Съхраняване на счетоводна информация
 

Под каква форма и колко дълго се съхранява счетоводната информация на предприятието?

Счетоводната информация на предприятието се съхранява на хартиен и/или технически носител, като съхранението може да бъде както в самото предприятие, така и в частни или държавни архивни институции. Според вида информация в Закона за счетоводството са регламентирани следните срокове за съхранение:

  • Ведомости за заплати (напр. рекапитулации, разплащателни ведомости и др.): 50 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
  • Счетоводни регистри и финансови отчети (напр. Годишни финансови отчети, оборотни ведомости, отчети от фискални устройства и др.), включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции: 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;
  • Документи за данъчно-осигурителен контрол (напр. Данъчни декларации, Справка-декларация за ДДС, Дневник за покупките и др.): 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
  • Всички останали носители на счетоводна информация (напр. договори за наем, банкови извлечения и др.): 3 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

След изтичането на срока за съхранението им, ведомостите за заплати (на хартиен или технически носител) подлежат на предаване в Националния осигурителен институт. Носителите на останалата счетоводна информация могат да бъдат унищожени след изтичане на срока за съхранение.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Всички документи, които биха били изискани като част от данъчна ревизия, е препоръчително да се съхраняват за срок от поне 12 години.

 

Как се процедира в случай на прекратяване на предприятието?

  • При прекратяване на предприятие чрез преобразуване счетоводната информация се предава на приемащото и/или новоучреденото предприятие/предприятия;
  • При прекратяване на предприятие или когато предприятието няма правоприемник, ведомостите за заплати се предават в Националния осигурителен институт по реда на чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Как се процедира при прекратяване на правоотношение?

  • При прекратяване на правоотношение с лицето, извършващо счетоводната дейност в предприятието (независимо дали е щатен счетоводител или външна счетоводна кантора), счетоводната документация се предава на лице, определено от ръководителя в присъствието на комисия, посочена от ръководството. Предава се цялата счетоводна информация (вкл. квалифициран електронен подпис), като тя следва да бъде детайлно описана в приемо-предавателен протокол, който да бъде подписан от приемащата и предаващата страна;
  • При прекратяване на правоотношение на ръководителя на предприятието същият е длъжен да предаде на лице, определено от съответния компетентен орган на предприятието, цялата намираща се при него счетоводна и друга служебна документация. Предаването се извършва посредством приемо-предавателен протокол, в който е детайлно описана информацията, която едната страна предава на другата.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно съхраняването на счетоводна информация и свързаната нормативна уредба можете да откриете в Раздел III от Закона за счетоводството.

 

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката