Услуги, предоставяни от министерството
 
3004 Издаване на удостоверения за регистрация на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие и извършване на вписване в регистър


Изисквания, процедури, инструкции

Нормативни и други актове, регламентиращи издаването на удостоверения:

Лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие са длъжни да се регистрират в Министерство на икономиката в 14-дневен срок преди започване на дейността. Вписването в публичния регистър се удостоверява с издаване на удостоверение от Министерство на икономиката.

Добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях могат да извършват лицата, които са търговци с вписан предмет на дейност работа с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях или са дружества по чл. 357 от Закона за задълженията и договорите когато извършват такава дейност по занятие и са вписани в публичния регистър на лицата, осъществяващи тези дейности, както и други лица осъществяващи дейностите по специфични нормативни актове.

Регистрацията на лицата, които извършват дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, се извършва в Министерството на икономиката чрез вписване в публичен регистър.  по образец, утвърден от министъра на икономиката.

Вписването в регистъра се извършва въз основа на писмено заявление по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата, което лицето може да изтегли от ТУК или да получи в приемната на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“, Министерството на икономиката, адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12а. Попълването на всички точки от заявлението е задължително по предписани указания, които може да намерите ТУК.

Вписването в публичния регистър по чл. 2, ал. 1 от Наредбата се извършва от длъжностното лице по регистрацията в 14-дневен срок след постъпването на заявлението и всички изискуеми документи.

Длъжностните лица събират, обработват и съхраняват лични данни в съответствие с изискванията за защита на личните данни.

Лицата, желаещи да се регистрират по реда на Наредбата подават заявленията, придружени с всички необходими документи лично или чрез нотариално упълномощен представител (адвокатско пълномощно) в приемната на ул. „Княз Александър I“ № 12а, в деловодството на министерството, откъдето получават входящи номера или ги изпращат по пощата на адрес: Министерство на икономиката, гр. София - 1052, ул. „Славянска“ № 8.

Основните документи, които се прилагат в оригинал или заверено копие към всяко заявление за вписване са както следва:

1. договор за съвместна дейност, както и ЕИК за дружества, регистрирани по чл. 357 от ЗЗД или осъществяващи дейността по други специфични нормативни актове;

2. копия от лична карта или декларация относно данните от личната карта, с цел издаване на служебно свидетелство за съдимост за лицата, представляващи заявителя, както и на физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по Наредбата. За лицата български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по желание на лицето – свидетелство за съдимост. За чуждите граждани – свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба 8 на Министерство на правосъдието за функциите и организацията на бюрата за съдимост, а когато не притежават ЛНЧ документ съгласно националното им законодателство, придружен с официален превод от заклет преводач;

3. копие на  акт за собственост или актуален документ за ползване на обект, удостоверяващ правото на ползване на обекта от предприятието, в който ще се осъществява дейността, с вписан точен адрес;

4. документ за платена държавна такса;

5. други документи съобразно конкретния случай, ако са изрично предвидени в наредбата.

За дейностите по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, добивът на благородни метали по промишлен начин се извършва от търговци вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ - разрешение за концесия по реда на Закона за подземните богатства.

За дейностите по чл. 4, ал. 2 от Наредбата, добивът на благородни метали чрез ръчно промиване на златоносен пясък с допълнителни дребни технически средства се извършва от търговци вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ - разрешение от кмета на общината.  За дейностите по чл. 6, ал. 2, т. г от Наредбата, преработване на благородни метали водеща до материали за стоматологични цели разрешени за употреба по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина от предприятия вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, след предоставяне на допълнителен документ - разрешение за производство и разрешение за употреба за съответствие на изработените от тях сплави с утвърдените за страната медицински стандарти издадени от орган на Министерството на здравеопазването.

За дейностите по чл. 7 от Наредбата, изработка, преработка и ремонт на бижутерийни и ювелирни изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, лицата прилагат допълнително и следните документи:

1. списък на лицата, които непосредствено ще извършват дейността, придружен със свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация съгласно чл. 25 от Закона за народната просвета и съгласно изискванията за придобиване на професионална квалификация издаден в съответствие с българското законодателство или по друго национално законодателство, признат от официалните български органи;

2. списък на помещенията, където ще се извършва дейността.

За дейностите по чл. 15 от Наредбата, сделки с инвестиционно злато се извършват от предприятия вписани за тази дейност в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата след предоставяне на допълнителни документи както следва:

1. списък на лицата, които непосредствено ще осъществяват дейностите;

2. документ, удостоверяващ, че лицето е регистрирано по Закона за данъка върху добавената дейност.

За дейностите по чл. 16 от Наредбата, изкупуване на златни, сребърни и платинени изделия и скъпоценни камъни, с изключение на монетите, сечени преди 1800 г., се извършва от предприятия, вписани за тези дейности в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата. след предоставяне на допълнителни документи както следва:

1. списък на лицата, извършващи изкупуването;

2. списък на обектите, в които се осъществява дейността;

За дейностите по чл. 63 от Наредбата, лицата вписани по реда на чл. 2, ал. 1 от Наредбата, лицата се регистрират след предоставяне на допълнителен документ удостоверяващ професионалната им квалификация - диплом или друг документ.

Лабораторни изследвания с право на издаване на експертен сертификат за идентичност и качествени характеристики на скъпоценни камъни, както и за стойностни оценки по текущи цени се извършват от лаборатории, регистрирани в Министерството на икономиката и разполагащи със съответните специалисти в тази област, които притежават свидетелство, диплом или друг документ, удостоверяващ професионалната им квалификация.

Националният музей "Земята и хората" може да извършва дейностите по чл. 63, ал. 1 от Наредбата след вписване в регистъра по чл. 2, ал. 1 от Наредбата.

Лицата, регистрирани в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или в държава извън Европейския съюз, прилагат към заявлението копие от документа за самоличност на лицето, което представлява заявителя, и следните документи в оригинал или заверено копие или снабдени с апостил:

1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни;

3. документ за платена държавна такса;

4. други документи съобразно конкретния случай.

Лицата, регистрирани в държава членка на Европейския съюз, осъществяващи дейности с необработени диаманти, прилагат към заявлението за регистрация следните документи в оригинал или заверено копие:

1. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. копие от документа за създаване на лицето;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с необработени диаманти;

4. копие от документа за самоличност на лицето, което представлява заявителя.

Лицата от държава членка на Европейския съюз, които осъществяват постоянно сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях в страната и са със статут на местни лица, депозират в Министерството на икономиката следните копия от документи, като тези по т. 1 до 3 са снабдени с апостил:

1. копие от документа за самоличност на лицето, което осъществява дейността или представлява търговско дружество;

2. документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

3. документ, удостоверяващ правото на лицата по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни;

4. списък на търговските обекти в България, както и на наетите лица, които осъществяват дейността;

5. документ за платена държавна такса.

Лицата от ЕС, които имат право по националното им законодателство да извършват сделки и действия с благородни метали и скъпоценни камъни и временно и еднократно предоставят услугите си на територията на Република България, уведомяват Министерство на икономиката при временно и еднократно пребиваване в страната, чрез деклариране на:

а) времето, за което ще пребивават в страната;

б) вида услуги и дейности, които ще предоставят;

в) правното основание за упражняване на декларираната дейност.

В публичния регистър се вписват обстоятелствата съгласно образеца на заявление, промените, които настъпват в тях, както и адресите на обектите, в които се осъществява дейността.

При промяна на някое от регистрираните обстоятелства лицата са длъжни да уведомят Министерството на икономиката в 14-дневен срок от настъпването на промяната и да поискат вписване на новите обстоятелства и издаване на ново удостоверение за регистрация, като представят документите, удостоверяващи промяната и върнат издаденото вече удостоверение за регистрация в оригинал.

Не се извършва вписване в регистъра, на извършеното вписване се заличава служебно и се обявява за невалидно от длъжностното лице по регистрацията, когато:

1. някой от документите, изисквани съгласно наредбата, е признат за недействителен;

2. на лицето е била налагана санкция за нарушения по Валутния закон, данъчното или осигурителното законодателство (при служебно заличаване на вписването - след уведомление от съответните контролни органи);

3. физическите лица - търговци, членовете на управителните и контролните органи и неограничено отговорни съдружници в юридическите лица, както и физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по наредбата са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, престъпления против паричната и кредитната система и за престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система, съгласно Наказателния кодекс.

За извършената регистрация Министерството на икономиката издава удостоверение по образец съгласно приложение № 2 на Наредбата. Удостоверението трябва да бъде поставено в рамка на видно място в търговския обект или ателие.

При изгубване или унищожаване на удостоверението, издадено от Министерството на икономиката, съществуващата регистрация се заличава и лицето подава документи за нова регистрация.

Размерът на държавните такси, съгласно Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката по Закона за държавните такси, е:

Такси лв.
за първоначално вписване в регистъра 200
за вписване на промени в регистрираните обстоятелства 50
за вписване на всеки допълнителен обект и на всяко допълнително лице 20

 

 

 

 

 

ТАКСИТЕ СЕ ВНАСЯТ ПО СЛЕДНАТА СМЕТКА:

IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

BIC КОД: BNBGBGSD

БНБ - ЦУ

В платежното нареждане, като основание за плащане се посочва: чл. 13 от Валутния закон.

Плащане: Извършва се по банков път или на ПОС терминал в деловодството на Министерството на адрес - ул. "Славянска" № 8.

ЗА СВЕДЕНИЕ:

Лицата, които не са пререгистрирани съгласно §4, ал.1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър /ЗТР/, и се считат за заличени или с прекратена дейност, съгласно §5, ал.1 и 2 от ЗТР, се заличават и от регистъра на лицата осъществяващи дейности и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях, след обявяване на списъците по §5, ал.4 и 5 от ЗТР.

Получаване на документи на посочен от заявителя адрес:

- чрез универсална пощенска услуга (Български пощи);

- в приемна на Министерството на икономиката на адрес: гр. София, ул. "Княз Александър І" № 12a от представляващ фирмата или упълномощено за целта лице или

- чрез лицензиран пощенски оператор (куриерска компания), като разходите са за сметка на заявителя.

 

Срок на изпълнение (в дни): до 14

 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката