Административно обслужване
 
Плащания


Можете да заплатите услугите, предоставяни от Министерството на икономиката и индустрията в Центъра за административно обслужване чрез ПОС – терминал, по банков път или в средата за електронни плащания:

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

 

Бюджетна сметка на МИИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

По бюджетната сметка постъпват:

• приходи от наеми на имущество;

• такси, които се събират в системата на МИИ по Закона за държавните такси, вкл.:

• такси по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

• такси за производство на оптични дискове;

• такси за производство на спирт, дестилати и спиртни напитки;

• такси по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.

• приходи от закупени конкурсни документи;

• приходи от глоби и санкции по Наказателни постановления;

• такси по ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация);

• други.

 

Набирателна сметка на МИИ: IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1026 01

По набирателната сметка постъпват:

• гаранции за участие в процедури по ЗОП;

• гаранции за изпълнение по сключени с министерството договори;

• други.

 

Министерството на икономиката и индустрията е включено в средата за електронни плащания, чрез Портала за електронни плащания, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ - https://pay.egov.bg/ .

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg