Услуги, предоставяни от министерството
 
450 Издаване на удостоверение за производство на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия


Регламентира производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с цел изследване, разработване или изпитания, определя адреса на обекта за производство.

Заявителят подава до Министерство на икономиката заявление по образец № 3, раздел А, раздел Б1, раздел Б2, раздел Б3 и/или раздел Б4, придружено от:

  1. Разрешение за ползване на обектите или друг заместващ го документ, издаден по реда на Закона за устройство на територията, и/или сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества;
  2. Инструкции за безопасност при осъществяване на дейности с взривни вещества, оръжия, боеприпаси и пиротехнически изделия.
  3. Списък на служителите, които ще имат достъп до взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, съгласуван с началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за производство;
  4. Документ за платена държавна такса.

При постъпване на заявлението и документацията се оценява пълнотата и съответствието на подадената документация с изискванията за издаване на удостоверение и извършва проверка на място.

При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на ЗОБВВПИ, Министерството на икономиката уведомява писмено заявителя, дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им. Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на удостоверението се прекратява.

Министърът на икономиката или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за производство или мотивирано отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.

Отказът подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Таксите се изплащат в брой или безкасово по съответната:
Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01
BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD
SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

Срок на действие:

5 години

 

Срок на изпълнение (в дни): до 30

Цена: 1 BGN

 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg