Публичен регистър на лицата, регистрирани по реда на чл. 139а на Закона за енергетиката за извършване на услугата дялово разпределение
 
Архив
 
Фирма, Булстат, управител, № на регистрацията Централен офис, офиси в страната Упълномощен представител на производител Телефон, факс
„QVEDIS” прибори, независимо от промененото си лого запазват напълно
своите технически характеристики и могат да заменят или да се използват
заедно с доставените и монтирани прибори под името „Siemens”.
(писмото е получено в МИЕ на 17.09.2008 г.)
За регистрираните лица, за които в електронния регистър до момента бе
посочен само сайт, във връзка с писмо на „Техем Сървисис” ЕООД
вх.№ Е-26-Т-184/25.10.2010 г., са изписани градовете (адресите),
в които лицето има офиси. В резултат от сливането на компаниите „QVEDIS” GmbH и KUNDO от януари 2009 г. е създадена нова компания
QUNDIS – доставчик на разпределители електронен тип,
топломери и водомери.
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg