Услуги, предоставяни от министерството
Филтрирай по:
 
 
1826 Включване в база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
МИ поддържа публична база данни на кандидатите за участие в международни процедури на НАТО съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за допускане на български физически или юридически лица до участие в международни търгове на НАТО
 
1827 Удовлетворяване на реституционни претенции и удостоверяване наличието и/или липсата на реституционни претенции
Дирекция: Индустриални отношения и управление на държавното участие
Процедура по обезщетяване на правоимащи лица по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ) и по реда на § 18 от преходни и заключителни разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК)
 
1830 Издаване на разрешения за внос на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за внос на продукти, свързани с отбраната, в съответствие с решенията на Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката
 
1831 Издаване на разрешения за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната, в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката
 
2161 Издаване на разрешения за брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Издаване на разрешения за брокерски услуги с изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката
 
2162 Издаване на документи за наблюдение за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, определени алуминиеви продукти и други изделия
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
2162 Издаване на документи за наблюдение за внос на територията на ЕС на определени стоманени продукти, определени алуминиеви продукти и други изделия
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg