Услуги, предоставяни от министерството
 
735 Издаване на сертификат за инвестиция клас А, Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите


Дирекция "Насърчителни мерки и проекти", отдел "Инвестиционна политика"
Лица за контакт: Елена Пищовколева, и. д. директор на дирекция "Насърчителни мерки и проекти"
Телефон: 02/940 7462, 02/940 7263
Адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8
Работно време: Всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч.

Министърът на икономиката издава сертификати за инвестиция клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за насърчаването на инвестиционни проекти, които:

- се осъществяват на територията на Република България;

- са свързани със създаването на ново предприятие, с разширяването на съществуващо предприятие/дейност, с диверсификация (разнообразяване) на производството на предприятието/дейността с нови продукти или със съществена промяна в цялостния производствен процес на съществуващо предприятие/дейност;

- са в допустими за насърчаване икономически дейности, съгласно Класификацията на икономическите дейности в България;

- са над определени минимални размери на инвестициите в дълготрайни материални и нематериални активи и/или на разкриваните с тях нови работни места;

- са със срок на изпълнение до три години от датата на започване на работата по проекта;

- отговарят на останалите изискванията за сертифициране и насърчаване, съгласно ЗНИ и Правилника за неговото прилагане.

С приоритет като инвестиции от клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект се насърчават инвестиции осъществявани във високотехнологични производства и  високотехнологични и интензивно базирани на знания услуги, както и в региони с висока безработица, които се ползват от по-ниски прагове за сертифициране.

Като приоритетни инвестиционни проекти се насърчават проекти за изграждане на индустриални зони и технологични паркове.

Сертификатът по ЗНИ дава право на инвеститорите да ползват определени административни и финансови насърчителни мерки за подпомагане изпълнението на проекта, в т.ч:

- съкратени срокове на административно обслужване (за клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект);

- индивидуално административно обслужване (за клас А и приоритетен инвестиционен проект);

- придобиване на имоти държавна или общинска собственост по местонахождение на планираната инвестиция при облекчени условия (за клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект);

- финансиране изграждането на необходимата довеждаща инфраструктура (за клас А, 2 проекта клас Б на територията на индустриална зона и приоритетен инвестиционен проект);

- финансово подпомагане за обучение на новоназначените служители (за инвестиции от клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект във високотехнологични дейности или в общини с висока безработица за);

- финансово подпомагане за частично възстановяване на направените задължителни осигурителни и здравни вноски за разкритите с проектите нови работни места за определен период от време (за клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект);

- пакет от насърчителни мерки за приоритетни инвестиционни проекти.

Допълнителна информация за прилагането на ЗНИ и предоставяните насърчителни мерки може да получите тук.

За издаването на сертификат за инвестиция от клас А, клас Б и приоритетен инвестиционен проект по ЗНИ от министъра на икономиката, инвеститорите подават заявление по образец и допълнителни документите към него в Българската агенция за инвестиции.

Сертификатите за инвестиция от клас А и клас Б се издават от министъра на икономиката.

Сертификатът за приоритетен инвестиционен проект се издава от министъра на икономиката на основание на Решение на Министерския съвет.

Допълнителна информация относно процедурата по сертифициране, образци на заявление за сертифициране и допълнителни документи към него са налични на интернет страницата на Българската агенция за инвестиции.

Такси: За предоставянето на услугата не се заплащат такси.

Срокове за предоставяне на услугата:

- За издаване на сертификат за клас инвестиция: 14 дни от получаване на мотивирано предложение от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции за издаване на сертификат за клас инвестиция.

- За издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект: министърът на икономиката внася предложение в Министерския съвет за одобряване на Меморандум за разбирателство за изпълнението на проекта в срок до 30 работни дни от получаване на мотивирано предложение от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции за издаване на сертификат за приоритетен инвестиционен проект. Министърът на икономиката издава сертификата след приемане на Решение на Министерския съвет.

 
 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg