Административно обслужване
 
Плащания


Можете да заплатите услугите, предоставяни от Министерството на икономиката в звеното за административно обслужване чрез ПОС – терминал, по банков път или в средата за електронни плащания:

BIC код на БНБ за плащания в лева: BNBGBGSD

SWIFT код на БНБ за плащания във валута: BNBGBGSF

 

Бюджетна сметка на МИ: IBAN: BG79 BNBG 9661 3000 1026 01

По бюджетната сметка постъпват:

• приходи от наеми на имущество;

• такси по ПМС № 285/17.10.2011 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират в системата на МИ по Закона за държавните такси;

• такса за издаване на лиценз по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

• такса производство на оптични дискове;

• такса производство на спирт, дестилати и спиртни напитки;

• такси по Закона за контрол на външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба;

• приходи от закупени конкурсни документи;

• приходи от глоби и санкции по Наказателни постановления;

• такси по ЗДОИ (Закон за достъп до обществена информация).

 

Набирателна сметка на МИ: IBAN: BG17 BNBG 9661 3300 1026 01

По набирателната сметка постъпват:

• гаранции за участие в процедури по ЗОП;

• гаранции за изпълнение по сключени с министерството договори.

 

Министерството на икономиката е включено в средата за електронни плащания, чрез Портала за електронни плащания, поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“ - https://pay.egov.bg/ .

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката