Програма "Innosup"
 

Актуално към 26.03.2021 г.

Какво представлява програмата?

Innosup е инициатива под егидата на програма Хоризонт 2020. Към настоящия момент програмният период 2014-2020 г. на програмата „Хоризонт 2020“  е изтекъл и е в ход подготовката на бъдеща рамкова програма „Хоризонт Европа“, която е продължение на програмата „Хоризонт 2020“. Повече информация за програмата „Хоризонт Европа“ можете да намерите тук.

Финансовата подкрепа по тази инициатива е насочена към развитие на екосистема за подкрепа на иновациите сред МСП в Европа.

 

Каква е основната цел на програмата?

Целта е осигуряване на възможности държавите-членки и регионите да повишат ефективността на своите услуги чрез сътрудничество, взаимно обучение и прилагане на нови подходи. Акцентът е поставен върху тестване на нови подходи за по-добър стимул на иновации в пилотни проекти.

 

Кой може да кандидатства по програмата?

Поканите за проектни предложения попадат в една от следните две опции за финансиране (към всяка една от тях спадат и изброените по-долу категории):

  • Възможности за финансиране на клъстери, агенции за иновации и други посредници на МСП:

-проекти на клъстери за нови индустриални вериги с добавена стойност;

-блокчейн и distributed ledger технологии за МСП;

-иновации, свързани с работното място, инициирани от МСП;

-обучения от връстници посредством агенции за иновации;

-експериментиране в агенциите за иновации;

-Европейската мрежа за отворени иновации в областта на модерните технологии;

-инструмент за инвеститори за финансиране на иновативни МСП;

  • Възможности за финансиране за МСП и научни изследвания:

-Европейски иновационен сътрудник за МСП;

-платформа за иновации в социалните предизвикателства;

-платформа за персонализирано хранене за хора над 60 години;

-платформа за развитие на индустриални вериги с добавена стойност в био икономиката;

-проекти на МСП за интегриране на ключови базови технологии за решаване на предизвикателствата на чисто производство;

-разработване на нови затворени вериги, нарушаващи традиционните линейни бизнес модели на база дизайн;

-подпомагане на появата и развитието на иновативни дигитални и технологични индустриални вериги с приложение в секторите биохрани, горско стопанство и околна среда;

-Индустрия 4.0;

-иновация с добавена стойност в сферата на хранителните продукти.

 

В какъв срок мога да кандидатствам по процедури по програмата?

В поканата за всяка една отделна процедура (call for proposals) e посочен конкретен срок за кандидатстване.

 

Как можете да кандидатствате по програмата?

Повече информация
Повече информация

Покани за представяне на предложения по Програмата може да намерите страницата на:

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация за програма “INNOSUP” можете да откриете на страницата на:

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg