Услуги, предоставяни от министерството
Филтрирай по:
 
 
Уведомление преди внос и/или износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
Уведомление преди внос и/или износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон
 
3004 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и извършване на вписване в регистър
Дирекция: Регистриране, лицензиране и контрол
3004 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие
 
3026 Регистрация на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Дирекция: Регулиране на икономически дейности
В ДВ, бр. 15 от 2021 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП), в сила от 19.02.2021 г.
 
Прилагане на изключение от забрана за влизане в Република България, разпоредена със заповед на министъра на здравеопазването като временна противоепидемична мярка
Дирекция: Административно обслужване
Заинтересовани лица, които искат да ползват поради икономически основания изключение от забрана за влизане на територията на страната, разпоредена от министъра на здравеопазването като временна противоепидемична мярка
 
3161 Издаване на разрешения за оказване на техническа помощ свързана със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Заявителят получава разрешение за търговия с трети държави за оказване на техническа помощ, свързана със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отно
 
3162 Издаване на разрешения за транзит на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание
Дирекция: Международно контролирана търговия и сигурност
Заявителят получава разрешение за търговия с трети държави за транзит на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание
 
 
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg