Услуги, предоставяни от министерството
 
2280 Издаване на разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката


Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", отдел "Международно контролирана търговия"
Адрес: София, ул. "Леге" № 4
Работно време: Всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа

Издаване на разрешения за износ на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

За износ на изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009 (последно изменен с Делегиран Регламент (ЕС) № 1382/2014 на Комисията), се издава разрешение за износ от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката (Междуведомствената комисия).

Разрешение за износ на изделия с двойна употреба се издава от Междуведомствената комисия само на физически и юридически лица, регистрирани от министъра на икономиката и притежаващи удостоверение за регистрация.

Видове разрешения за износ

Разрешението за износ може да е индивидуално разрешение за износ, глобално разрешение за износ, национално генерално разрешение за износ или генерално разрешение на Съюза за износ.

Индивидуалното разрешение за износ, глобалното разрешение за износ и националното разрешение за износ се издават от Междуведомствената комисия.

А. Индивидуалното разрешение за износ се издава за износ на изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, за определена държава чрез една доставка или частични доставки на основание на договорни отношения между износителя и чуждестранния контрагент. Издаденото разрешение е със срък на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.

Б. Глобалното разрешение за износ се издава за износ на определен тип или категория изделия с двойна употреба, посочени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, с изключение на изделия, посочени в Приложение IIж на Регламент (ЕО) № 428/2009, което е валидно за износ за една или повече държави. Издаденото разрешение е със срок на валидност до две години и може да бъде продължено еднократно за срок до една година.

В. Националното генералното разрешение за износ се издава от Междуведомствената комисия и се публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката и енергетиката.

Г. За износ на изделия с двойна употреба за държавите, посочени в Приложение IIа - IIе на Регламент (ЕО) № 428/2009 се прилагат генерални разрешения на Съюза за износ съгласно чл. 2, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 428/2009.

Необходими документи

За получаване на индивидуално разрешение за износ и глобално разрешение за износ заявителят представя в Междуведомствената комисия следните документи:

1. попълнено заявление по образец - образец № 38 (заявление за издаване на индивидуално разрешение) или образец № 39 (заявление за издаване на глобално разрешение) към Заповед на министъра на икономиката и енергетиката ;

2. попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра- образец № 40 на индивидуално разрешение или образец № 41 на глобално разрешение към Заповед на министъра на икономиката и енергетиката ;

3. оригинал на сертификат от крайния потребител за крайната употреба или на международен сертификат за внос, издаден от компетентните органи на страната на крайния потребител;

4. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения (договор или поръчка), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния вносител и/или краен потребител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност и срок за изпълнение;

5. копие на документ, удостоверяващ правото на участниците в сделката да извършват съответните дейности;

6. копие на документ от производителя на изделието с двойна употреба, удостоверяващ неговите технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав, и документ, удостоверяващ произхода и придобиването на изделието;

7. документ за платена държавна такса.

Всички изискуеми документи, които са на чужд език, се представят пред съответните органи със заверен превод на български език.

В случай че съгласно националното законодателство на държавата, за която ще се изнасят изделията с двойна употреба, не се издава документът в т. 3, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от вносителя или от крайния потребител в потвърждение на това обстоятелство.

В случай че съгласно националното законодателство на държавата на участник в сделката не се издава документ в т. 5, заявителят представя в Междуведомствената комисия писмена декларация от съответния участник в потвърждение на това обстоятелство.

При подаване на заявление за глобално разрешение за износ заявителят представя документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 износа на изделията с двойна употреба, които са описани в заявлението, за посочените в него получатели.

В случай на реекспорт и/или износ след трансфер на изделия с двойна употреба от Приложение I към Регламент (ЕО) № 428/2009 заявителят представя в Междуведомствената комисия освен гореописаните документи:

1. писмено съгласие за реекспорт или последващ износ от компетентния орган на държавата, от която са внесени или трансферирани изделията, или

2. декларация от първоначалния износител или изпращач, че няма наложена забрана или ограничение за реекспорт или последващ износ на изделията с двойна употреба.

Такси

Основание на заплащане - Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Размер на дължимите такси:

- за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за износ или за изменение и/или допълнение и/или продължаване срока на валидност на издадено разрешение за износ на изделия с двойна употреба – 30 лв;

- за издаване на индивидуално разрешение за износ на изделия с двойна употреба – 30 лв;

- за издаване на глобално разрешение за износ на изделия с двойна употреба – 120 лв.;

- за издаване на разрешение за транзит на изделия с двойна употреба – 30 лв;

- за издаване на изменено и/или допълнено, и/или на продължено разрешение - 50 на сто от съответната такса за първоначално издаване.

 

Срок на изпълнение (в дни): до 30

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg