Анкетна карта

1. Вие ползвате административните услуги на министерството в приемните:

 • на ул. "Славянска" №8
 • на ул. "Триадица" №8
 • на ул. "Леге" №4, Деловодство, ст. 1
 • на ул. "Леге" №4, контакт с дежурен служител по телефон

2. С какво ниво на държавна администрация осъществихте контакт?

 • Технически персонал (служители на гишета, касиери, деловодители, техн. сътрудници)
 • Експертно ниво (експерти, инспектори, специалисти)
 • Ръководно ниво (началник отдел, директор на дирекция)
 • Други

3. Колко често ползвате услугите на това ведомство?

 • Един-два пъти годишно
 • Няколко пъти годишно
 • Всеки месец
 • Много често

4. Лесно ли намерихте компетентните по Вашия въпрос служители?

 • Да
 • Не, бях препращан от служител на служител
 • Не, трудно намерих търсеният служител
 • Друго (моля, дайте подробности)

5. Оказано ли Ви беше нужното съдействие от страна на служителите във ведомството за бързото разрешаване на Вашия проблем?

 • Да, служителят се отнесе коректно и своевременно извърши необходимите действия
 • Да, служителят направи необходимите разяснения и помогна за отстраняването на допуснатите пропуски
 • Не, служителят работеше мудно и не се отнесе с необходимите внимание
 • Не, отношението на служителя бе подчертано нелюбезно и пренебрежително

6. Според Вас, има ли корупция в това ведомство?

 • Да, вече ми беше поискан подкуп
 • Да, индиректно ми беше подсказано, че един "подарък" би улеснил или ускорил извършването на услугата
 • Да, предварително ми беше известно, че без "подарък" няма да ми бъде извършена своевременно нужната услуга
 • Не ми беше поискан подкуп, тъй като подадените от мен документи бяха напълно изрядни
 • Не, нямам такива впечатления

7. Какво според Вас поражда корупцията?

 • Прекалено сложни изисквания за лицензиране/ регистрация
 • Създаване на формални пречки от страна на административни служители
 • Друго (моля, уточнете)

8. Ако станете свидетел на даден или приет подкуп, как бихте реагирали?

 • Ще информирам ръководството на МИЕ
 • Ще информирам Комисията за превенция и противодействие на корупцията
 • Ще информирам разследващите органи на Република България
 • Ще информирам медиите
 • Няма да реагирам

9. При отговор "няма да реагирам" на предходния въпрос, моля да посочите причините, поради които няма да подадете сигнал:

 • Според мен подаването на сигнал няма да има ефект
 • Ще ми отнеме много време
 • Считам, че докладването на случай на корупция може да има негативни последици за мен
 • Друго (моля, уточнете)

10. В качеството си на какъв ползвате услугите на администрацията?

 • Физическо лице
 • Представител или служител на юридическо лице

11. Ако Ви е поискан подкуп, моля, посочете името и длъжността на служителя, както и дирекцията/звеното, в която работи

12. Ако желаете да бъдат предприети конкретни мерки по проверка на посочения от Вас служител, моля, напишете трите си имена и адрес за кореспонденция

 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката