Услуги, предоставяни от министерството
 
3163 Издаване на индивидуални или общи разрешения за предоставяне на брокерски услуги на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказан


Дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", отдел "Международно контролирана търговия"
Адрес: София, ул. "Леге" № 4
Работно време: Всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч

1. Наименование на услугата и уникален идентификатор от Регистъра на услугите:

3163 Издаване на индивидуални или общи разрешения за предоставяне на брокерски услуги на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

2. Правно основание:

Закон за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16.01.2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание - чл. 7; чл. 1; чл. 2;

Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 година относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание - чл. 1

 

3. Орган, издаващ индивидуалния административен акт:

Министър на икономиката или оправомощени от него длъжностни лица.

Отговорно звено в Министерството на икономиката по предоставянето на услугата е дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“, отдел „Международно контролирана търговия“

 

4. Информация за Центъра за административно обслужване на МИ:

гр. София, ул. "Славянска" № 8, п.к. 1052

Телефони: (02) 940 7001; (02) 940 7327; (02) 940 7331

Адрес на официалната електронна поща на МИ: e-docs@mi.government.bg

Работно време: от 9:00 ч. до 17:30 ч. в делнични дни (без прекъсване)

 

5. Процедура по предоставянето на административната услуга:

Срок за предоставяне:

Разрешенията се издават в 15-дневен срок от получаване на документите в Министерството на икономиката. В 5-дневен срок от издаване на разрешението се уведомява писмено заявителя.

При констатиране на нередовност в представените документи, в 5-дневен срок от датата на получаване на документите се уведомява писмено заявителя да я отстрани, като се дават указания за отстраняването ѝ.  15-дневен срок от датата на получаване на уведомлението заявителят е длъжен да отстрани нередовността. Срокът за издаване на разрешенията спира да тече от датата на изпращане на уведомлението до заявителя и се възобновява от датата на постъпване на документите, с които нередовността е отстранена.

Издаване на индивидуално и общо разрешение:
Лицата, които кандидатстват за индивидуално или за общо разрешение за предоставяне на брокерски услуги, подават до министъра на икономиката следните документи:

1. попълнено заявление по образец;

2. попълнен формуляр по образец съгласно Приложение VIII на Регламент (ЕС) 2019/125 в три екземпляра;

3. копие на документ, удостоверяващ техническите характеристики, функционалното предназначение, качествения и количествения състав на стоката;

4. документ, доказващ крайната употреба, заверен от компетентен орган на държавата на крайния потребител;

5. копие на документ, потвърждаващ външнотърговските отношения между участниците в сделката (договор, проформа фактура, фактура), както и на документ, удостоверяващ участието в сделката на други лица, различни от чуждестранния износител; документът трябва да включва страните по сделката, описание и количество на стоката, условия на доставка, стойност и срок за изпълнение;

6. документ за платена държавна такса.

При подаване на заявление за общо разрешение за предоставяне на брокерски услуги заявителят представя освен документите по-горе и документи, удостоверяващи, че за предходната година е извършил и/или ще извърши през следващата година на базата на договорни отношения не по-малко от 10 брокерски услуги със стоките, които са описани в заявлението, за всеки от посочените в него получатели.

Документите на чужд език се представят придружени със заверен превод на български език, който съдържа трите имена на лицето, извършило превода, длъжност и месторабота, и чуждия език, от който е извършен преводът.

Разрешението се издава в 15-дневен срок от получаване на документите в Министерството на икономиката.

В 5-дневен срок от издаване на разрешението органът по чл. 2 уведомява писмено заявителя.

При констатиране на нередовност в представените документи в 5-дневен срок от датата на получаване на документите органът по чл. 2 уведомява писмено заявителя да я отстрани, като дава указания за отстраняването ѝ.

В 15-дневен срок от датата на получаване на уведомлението заявителят е длъжен да отстрани нередовността. Срокът по ал. 1 спира да тече от датата на изпращане на уведомлението до заявителя и се възобновява от датата на постъпване на документите, с които нередовността е отстранена.

Разрешението се издава в три екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, а другите два се съхраняват в Министерството на икономиката.

Издадените индивидуални разрешения са със срок на валидност до 6 месеца от издаването им, който може да бъде продължен еднократно за срок до 6 месеца.

Издадените общи разрешения са със срок на валидност до две години, който може да бъде продължен еднократно за срок до една година.

Разрешението може да бъде използвано само от лицето, на което е издадено!!!

Органът по чл. 2 от Закона има право да изисква допълнителна информация, свързана със сделката, както и становища от експерти по въпроси, за които се изискват специализирани знания.

Разрешението се получава на място от дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ в МИ – регистратурата в сградата на МИ на ул. „Леге“ № 4 в гр. София

 

Продължаване на издадено разрешение:
Ако разрешена сделка не бъде изпълнена в срока на издадено разрешение, не по-късно от 15 дни преди изтичането на срока заявителят може еднократно да поиска продължаването му, като подаде до министъра на икономиката следните документи:

1. мотивирано заявление, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката;

2. декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено;

3. документ за платена държавна такса.

Документите на чужд език се представят придружени със заверен превод на български език, който съдържа трите имена на лицето, извършило превода, длъжност и месторабота, и чуждия език, от който е извършен преводът.

Разрешението се издава в 15-дневен срок от получаване на документите в Министерството на икономиката.

В 5-дневен срок от издаване на разрешението органът по чл. 2 уведомява писмено заявителя.

Издадените индивидуални разрешения за еднократно продължение са със срок до 6 месеца.

Издадените общи разрешения за еднократно продължение са със срок до 1 година.

Разрешението се получава на място от дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ в МИ – регистратурата в сградата на МИ на ул. „Леге“ № 4 в гр. София

Изменение на издадено разрешение:
Лицата, които кандидатстват за изменение на издадено разрешение, подават в 7-дневен срок от настъпването на промяна в декларираните в заявлението обстоятелства, при които е издадено разрешението, до министъра на икономиката следните документи:

1. попълнено заявление за изменение;

2. документи, удостоверяващи, настъпването на промени в обстоятелствата;

3. документ за платена държавна такса.

Документите на чужд език се представят придружени със заверен превод на български език, който съдържа трите имена на лицето, извършило превода, длъжност и месторабота, и чуждия език, от който е извършен преводът.

Разрешението се издава в 15-дневен срок от получаване на документите в Министерството на икономиката.

В 5-дневен срок от издаване на разрешението органът по чл. 2 уведомява писмено заявителя.

При констатиране на нередовност в представените документи в 5-дневен срок от датата на получаване на документите органът по чл. 2 уведомява писмено заявителя да я отстрани, като дава указания за отстраняването ѝ.

В 15-дневен срок от датата на получаване на уведомлението заявителят е длъжен да отстрани нередовността. Срокът по ал. 1 спира да тече от датата на изпращане на уведомлението до заявителя и се възобновява от датата на постъпване на документите, с които нередовността е отстранена.

Разрешението се издава в три екземпляра. Първият екземпляр се предоставя на заявителя, а другите два се съхраняват в Министерството на икономиката.

Разрешението може да бъде използвано само от лицето, на което е издадено!!!

Органът по чл. 2 от Закона има право да изисква допълнителна информация, свързана със сделката, както и становища от експерти по въпроси, за които се изискват специализирани знания.

Разрешението се получава на място от дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ в МИ – регистратурата в сградата на МИ на ул. „Леге“ № 4 в гр. София

 

Допълнителна информация:

Лицата, които извършват дейности по Регламент (ЕС) 2019/125, са длъжни да върнат в Министерството на икономиката оригинала на разрешението незабавно след получаване на заповедта за отнемане или за спиране на действието на разрешението и в 15-дневен срок след изпълнението на сделката или след изтичането на срока на валидността му.

Документи се предоставят на място и в Центъра за административно обслужване на МИ.

 

6. Образци на формуляри:

Образец на Заявление за разрешение за предоставяне на брокерски услуги

Образец на Заявление за общо разрешение за предоставяне на брокерски услуги

Образец на Разрешение за предоставяне на брокерски услуги

 

7. Начини на заявяване на услугата:

Със заявление на гише в Центъра за административно обслужване на МИ.

 

8. Информация по електронен път за услугата:

Ниво на предоставяне на услугата, съгласно Наредбата за административния регистър:

ниво 2: Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за ниво 1 (Информация -предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси)  и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри.

Интернет адрес, на който се намира формулярът за нейното заявяване:

http://www.exportcontrol.bg/Modulbg.php?id=987

https://www.mi.government.bg/bg/services-c363-1.html

Интернет адрес, на който може да се получи информация за услугата:

https://www.mi.government.bg/bg/services-c363-1.html

Вид на услугата: първична

Средствата за електронна идентификация и нивото им на осигуреност:

Заявителят може да осъществява кореспонденция и по електронен път, подписана с КЕП на електронната поща на министерството (e-docs@mi.government.bg) когато документа позволява електронното му предоставяне и подписване.

 

9. Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт, който се издава при предоставянето на услугата:
Срокът да валидност на издадените общи разрешения е до две години от издаването им, който може да бъде продължен еднократно за срок до една година

Срокът на валидност на индивидуалните разрешенията е до 6 месеца от издаването им,   който може да бъде продължен еднократно за срок до 6 месеца.

Ако разрешена сделка не бъде изпълнена в срока на издадено разрешение, не по-късно от 15 дни преди изтичането на срока заявителят може да поиска продължаването му с мотивирано заявление, съдържащо информация за неизпълнената част от сделката, и декларация, че не е настъпило изменение в условията, при които разрешението е било издадено.

10. Такси:
За услугата се заплащат следните такси:

- за разглеждане на заявление за издаване на разрешение за предоставяне на брокерски услуги и/или за изменение, и/или допълнение, и/или за продължаване срока на валидност на издадено разрешение  - 30 лв.

- из издаване на индивидуално разрешение за брокерски услуги - 30 лв.

- за издаване на общо разрешение за брокерски услуги – 40 лв.

- за издаване на изменено и/или допълнено разрешение – 50 на сто от съответната такса за първоначално издаване;

- за издаване на продължено разрешение – 15 лв.

Таксите се заплащат съгласно одобрената с ПМС № 164/21.04.2021г. Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката по Закона за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

Начини на плащане на услугата:

На гише в звено за административно обслужване с банкова карта;

По банков път;

По електронен път, чрез чрез Портала за електронни плащания, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“

На място в брой.

11. Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Обжалването е по реда на Административнопроцесуалния кодекс

 

12. Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

Мотивирани заповеди с отказ за издаване на разрешение, за спиране действието на издадено разрешение за срок до 60 дни, за отнемане на издадено разрешение, за отказване издаването на изменено разрешение се издават съответно по реда на чл. 12, чл. 13, чл. 14 и чл. 15, ал. 5-7 от Закона, като в срок до 3 работни дни от издаването им се изпращат на заявителя. Заповедта може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс.

13. Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

Електронният адрес за предложения във връзка с услугата е официалната електронна поща на МИ: e-docs@mi.government.bg

14. Начини на получаване на резултата от услугата:

Разрешението се получава на място от дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“ в МИ – регистратурата в сградата на МИ на ул. „Леге“ № 4 в гр. София

 

15. Допълнителни обстоятелства:

Услугата е режим в областта на стопанска дейност търговия, за който се изисква издаване на индивидуален административен акт - разрешение.

Обжалването на индивидуалния административен акт е по реда на  Административнопроцесуалния кодекс.

Електронният адрес за предложения във връзка с облекчаването на режима е официалната електронна поща на МИ: e-docs@mi.government.bg

 

 
 
отпечатай тази страница
 
Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg