Услуги, предоставяни от министерството
 
1525 Издаване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия


Необходими документи:

Заявителят подава в Министерство на икономиката заявление по образец № 1, раздел А, раздел Б1, раздел Б2, раздел Б3 и/или раздел Б4, придружено от:

  1. Копие от удостоверение за вписване в съответния регистър по националното законодателство на съответната държава членка в легализиран превод на български език;
  2. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества;
  3. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
  4. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
  5. Стандартизационни документи и технологии за производството на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
  6. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
  7. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта.
  8. Копия от документите, доказващи съответствие с изискванията на глави шеста и седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както следва:

-          Потвърждение за класификация на предприятието съгласно чл. 103, ал. 6 от ЗООС.

-          Становище или влязло в сила решение по съответната процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

-          Влязло в сила решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 или по чл. 116 ж, ал. 4 от ЗООС - за предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал.

-          Становище по чл. 106, ал. 2 или 6 от ЗООС за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.

-          Комплексно разрешително по чл. 117 от ЗООС - когато това се изисква съгласно глава седма, раздел II.

  1. Диплома за завършено висше образование на ръководителите на производство. (При издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация или съответното висше училище, където лицето продължава обучението си).

10.  Документ за придобита специалност за персонала по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от ЗОБВВПИ.

11.  Копие от трудовите договори на персонала.

12.  Копие от договора с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност

13.  Документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер - когато управителят, управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1 от ЗОБВВПИ са чужди граждани.

14.  Документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващ, че срещу управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1 от ЗОБВВПИ няма обвинение за умишлено престъпление от общ характер.

15.  Медицинско свидетелство от лечебно заведение или аналогичен документ по националното законодателство на друга държава, удостоверяващо, че управителят/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1 от ЗОБВВПИ не страдат от психически разстройства.

16.  Декларация от управителя/управителите или членовете на управителните органи на лицето по чл. 13, ал. 1, че за тях не са налице обстоятелствата по чл. 58, ал. 1, т. 5 - 8 от ЗОБВВПИ.

17.  Документ за платена държавна такса за издаване на разрешение.

При постъпване на заявлението и документацията междуведомствена комисия, създадена със заповед на министъра на министъра на икономиката, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обектите за производство и съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон комисията уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивирано отказва издаването му възоснова на становище на комисията в двумесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:
Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01
BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD
SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

Срок на действие:

Безсрочен

 

Срок на изпълнение (в дни): до 60

Цена: 5000 BGN

 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg