Услуги, предоставяни от министерството
 
2277 Издаване на лицензи за производство на оптични дискове и матрици за производството им, 776 Промяна в обстоятелствата в издадени лицензциии, съгласно Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Лица за контакт: Григори Динев
Телефон: 02 940 7800
Адрес: София, ул. "Княз Александър I-ви" № 12
Работно време: 9:00-17:30

В изпълнение на изискванията на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни /GDPR/, считано от 25 май 2018 г. всички физически  лица  и еднолични  търговци следва да попълват Декларация за съгласие за използване и обработка на личните им данни за конкретните целите, за които се изискват и предоставят.

Изисквания, процедури, инструкции

За издаването на лиценз за производство на оптични дискове или на матрици за производството им следва да се подаде Заявление за издаване на лиценз в Министерството на икономиката. То трябва да бъде съпроводено от следните документи:

 1. Оригинал или нотариално заверено копие от съдебно удостоверение за актуално състояние на търговеца, издадено до 2 месеца преди подаване на заявлението;
 2. Оригинал или нотариално заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация, удостоверение от териториалната данъчна дирекция за липса на данъчни задължения и декларация от лицето за липса на други публични задължения;
 3. Нотариално заверено копие на карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;
 4. Свидетелство за съдимост на физическото лице, представляващо заявителя съгласно съдебната регистрация и удостоверение от следствените служби за липса на образувани досъдебни производства срещу него;
 5. Документи, удостоверяващи собствеността или правото за ползване на предвидените за пускане в експлоатация мощности за производство на оптични дискове;
 6. Справка за производствените мощности по т. 5, съдържаща технологичната схема на производството, производителя, марката, модела, фабричния номер (описват се всички машини и устройства, включително и периферните), както и техническите данни за оборудването, включително производствен капацитет, разходни норми и данни за технологичния брак по техническа документация;
 7. Бизнес-план за дейността;
 8. Удостоверение за регистрация на получен код за идентификация на източника (SID-код);
 9. Нотариално заверено копие на договор за наем или нотариален акт за собственост, придружени със скица или друг удостоверителен документ за разположението на производствените, складовите и служебните помещения в имота, в който са инсталирани мощностите за производство на оптични дискове или матрици;
 10. Справка за наличните количества суровини за производство на оптични дискове или матрици и за налична готова продукция към датата на подаване на заявлението;
 11. Документи за митническото оформяне на внесеното оборудване;
 12. Нотариално заверена от лицата по т. 4 декларация, че не са санкционирани през годината преди подаване на заявлението с влязло в сила наказателно постановление за нарушение по този закон и че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лице, на което е отнет лицензът или му е отказано издаването на лиценз;
 13. Декларация, че производствените мощности по т. 5 са инсталирани;
 14. Документ за платена такса за разглеждане на заявлението.
Такси, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси лв.
за издаване на лиценз за производство на оптични дискове или на матрици за производството им 6542.00
за допълване на лиценз за производство на оптични дискове или на матрици за производството им 1026.00
за подаване на заявление за издаване/допълване/промяна в обстоятелствата на лиценз за производство на оптични дискове или на матрици за производството им 54.00

Издаденият лиценз се получава от заявителя или нотариално упълномощено от него лице при представяне в дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол", пред секретаря на Комисията на документ, доказващ заплатената такса.

Лицензираните производители имат задължението на 3 месеца да представят в Министерството на икономиката, дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол", справки от водените регистри за произведените количества оптични дискове, съдържащи информация за количествата суровини за производство, данни за броя на произведените оптични дискове и вложения в тях материал, технологичния брак за всяка партида по действително отчетени стойности, както и имената на съответните възложители или купувачи; в случай на оптични дискове, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, в регистрите има и данни за заглавията на дисковете и номера на издаденото удостоверение от Министерство на културата по чл. 17 от ЗАРПТОДМДНСОАПСП.

Лицата, които извършват внос и/или износ на суровини за производство на оптични дискове, както и внос и/или износ на оборудване за производство на оптични дискове, матрици за тяхното производство и други носители, имат задължение  в седемдневен срок  от митническото оформяне на суровините  да  подадат в Министерство на икономиката уведомление, което съдържа:

1. данни за лицето: име, адрес, единен граждански номер - за физическо лице и наименование, седалище и адрес на управление, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, съответно единен идентификационен код за търговците, номер на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, лице, което представлява вносителя или износителя съгласносъдебна, съответно търговска регистрация;
2. данни за лицето, за което са предназначени суровините: име/ наименование и адрес;
3. вид и количество на внасяните или изнасяните суровини.

Към уведомлението се прилагат копия от:

1. външнотърговски договор или фактура;
2. митническа декларация.

Срокове:

Заявленията с подадените документи се разглеждат от Междуведомствената комисия за лицензиране на производителите на оптични дискове и матрици за тяхното производство на първото редовно заседание след подаването им, същото се отнася и за документи с отстранени непълноти и/или неточности, но не по-късно от 1 месец от датата на подаване в Министерството на икономиката.

При констатирани непълноти и/или неточности, заявителят се уведомява писмено в срок до 5 работни дни от датата на разглеждането им от Комисията. Производителят е длъжен да ги отстрани в 14-дневен срок от уведомлението за това.

След разглеждане на представените документи Комисията изготвя мотивирано предложение до Министъра на икономиката за издаване на лиценз или за отказ за издаване на лиценз. Секретарят изготвя протокол в срок до 2 работни дни от провеждане на заседанието.

В срок 10 работни дни от решението на Комисията, секретарят на Комисията, представя на Министъра на икономиката или оправомощен от него заместник-министър изготвения лиценз, съответно Заповедта за отказ за издаване на лиценз.

Заявителят се уведомява писмено в 15-дневен срок от издаването на Заповед за отказ за издаване на лиценз.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката - гр. София, ул. "Княз Александър I-ви" № 12 от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице или чрез лицензиран пощенски оператор

 

Цена: 6542 BGN

 
Форма за заявяване на услуга

 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg