Услуги, предоставяни от министерството
 
2319 Издаване на разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката


Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", отдел "Международно контролирана търговия"
Адрес: София, ул. "Леге" № 4
Работно време: Всеки работен ден от 09.00 до 17.30 часа

Издаване на разрешения за транзит на изделия и технологии с двойна употреба в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката

Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009 (последно изменено с Делегиран Регламент (EC) № 1382/2014), се изисква, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 428/2009.

Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба се издава от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката (Междуведомствената комисия) за всеки конкретен случай, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009.

Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца. Разрешението е валидно при условията и до изтичането на срока, посочен в него, но за не повече от 30 дни считано от датата на въвеждането на територията на Република България.

Необходими документи

За издаване на разрешението за транзит заявителят (износителят или вносителят, или крайният
потребител или упълномощено от един от тях лице) представя в Междуведомствената комисия следните
документи:


1. попълнено заявление по образец - образец № 44 към Заповед на министъра на икономиката и енергетиката;


2. попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра - образец № 46 към Заповед на министъра на икономиката и енергетиката;


3. нотариално заверено копие на разрешение за износ или копие на документ, удостоверяващ правото му
да извършва съответната дейност;


4. копие на сертификат за краен потребител или международен сертификат за внос, издаден от
компетентен орган на страната на крайния потребител;


5. копие на документ от производителя на изделията с двойна употреба, удостоверяващ техните
технически характеристики, функционално предназначение, качествен и количествен състав;


6. документ за платена държавна такса.

Всички изискуеми документи, които са на чужд език, се представят пред съответните органи със заверен превод на български език.

Такси

Основание на заплащане - Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

Размер на дължимите такси:

- за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за транзит или за изменение и/или допълнение и/или продължаване срока на валидност на издадено разрешение за транзит на изделия с двойна употреба – 30 лв;

- за издаване на разрешение за транзит на изделия с двойна употреба – 30 лв;

- за издаване на изменено и/или допълнено разрешение - 50 на сто от таксата за първоначално издаване.

 

Срок на изпълнение (в дни): до 30

 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg