Услуги, предоставяни от министерството
 
1774 Промяна на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия


Услугата се предоставя за промени в издадени разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, свързани с търговската регистрация, квалифицирания персонал, производствен списък и др.

Лицето, получило разрешение за производство на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия, уведомява Министерството на икономиката със заявление по образец № 1, раздел А, раздел Б1, раздел Б2, раздел Б3 и/или раздел Б4 при:

  1. Преустройство на обектите за производство и съхранение и/или промяна на мобилна производствена установка за взривни вещества;
  2. Промяна на квалифициран персонал;
  3. Промяна на търговската регистрация;
  4. Промяна на вида на взривните вещества, на оръжията, на боеприпасите и на пиротехническите изделия, които произвежда;
  5. Изтичане срока на договора за обектът разположен на територията на България или извън нея.

Лицето, получило разрешение за производство, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея и документ за платена такса.

При постъпване на заявлението и документацията, междуведомствена комисия, създадена със заповед на министъра на икономиката, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обектите за производство и съхранение, когато е необходимо.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон комисията уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице в едномесечен срок отразява промяната в издаденото разрешение за производство.

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:
Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01
BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD
SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

Срок на действие:

Безсрочен

 

Срок на изпълнение (в дни): до 30

Цена: 200 BGN

 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg