Услуги, предоставяни от министерството
 
2191 Издаване на разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката


Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", отдел "Международно контролирана търговия"
Адрес: София, ул. "Леге" № 4
Работно време: Всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа

Издаване на разрешения за трансфер на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

Разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба, посочени в Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009, от територията на Република България за територията на друга държава членка се издава от Междуведомствена комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката (Междуведомствената комисия).

Разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба се издава само на физически и юридически лица, регистрирани от министъра на икономиката и притежаващи удостоверение за регистрация.

Видове разрешения за трансфер

Разрешението за трансфер може да е индивидуално разрешение за трансфер, глобално разрешение за трансфер или генерално разрешение за трансфер.

А. Индивидуалното разрешение за трансфер се издава за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, определени в Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009, за определена държава чрез една доставка или чрез частични доставки на основание на договорни отношения между изпращача и чуждестранния контрагент. Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.

Б. Глобалното разрешение за трансфер се издава за трансфер в Общността на определен тип или категория изделия с двойна употреба, определени в част 1 от Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено за срок до една година.

В. Генералното разрешение за трансфер се издава и публикува от Междуведомствената комисия за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, определени в част 1 от Приложение IV на Регламент (ЕО) № 428/2009.

Необходими документи

За получаване на разрешение за трансфер от територията на Република България заявителят представя в Междуведомствената комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец - образец № 38 (заявление за издаване на индивидуално разрешение) или образец № 39 (заявление за издаване на глобално разрешение) към Заповед на министъра на икономиката и енергетиката ;

2. попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра - образец № 42 на индивидуално разрешение за трансфер или образец № 43 на глобално разрешение за трансфер към Заповед на министъра на икономиката и енергетиката ;

3. оригинал на сертификат от крайния потребител за крайната употреба или на международен сертификат за внос, издаден от компетентните органи на страната на крайния потребител, или на декларация от крайния потребител за крайна употреба;

4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка); документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност и срок за изпълнение;

5. копие на документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;

6. копие на документ от производителя на изделието с двойна употреба, удостоверяващ неговите технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав, и документ, удостоверяващ произхода и придобиването на изделието;

7. документ за платена държавна такса.

Всички изискуеми документи, които са на чужд език, се представят пред съответните органи със заверен превод на български език.

В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документът в т. 5, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.

При подаване на заявление за глобално разрешение за трансфер заявителят представя документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 трансфера на изделията с двойна употреба, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели.

При трансфер на изделия с двойна употреба, които са включени в категория 0 от Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, за територията на Република България от територията на друга държава членка лицето е длъжно да декларира извършения трансфер в Министерството на икономиката по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

Такси

Основание на заплащане - Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Размер на дължимите такси:

- за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за трансфер или за изменение и/или допълнение и/или продължаване срока на валидност на издадено разрешение за трансфер на двойна употреба – 30 лв;

- за издаване на индивидуално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба – 30 лв;

- за издаване на глобално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба – 120 лв.;

- за издаване на изменено и/или допълнено, и/или на продължено разрешение - 50 на сто от съответната такса за първоначално издаване.

 

Срок на изпълнение (в дни): до 30

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg