Услуги, предоставяни от министерството
 
1775 Предоставяне на буквено-цифров код на обект за производство, производител или вносител на взривни вещества за граждански цели


Лицата подават заявление за предоставяне на буквено-цифров код когато:

  1. Притежават обект за производство на взривни вещества за граждански цели на територията на Република България.
  2. Когато производственият обект за взривни вещества за граждански цели е разположен на територията на трета държава и лицето е получило разрешение за производство по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
  3. Когато производственият обект за взривни вещества за граждански цели е разположен на територията на трета държава, производителят не е установен на територията на държава членка, но лицето, получило разрешение за внос по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и е регистрирано по реда на Търговския закон.

Лицето подава заявлението по образец № 1 раздел А, раздел Б1, раздел Б2, раздел Б3 и/или раздел Б4 до Министерство на икономиката, придружено с:

  1. Копие от разрешението за производство, издадено от съответния компетентен орган на третата държава, или аналогичен документ, удостоверяващ, че производството се осъществява в съответствие с изискванията за производство съгласно законодателството на третата държава в случая на т.3.
  2. Документ за платена държавна такса в размер, определен с тарифа.

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:
Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01
BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD
SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

Срок на действие:

Безсрочен

 

Срок на изпълнение (в дни): до 30

Цена: 500 BGN

 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg