Услуги, предоставяни от министерството
 
321 Издаване на разрешения за превоз на продукти, свързани с отбраната в съответствие с решенията на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката


Превозът на продукти, свързани с отбраната, подлежи на контрол с цел защита на националната сигурност, на икономическите и външнополитическите интереси на Р България, както и за укрепване на международния мир и сигурност и изпълнение на международните задължения на Р България.

Необходими документи за издаване на разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната:

1. попълнено заявление по образец №10;

2. попълнен образец на разрешение №21 в 5 екземпляра;

3. копие на разрешението за износ;

4. копие на сертификата за краен потребител и/или международен сертификат за внос, издаден от компетентен орган на страната на крайния потребител;

5. копие на документ, удостоверяващ разрешаването на превоза през територията на държавата, следваща Р България по маршрута на превоз, издадено от компетентен орган;

6. копие на документите, удостоверяващи произхода, придобиването и функционалното предназначение на продуктите, свързани с отбраната;

7. документ за платена държавна такса.

В случай, че съгласно националното законодателство на държавата не се издава документът по т. 5, изпращачът или упълномощено от него лице представя в Междуведомствената комисия писмена декларация в потвърждение на това обстоятелство.

Разрешението за превоз е валидно при условията и до изтичането на срока, посочени в него, но за не повече от 30 дни, считано от датата на въвеждането на територията на Р България.

Междуведомствената комисия се произнася по заявленията в 7-дневен срок от датата на получаването им.

Дължими такси - съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортен контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба:

- за разглеждане на заявление за превоз на продукти, свързани с отбраната - 50 лв.

- за издаване на разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната - 50 лв.

- за издаване на изменено/допълнено разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната - 50 на сто от таксата за първоначално издаденото разрешение.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката