Услуги, предоставяни от министерството
 
2281 Издаване на лицензии за дейности с прекурсори от І-ва категория на Приложение I на Регламент (EO) 273/2004, 709 Вписване на промени в обстоятелствата в издадени лицензии за дейности с прекурсори, 1126 Подновяване на издадени лицензии


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Лица за контакт: София Колева; Кристина Ризова
Телефон: 02/ 940 78 73, 02/ 940 78 08
Адрес: София, ул. "Славянска" No 8
Работно време: 9:00-17:30 ч.

Със свой Делегиран Регламент  (ЕС) 2018/729  от 26 февруари 2018 г. Европейската комисия класифицира веществата 4-анилино-N-фенетилпиперидин (ANPP) и N-фенетил-4-пиперидон (NPP)  в първа категория в Списъка с прекурсори на наркотични вещества. Двете вещества са  познати като прекурсори на фентанила и неговите аналози. Предвид тежките социални и здравни последствия, причинени в резултат на неправилното използване и злоупотреба с фентанил и неговите производни и множеството смъртни случаи, регистрирани в определени европейски региони, Комисията взе решение да приложи най-строги мерки за контрол и наблюдение на тези вещества. В тази връзка, считано от 7 юли 2018 г. всички лица, извършващи дейности с веществата – ANPP и NPP трябва да се лицензират в съответствие с правилата за дейности с вещества от първа категория, произтичащи от Регламенти № № 273/2004 и № 111/2005.

С Наредба за изменение на Наредба No 1 от 2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества (ДВ, бр. 45 от 2008 г., изм.и доп. ДВ.бр. 92 от 17 ноември 2017 г., в сила от 17 ноември 2017 г.) Министерство на икономиката облекчи процедурата по издаване на  лиценз за дейности с прекурсори от първа категория на Приложение I на Регламент 273/2004, посредством отпадане  на изискванията за предоставяне  някои удостоверителни документи на хартиен носител.
Считано от 17 ноември 2017 г. административният орган по предоставяне на услугата, следва по служебен път да набавя информацията, произтичаща от документите - удостоверение за вписани в регистър Булстат, удостоверение за актуално състояние и удостоверение за наличие или липса на задължения.

В изпълнение на изискванията на  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни /GDPR/, считано от 25 май 2018 г. всички физически  лица  и еднолични  търговци следва да попълват Декларация за съгласие за използване и обработка на личните им данни за конкретните целите, за които се изискват и предоставят.

Необходими документи:

1. Заявление за получаване на лицензия за дейности с прекурсори от І-ва категория. Заявлението задължително съдържа посочените в чл. 12, ал. 1 на Наредбата за контрол на прекурсорите на наркотични вещества данни;

2. Заверено копие на договор за охранителна дейност с регионалната дирекция на вътрешните работи или с друго физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и лицензирано за охранителна дейност;

3. Заверено копие на лицензия за охранителна дейност в случаите, когато заявлението се подава от физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и лицензирано за охранителна дейност;

4. Заверено копие на документ за собственост, договор за наем или друг вид договор за работните помещения, където се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се, употребяват се в други производства и се съхраняват прекурсорите от първа категория на Приложение №1;

5. Кратко описание на съоръженията и технологичния процес, при който се произвеждат, получават се като междинен продукт, преработват се или се употребяват в други производства прекурсорите от първа категория на Приложение №1, заверено от заявителя;

6. Годишен производствен капацитет и очаквана реализация на произвежданите или получаваните като междинен продукт прекурсори от първа категория на Приложение № 1, заверени от заявителя;

7. Годишен производствен капацитет и очаквана реализация на произвежданите крайни продукти, получавани при преработка или употреба в други производства на прекурсорите от първа категория на Приложение №1, и необходимите за това годишни количества прекурсори от първа категория, заверени от заявителя;

8. Материалноразходен норматив за произвежданите или получаваните като междинен продукт прекурсори от първа категория на Приложение №1, заверен от заявителя;

9. Материалноразходен норматив за произвежданите от/с прекурсори от първа категория на Приложение № 1 крайни продукти, заверен от заявителя;

10. Списък на крайните продукти, получавани при преработка или употреба в други производства на прекурсорите от първа категория на Приложение №1, заверен от заявителя;

11. Оригинал или заверено копие на заповед на заявителя за определяне на лицето, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите, предвидени в закона и в лицензията;

12. Списък на лицата и техните длъжности, които отговарят за производството, употребата, съхраняването и търговията с прекурсори от първа категория на Приложение №1, заверен от заявителя;

13. Копие от картата за идентификация по БУЛСТАТ;

14. Оригинал или заверено копие на свидетелство за съдимост на физическото лице - едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице и на лицето, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите, предвидени в закона и в лицензията, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението;

15. Оригинал или заверено копие на удостоверение от следствените служби, че срещу едноличния търговец, управителя/изпълнителния директор на юридическото лице и срещу лицето, което ръководи и носи отговорност за изпълнението на дейностите, предвидени в закона и в лицензията, няма образувано предварително производство за умишлено престъпление от общ характер, издадено не по-рано от един месец от датата на подаване на заявлението.

16. Описание на задължителният минимум на мерките за сигурност на работните помещения за съхраняване на прекурсори на наркотични вещества, което трябва да включва следните изисквания:

  • да са обособени специално за тази цел;
  • да са обезопасени с метални врати и решетки, поставени на светлите отвори;
  • да са осигурени с техническа и/или физическа охрана при съхраняване на прекурсори на наркотични вещества от първа категория.

Заявлението следва да бъде подписано от управляващия или от надлежно упълномощено лице (в такъв случай трябва да се добави и копие от пълномощното), подпечатано с печата на фирмата и подадено в деловодството на МИ или изпратено на адрес:

Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
София 1054

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:
Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01
BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD
SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

На вниманието на заявителите: Дирекция "Регистриране лицензиране и контрол" уведомява, че при изпълнение на служебните си ангажименти по регистриране, лицензиране и контрол няма практика за изпращане на служебни или друг вид документи чрез куриерски услуги и/или с наложен платеж.

Всички видове документи се получават в сградата на Министерството на икономиката - гр. София, ул. "Kняз Александър I" No 12 от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице.

 

Срок на изпълнение (в дни): до 60

Цена: 2980 BGN

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg