Услуги, предоставяни от министерството
 
294 Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание


Отдел: "Регистриране и контрол на спирт, дестилати и спиртни напитки"
Лица за контакт: Цвета Димитрова
Телефон: 02 940 7655
Адрес: София, ул. "Леге" № 4
Работно време: 09:00-17:30 ч.

Утвърждаване на спиртни напитки с географско указание по Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН)

Изисквания, процедури, инструкции

Регистрираните производители на спиртни напитки, подават в Министерството на икономиката, следните документи (Чл. 155 от ЗВСН):

1. Заявление за утвърждаване на спиртни напитки с географско указание, което съдържа данни за заявителя или заявителите (наименование на търговеца, седалище и адрес на управление, ЕИК) и към него се прилагат:

1.1 топографска карта на географския район в мащаб 1:25 000, на която се нанасят границите на общините, на чиято територия се добиват суровини за производството на спиртната напитка с географско указание; на картата се означават наименованията на местностите и местонахождението и границите на насажденията;

1.2. почвена скица на географския район в мащаб 1:25 000 с означаване на видовете почви;

1.3. справка за площите, засадени с плододаващи лозя или овощни култури;

1.4. справка за сортовия състав на плодовете и сортовата структура на засадените терени по т. 3;

1.5. справка за характеристиките на гроздето или плодовете - захарно съдържание, киселинност, механичен състав и други;

1.6. описание на автентична или традиционна технология за производството на спиртната напитка с географско указание - бране, сортиране и подбор на суровината, начин на транспортиране, преработка, метод на ферментация, вид и обем на съдовете за ферментация, метод на дестилация, начин на съхраняване, методи за обработка и други;

1.7. справка и документи за връзката между произвежданата спиртна напитка, нейното качество, известност или други специфични характеристики и географския є произход;

1.8. анализно свидетелство за основните физикохимични показатели съгласно нормативните изисквания за съответния продукт, издадено от акредитирана лаборатория;

1.9. протокол на регионалната дегустационна комисия за извършен органолептичен анализ и оценка;

1.10. копие от сертификат за автентичност по чл. 10, ал. 1, т. 2;

1.11. декларация за верността на обстоятелствата по т. 3 - 7;

1.12. документ за платена държавна такса съгласно тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, за разглеждане на документите.

Такси

лв.

Разглеждане на документи за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание

1180.00

Срокове

  • Заявлението и приложените към него документи се разглеждат до 30 дни от постъпване на документите от постоянно действаща комисия, определена със заповед на министъра на икономиката.
  • До 7 дни от разглеждане на заявлението и представените документи писмено се уведомява заявителя за установени непълноти и/или неточности, като се определя срок за отстраняването им.
  • След разглеждането на заявлението и представените документи или след отстраняване на непълнотите и/или неточностите, министърът на икономиката публикува в два централни ежедневника информация за постъпилото заявление, като определя срок за представяне на възражения и предложения.
  • В срок до два месеца от изтичането на определения от министъра срок, посочен в съобщението комисията разглежда представените документи, възражения и предложения и изготвя предложение до министъра на икономиката за утвърждаване на спиртна напитка с географско указание или постановяване на отказ.
  • До 14 дни министърът на икономиката утвърждава със заповед спиртната напитка с географско указание или отказва утвърждаването.
  • Заповедта за утвърждаване се обнародва в Неофициалния раздел на Държавен вестник.
  • Производителят или производителите на спиртна напитка с географско указание подават заявление до министъра на икономиката за вписване в регистъра на производителите на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки и в удостоверението за регистрация на спиртна напитка с географско указание. Към заявлението се прилага документ за платена държавна такса, определена с тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, за вписване на географско указание в удостоверението.

Такси

лв.

Вписване в удостоверение за производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати и спиртни напитки на спиртна напитка с географско указание

100.00

Плащане: Извършва се по банков път или на ПОС терминал в деловодството на Министерството на адрес - ул. "Славянска" № 8.

Получаване, съгласно заявеното:

чрез универсална пощенска услуга или

- чрез лицензиран пощенски оператор (разходите са за сметка на заявителя).

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката