Услуги, предоставяни от министерството
 
358 Допълване на разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия


Услугата се предоставя за допълване с нов обект за производство в издадени разрешения за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

Лицето, получило разрешение за производство, при откриване на нов обект за производство и съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия подава в Министерство на икономиката заявление по образец № 1, раздел А, раздел Б1, раздел Б2, раздел Б3 и/или раздел Б4, придружено от:

  1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества;
  2. Документ, удостоверяващ правното основание за ползване на обектите;
  3. Паспорт на склада за съхранение на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
  4. Стандартизационни документи и технологии за производството на взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия;
  5. Разработени и утвърдени от производителите инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
  6. Списък на лицата, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на районното управление на МВР (РУ на МВР) по местонахождението на обекта.
  7. Копия от документите, доказващи съответствие с изискванията на глави шеста и седма от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), както следва:

-          Потвърждение за класификация на предприятието съгласно чл. 103, ал. 6 от ЗООС.

-          Становище или влязло в сила решение по съответната процедура по оценка на въздействието върху околната среда.

-          Влязло в сила решение по чл. 116, ал. 1, т. 1 или по чл. 116 ж, ал. 4 от ЗООС - за предприятие/съоръжение с висок рисков потенциал.

-          Становище по чл. 106, ал. 2 или 6 от ЗООС за предприятие/съоръжение с нисък рисков потенциал.

-          Комплексно разрешително по чл. 117 от ЗООС - когато това се изисква съгласно глава седма, раздел II.

  1. Диплома за завършено висше образование на ръководителите на производство. (При издадена диплома от чуждестранно висше училище се посочва номерът, под който документът е регистриран в Националния център за информация и документация или съответното висше училище, където лицето продължава обучението си).
  2. Документ за придобита специалност за персонала по чл. 14, ал. 1, т. 4 – 7 от ЗОБВВПИ.

10.  Копие от трудовите договори на персонала.

11.  Копие от договора с лице, извършващо частна охранителна дейност при условията и по реда на Закона за частната охранителна дейност

12.  Документ за платена държавна такса за издаване на разрешение.

При постъпване на заявлението и документацията междуведомствена комисия, създадена със заповед на министъра на икономиката, оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на разрешение и извършва проверка на място на обектите за производство и съхранение.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на ЗОБВВПИ, комисията уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.

Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.

Министърът или оправомощено от него длъжностно лице в двумесечен срок от датата на подаване на документацията издава решение за допълване на издаденото разрешение за производство.

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:
Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01
BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD
SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

Срок на действие:

Безсрочен

 

Срок на изпълнение (в дни): до 60

Цена: 500 BGN

 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg