Счетоводна политика
 

Какво представлява счетоводната политика на предприятието?

Счетоводната политика представлява съвкупността от принципи, изходни предположения, концепции, правила, бази и процедури, които предприятието възприема при изготвянето на Годишния си финансов отчет. Счетоводната политика се определя от ръководителя на предприятието преди началото на съответния отчетен период и задължително се оповестява в Годишния отчет.

Повече информация относно изискванията към Годишния финансов отчет на предприятието можете да откриете тук.

 

На какво следва да се базира счетоводната политика на предприятието?

Предприятията в България, без значение от размера си, могат да базират счетоводната си политика както на Националните счетоводни стандарти (НСС), така и на Международните (МСС). Изключения правят единствено компаниите, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар в страна-членка на ЕС, чиято счетоводна база трябва да е в съответствие с МСС (Виж в чл. 34 и чл. 35 от Закон за счетоводството).

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Предприятия, които към момента базират счетоводната си политика на база на който и да е от двата стандарта (НСС или МСС), могат еднократно да променят счетоводната си база, преминавайки към другия стандарт. Изключение правят публичните компании, които задължително трябва да се придържат към МСС.

 

Какво се оповестява във финансовите отчети в допълнение към избраната счетоводна политика?

  • Оповестяване на базата за оценяване (избраният метод за записване на стойността на дълготрайните материални и нематериални активи във финансовите отчети): напр. дали се записват по историческата стойност, на която са придобити или се отчитат по тяхната преоценена стойност;
  • Документирано в приложението на отчета разяснение относно случаите, в които при прилагане на избрана счетоводна политика е дадено предимство на един счетоводен принцип пред друг;
  • Оповестяване в приложението на отчета на отклонение от счетоводните принципи и възприетата счетоводна политика, което е допустимо само в изключителни случаи.

 

Повече информация
Повече информация

Повече информация относно изготвянето на счетоводна политика и свързаната нормативна уредба можете да откриете в Закон за счетоводството.

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката