Пазар на стоки и услуги и защита на потребителите
 

Пазар на стоки:

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство (ОК) от Европейския съюз (ЕС) на 29 март 2019г. са възможни два сценария по отношение на прилагане на европейското законодателство и последиците за икономическите оператори.

  • Оттегляне с подписване на Споразумение между ЕС и Обединеното кралство.

Разпоредбите по отношение на движението на стоки са разписани в чл.40-46 на Споразумението. Предвиден е преходен период до 31 декември 2020г., през който правото на ЕС ще продължи да се прилага. Това означава, че всички стоки, законно пуснати на пазара на ЕС и на Обединеното кралство до тази дата могат да се предлагат, вкл. и след изтичането на преходния период, без да бъдат модифицирани, преетикетирани или да подлежат на допълнителни изисквания. Какви ще са правилата за стоките, пуснати на пазара след 1 януари 2021 г. ще зависи от бъдещите договорености между ЕС и ОК.

Текста на Споразумението може да бъде намерен на следния линк:

https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-negotiators-level-14-november-2018_en

  • Оттегляне без подписване на Споразумение

При този сценарий правото на ЕС няма да се прилага спрямо Обединеното кралство, считано от 30 март 2019 г. Една от съществените последици за България по отношение пазара на стоки ще бъде, че след посочената дата Обединеното Кралство ще престане да бъде част от Единния пазар и правилата на ЕС за свободно движение на стоки няма да бъдат приложими. Сътрудничеството с Обединеното Кралство ще се осъществява съобразно правилата на Световната търговска организация - при условията, предоставяни на трети страни. В силно регулираните сектори това ще е сериозно отстъпление от настоящото ниво на регулация и пазарна интеграция в рамките на ЕС.

Във връзка с необходимостта от подготовка на бизнеса за последиците от Брекзит в сферата на свободното движение на стоки Европейската Комисия публикува Насоки за икономическите оператори в следните сектори: промишлени продукти, пиротехнически изделия, експлозиви за гражданска употреба, торове, детергенти, козметични продукти, лекарства, ветеринарно-медицински продукти, храни, химикали, типово одобрение на МПС, както и обществени поръчки.

Насоките в изброените области са налични на български език и могат да бъдат намерени на следния линк:

https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_en

Допълнителна информация относно Брекзит в секторите химикали и лекарствени продукти е публикувана на страниците на:

Европейската агенция по химикали https://echa.europa.eu/uk-withdrawal-from-the-eu

и Европейската агенция по лекарства https://www.ema.europa.eu/en/about-us/united-kingdoms-withdrawal-european-union-brexit

Пазар на услуги

Секторът на услугите е интегрирана част от Единния пазар на Европейския съюз и една от четирите основни свободи. Ключов елемент от пазара на услуги са правата, гарантирани от Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС) за свобода на установяване и свободно предоставяне на услуги.

Във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (ЕС) на 29 март 2019 г. са възможни два сценария по отношение на прилагането законодателството на ЕС и последиците за икономическите оператори, установени в и упражняващи дейност в сферата на услугите в рамките на Единния пазар на ЕС.

В случай, че Споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., се предвижда преходен период от 21 месеца, т.е. по-голямата част от правните последици от Брекзит ще се прилагат, считано от 1 януари 2021 г.

Без споразумение няма да има преходен период и цялото първично и вторично законодателство на ЕС в сферата на услугите ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 30 март 2019 г. От тази дата Обединеното кралство ще се разглежда като „трета държава“ по смисъла на правото на ЕС и отношенията в сферата на услугите ще се осъществяват съобразно правилата на Световната търговска организация (СТО).

Считано от датата на оттеглянето, доставчиците на услуги от България и от ЕС, които желаят да предоставят услуги в ОК, няма да могат да се възползват от правата, предоставени им по силата на правото на ЕС в областта на свободата на установяване (чл. 49 от ДФЕС), свободното предоставяне на услуги (чл. 56 от ДФЕС) и Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар.

Доставчиците на услуги от България (самостоятелно заетите лица, юридически лица регистрирани по Търговския закон, лица предоставящи услуги по регулирани професии) могат да бъдат обект на ограничителни изисквания и техният достъп и упражняване на дейност могат да бъдат затруднени, като към тях ще бъдат приложими изискванията и правилата на Обединеното кралство, които са валидни за местните физически и юридически лица.

Трансграничното предоставяне на услуги може да бъде изцяло възпрепятствано, като доставчиците от България няма да могат да предоставят временно услуги в Обединеното кралство, въз основа на това, че са законно установени в България и имат правоспособност по българското законодателство за упражняване на конкретна дейност в сферата на услугите.

В случаите на трайно установяване на територията на Обединеното кралство, доставчиците на услуги от България и ЕС, няма да бъдат автоматично защитени срещу дискриминационни практики или ограничителни изисквания като например: задължение за търговска регистрация и учредяване на дружество в ОК, задължение за повторно преминаване през административни процедури и получаване на разрешения и удостоверения от административните органи на ОК, задължения за членство в местни браншови организации и асоциации, липса на взаимно признаване на квалификации и на изискания, които доставчиците на услуги вече са изпълнили по националното си законодателство и др.

Полезна информация за гражданите и предприятията:

Седем неща, които трябва да знаете при пътуване между Обединеното кралство и ЕС след Брекзит: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/seventhingseu27_advice-bg.pdf

Информация, как да се подготвят предприятията за Брекзит, може да намерите тук:

https://ec.europa.eu/taxation_customs/uk-withdrawal-bg

Списък на изискванията за предприятията, които планират да продължат или да започнат бизнес отношения с Обединеното кралство след 30 март 2019 г., може да намерите тук: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/brexit_checklist_for_traders_en.pdf

Допълнителна информация, изготвена от Европейската комисия в областта на Единния пазар, може да се намери тук: https://ec.europa.eu/info/brexit/brexit-preparedness/preparedness-notices_bg

Защита на потребителите:

Считано от датата на оттегляне на Великобритания от ЕС ще се прилагат следните правила на международното частно право, които имат значение за българските потребители:

  1. Приложимо право: При трансгранични покупки на стоки и услуги от български потребители от търговци, установени във Великобритания, ще продължат да се прилагат разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Приложимото право в този случай ще бъде правото на страната в която е установен потребителя, т.е. приложимото право ще бъде българското законодателство за защита на потребителите или законодателството на друга държава-членка на ЕС в която е установен българския потребител;
  2. Компетентен съд за решаване на спорове: В случаите на съдебен спор на български потребител срещу търговец, установен във Великобритания - компетентния съд за предявяване на иска ще бъде българския съд, или съда на друга държава-членка, в която е установен българския потребител;
  3. Алтернативно решаване на спорове: При трансгранични покупки на стоки и услуги и в случаи на спор с търговец, установен във Великобритания, българските потребители няма да могат да се обръщат към съществуващи във Великобритания. органи за алтернативно решаване на потребителски спорове за уреждане на техния спор с търговеца.
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката