Услуги, предоставяни от министерството
 
295 Издаване на разрешения за временен износ и реимпорт/ временен внос и реекспорт на продукти, свързани с отбраната, предназначени за участие в търговски изложения в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпрост


Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", отдел "Международно контролирана търговия"
Адрес: гр. София, ул. "Леге" № 4
Работно време: Всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Когато участвате в изложения на отбранителна техника, за да избегнете забавянето, свързано с обработката на документи на редовни заседания на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение, можете да използвате Разрешение за временен износ и реимпорт или за временен внос и реекспорт за участие в търговски изложения. Разрешението се издава от Междуведомствената комисия еднократно за календарната година и обхваща участията на заявителя за нея. Всяко конкретно участие в изложения от приложенията на разрешението се заверява от секретаря на Междуведомствената комисия след представяне на документ, потвърждаващ участието на заявителя в съответното изложение не по-късно 10 работни дни преди провеждането му.
Всяко участие в изложение извън включените в разрешението за календарната година, се извършва по общия ред за износ, внос, трансфер.
И в двата случая трябва да имате лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната (респ. удостоверение за регистрация за трансфер), издаден от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет.

За получаване на разрешение за участие в търговски изложения заявителят представя в Междуведомствената комисия следните документи:
1. попълнено заявление по образец – образец № 18;
2. попълнен образец на разрешение в 5 екземпляра – образец № 19;
3. копия на документи, удостоверяващи произхода, придобиването, техническите характеристики и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;
4. копия на документи, потвърждаващи участието в изложенията;
5. документ за платена държавна такса.

Дължими такси – съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба:

  • за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за участие в изложения на отбранителна техника - 50 лв.;
  • за разглеждане на заявление за изменение и/или допълнение на издадено разрешение за участие в изложения на отбранителна техника - 30 лв.;
  • за издаване на разрешение за участие в изложения на отбранителна техника - 100 лв.;
  • за издаване на изменено и/или допълнено и/или продължено разрешение - 50 на сто от таксата за първоначално издаване.
 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката