Услуги, предоставяни от министерството
 
3004 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и извършване на вписване в регистър


Изисквания, процедури, инструкции

Нормативни и други актове, регламентиращи издаването на удостоверения:

Лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие са длъжни да се регистрират в Министерство на икономиката в 14-дневен срок преди започване на дейността. Вписването в публичния регистър се удостоверява с издаване на удостоверение от Министерство на икономиката.

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях могат да извършват лицата, които са търговци с вписан предмет на дейност работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях или са дружества по чл. 357 от Закона на задълженията и договорите когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи тези дейности, както и други лица осъществяващи дейностите по специфични нормативни актове.

Регистрацията на лицата, които извършват дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, се извършва в Министерството на икономиката чрез вписване в публичен регистър  по образец, утвърден от министъра на икономиката.

Вписването в регистъра се извършва въз основа на писмено заявление по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата, което лицето може да изтегли от ТУК или да получи в приемната на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“, Министерството на икономиката, адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12а.

Вписването в публичния регистър по чл. 2, ал. 1 от Наредбата се извършва от длъжностното лице по регистрацията в 14-дневен срок след постъпването на заявлението и всички изискуеми документи.

Длъжностните лица събират, обработват и съхраняват лични данни в съответствие с изискванията на защита на личните данни.

Лицата, желаещи да се регистрират по реда на Наредбата подават заявленията, придружени с всички необходими документи лично или чрез нотариално упълномощен представител (адвокатско пълномощно) в деловодството на министерството на ул. „Славянска“ № 8, откъдето получават входящи номера или ги изпращат по пощата на адрес: Министерство на икономиката, гр. София - 1052, ул. „Славянска“ № 8.

Основните документи, които се прилагат в оригинал или заверено копие към всяко заявление за вписване са както следва:

1. договор за съвместна дейност, както и ЕИК за дружества, регистрирани по чл. 357 от ЗЗД или осъществяващи дейността по други специфични нормативни актове;

2. копия от лична карта или декларация относно данните от личната карта, с цел издаване на служебно свидетелство за съдимост за лицата, представляващи заявителя, както и на физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по Наредбата. За лицата български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по желание на лицето – свидетелство за съдимост. За чуждите граждани – свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба 8 на Министерство на правосъдието за функциите и организацията на бюрата за съдимост, а когато не притежават ЛНЧ документ съгласно националното им законодателство, придружен с официален превод от заклет преводач;

3. копие на акт за собственост или актуален документ за ползване на обект, удостоверяващ правото на ползване на обекта от предприятието, в който ще се осъществява дейността, с вписан точен адрес;

4. документ за платена държавна такса;

5. други документи съобразно конкретния случай, ако са изрично предвидени в наредбата.

За дейностите по чл. 4, т. 1 от Наредбата, добивът на благородни метали по промишлен начин се извършва от търговци вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ - разрешение за концесия по реда на Закона за подземните богатства.

За дейностите по чл. 4, т. 2 от Наредбата, добивът на благородни метали чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства се извършва от търговци вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ – писмено съгласие от кмета на общината на чиято територия се намира обекта с обозначени географски координати.

За дейностите по чл. 6, ал. 2, т. „г“ от Наредбата, преработване на благородни метали водеща до материали за стоматологични цели разрешени за употреба по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина от предприятия вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ - разрешение за производство и разрешение за употреба за съответствие на изработените от тях сплави с утвърдените за страната медицински стандарти издадени от орган на Министерството на здравеопазването.

За дейностите по чл. 7 от Наредбата, изработка, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, лицата прилагат допълнително и следните документи:

1. списък на лицата, които непосредствено ще извършват дейността, придружен със свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация съгласно Закона за предучилищното и училищното образование и съгласно изискванията за придобиване на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение и Закона за висшето образование.

2. списък на помещенията, където ще се извършва дейността.

За дейностите по чл. 15 от Наредбата, сделки с инвестиционно злато се извършват от предприятия вписани за тази дейност в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата след предоставяне на допълнителни документи както следва:

1. списък на лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите;

2. документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано по Закона за данъка върху добавената дейност.

За дейностите по чл. 16 от Наредбата, изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни, с изключение на монетите, сечени преди 1800 г., се извършва от предприятия, вписани за тези дейности в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата. след предоставяне на допълнителни документи както следва:

1. списък на лицата, извършващи изкупуването;

2. списък на обектите, в които се осъществява дейността;

За дейностите по чл. 63 от Наредбата, лицата вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, лицата се регистрират след предоставяне на допълнителен документ удостоверяващ професионалната им квалификация – свидетелство, диплом или друг документ.

Лабораторни изследвания с право на издаване на експертен сертификат за идентичност и качествени характеристики на скъпоценни камъни, както и за стойностни оценки по текущи цени се извършват от лаборатории, регистрирани в Министерството на икономиката и разполагащи със съответните специалисти в тази област, които притежават свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация.

Националният музей "Земята и хората" може да извършва дейностите по чл. 63, ал. 1 от Наредбата след вписване в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

Лицата, регистрирани в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в държава извън Европейския съюз, прилагат към заявлението копие от документа за самоличност на лицето, което представлява заявителя, и следните документи в оригинал или заверено копие или снабдени с апостил:

1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни;

3. документ за платена държавна такса;

4. други документи съобразно конкретния случай.

Лицата, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, осъществяващи дейности с необработени диаманти, прилагат към заявлението за регистрация следните документи в оригинал или заверено копие:

1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. копие от документа за създаване на лицето;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с необработени диаманти;

4. копие от документа за самоличност на лицето, което представлява заявителя.

Лицата от държава членка на Европейския съюз, които осъществяват постоянно сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях в страната и са със статут на местни лица, депозират в Министерството на икономиката следните копия от документи, като тези по т. 1 до 3 са снабдени с апостил:

1. копие от документа за самоличност на лицето, което осъществява дейността или представлява търговско дружество;

2. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни;

4. списък на търговските обекти в България, както и на наетите лица, които осъществяват дейността;

5. документ за платена държавна такса.

Лицата от ЕС, които имат право по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни и временно и еднократно предоставят услугите си на територията на Република България, уведомяват Министерство на икономиката при временно и еднократно пребиваване в страната, чрез деклариране на:

а) времето, за което ще пребивават в страната;

б) вида услуги и дейности, които ще предоставят;

в) правното основание за упражняване на декларираната дейност.

В публичния регистър се вписват обстоятелствата съгласно образеца на заявление, промените, които настъпват в тях, както и адресите на обектите, в които се осъществява дейността.

При промяна на някое от регистрираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят Министерството на икономиката в 14-дневен срок от настъпването на промяната и да поискат вписване на новите обстоятелства и издаване на ново удостоверение за регистрация, като представят документите, удостоверяващи промяната и върнат издаденото вече удостоверение за регистрация в оригинал.

Не се извършва вписване в регистъра, а извършеното вписване се заличава служебно и се обявява за невалидно от длъжностното лице по регистрацията, когато:

1. някой от документите, изисквани съгласно наредбата, е признат за недействителен;

2. физическите лица - търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, съгласно Наказателния кодекс.

3. по молба на регистрираното лице;

4. при обявяване в ликвидация, в несъстоятелност, при заличаване на търговеца от търговския регистър или дружество по Закона за задълженията и договорите в регистър БУЛСТАТ;

5. при смърт на физическото лице

За извършената регистрация Министерството на икономиката издава удостоверение по образец съгласно приложение № 2 на Наредбата. Удостоверението трябва да се съхранява на видно място в търговския обект или ателие.

При изгубване или унищожаване на удостоверението, издадено от Министерството на икономиката, съществуващата регистрация се заличава и лицето подава документи за нова регистрация.

Размерът на държавните такси, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, е:

Такси лв.
за първоначално вписване в регистъра 200
за вписване на промени в регистрираните обстоятелства 50
за вписване на всеки допълнителен обект и на всяко допълнително лице 20

 

 

 

 

 

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА:

IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

BIC КОД: BNBGBGSD

БНБ - ЦУ

В платежното нареждане, като основание за плащане се посочва: чл. 13 от Валутния закон.

Плащане: Извършва се по банков път или на ПОС терминал в деловодството на Министерството на адрес - ул. "Славянска" № 8.

За попълване на Заявление за регистрация по Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие да се има предвид следното:

1. Пълно наименование на лицето по търговска регистрация или в договора за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите и лица регистрирани на други нормативни основания по БУЛСТАТ с предмет на дейност в съответствие с чл.13 от Валутния закон. Изписва се пълното наименование на юридическото лице.

2. Седалище и адрес на управление – Изписва се пълния адрес на седалището и адреса на управлението по съответната регистрация.

3. Представляващи и управляващи лица по търговска регистрация или по договора за дружество по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите и лица регистрирани на други нормативни основания по БУЛСТАТ. – Изписват се пълните имена на представляващите и управляващите лица на

дружеството по документ за самоличност.

4. Лица за контакти - Изписват се пълните имена на лицето дадено за контакт по документ за самоличност и телефон за контакт.

5. Код по БУЛСТАТ - вписва се номер по БУЛСТАТ съгласно регистрационно удостоверение или карта за идентификация.

6. Обекти – Изписват се адресите на всички обекти в които ще се извършват заявените по Наредбата дейности, съгласно приложените документи.

7. Дейности, заявени за регистрация – Изписват се всички дейности, които лицето ще извършва конкретно, като могат да се посочат и съответните членове от Наредбата.

8. Лаборатория за маркиране – Изписва се градът, в който се намира държавната лаборатория за маркиране на НАП, списъкът на които можете да се намерите на интернет страницата на НАП- https://nap.bg/page?id=639 .

В края на заявлението задължително се попълва полето след „Подписалият“, като се изписват пълните имена по документ за самоличност на лицето, попълнило и подписало заявлението за регистрация. Заявлението се подава само от лицата, представляващи или управляващи търговските дружества, дружествата по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) или регистрираните управляващи лица в Регистър БУЛСТАТ за регистрирани на други нормативни основания.

ЗА СВЕДЕНИЕ:

Лицата, които не са пререгистрирани съгласно §4, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър /ЗТР/, и се считат за заличени или с прекратена дейност, съгласно §5, ал.1 и 2 от ЗТР, се заличават и от регистъра на лицата осъществяващи дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, след обявяване на списъците по §5, ал.4 и 5 от ЗТР.

Получаване на удостоверението за регистрация

- чрез пощенска услуга (Български пощи) – изпращане с обратна разписка на адрес на седалището на фирмата;

- в приемна на Министерството на икономиката на адрес: гр. София, ул. "Княз Александър І" № 12a от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице;

- чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска компания), като разходите са за сметка на заявителя.

 

 

Срок на изпълнение (в дни): до 14

 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката