Услуги, предоставяни от министерството
 
Прилагане на изключение от забрана за влизане в Република България, разпоредена със заповед на министъра на здравеопазването като временна противоепидемична мярка


Дирекция "Административно обслужване", дирекция "Насърчителни мерки и проекти", дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност", дирекция "Външноикономическо сътрудничество", дирекция "Икономическа политика"
Лица за контакт: Светлана Маринова, началник на отдел "Проекти"
Телефон: +359 2 940 7409
Адрес: София, ул. "Славянска" 8
Работно време: 9:00-17:30

Министърът на икономиката издава писма за прилагане на изключение от забрана за влизане в Република България, разпоредена със заповед на министъра на здравеопазването като временна противоепидемична мярка.

Заинтересованите лица, които искат да ползват поради икономически основания изключение от забрана за влизане на територията на страната, разпоредена от министъра на здравеопазването като временна противоепидемична мярка,  следва да имат предвид, че:


Прилагането на изключение от компетентността на министъра на икономиката касае само следните категории лица и дейности:

1. представители на търговско-икономическите и инвестиционни дейности;

2. лица, имащи пряко отношение към изпълнение на проекти, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите;

3. лица, извършващи анализи по проекти на потенциални инвеститори;

4. посещения по покана на Министерство на икономиката, второстепенен разпоредител с бюджет към него, организация или дружество, в което министърът на икономиката упражнява правата на собственик на капитала или във връзка със срещи или събития, организирани по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020;

5. посещения по покана на професионални сдружения, браншови камари, организации и съюзи;

6.  лица, осъществяващи други дейности от значение за икономиката на страната;

7. членовете на семействата на лица по т. 1- 6,

във всички посочени случаи – само когато икономическите дейности и бизнес интереси са в сфери, които не се отнасят към сектор на икономиката, по отношение на който са вменени компетентности на министъра на вътрешните работи; министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията; министъра на регионалното развитие и благоустройството; министъра на външните работи; министъра на туризма; министъра на младежта и спорта; министъра на културата; министъра на енергетиката. Когато икономическата дейност и бизнес интереси се осъществяват в сферите, за които посочените министри отговарят, включително дейността на държавни агенции и регулаторни органи в съответната сфера, исканията се адресират до съответния (друг) министър.

Писмо от министъра на икономиката не се издава на други основания, представляващи други изключения от въведената забрана за влизане в Република България. Например, но не само, съгласно Заповед № РД-01-105/16.02.2021 г. на МЗ такива други изключения са предвидените в т. 2, букви "а", като прилагането им не се удостоверява от министъра на икономиката:

  • българските граждани, гражданите на държави членки на Европейския съюз (ЕС), на страни по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства (включително лицата, които са във фактическо съжителство с тях); гражданите на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Австралийски съюз, Канада, Грузия, Япония, Нова Зеландия, Република Руанда, Република Корея, Кралство Тайланд, Република Тунис, Източна република Уругвай, Обединените арабски емирства, Украйна, Република Северна Македония, Република Сърбия, Република Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна гора, Република Молдова, Израел, Държавата Кувейт, Република Беларус и Република Турция;
  • лицата със статут на постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване на територията на Република България и членовете на техните семейства;
  • лицата, притежатели на българска виза за дългосрочно пребиваване вид "D", както и лицата, които имат разрешение за пребиваване в държава-членка на Европейския съюз или в страна по Шенгенското споразумение (включително Република Сан Марино, Княжество Андора, Княжество Монако и Държавата град Ватикан) и членовете на техните семейства.

Условията за влизане и пребиваване на територията на страната се определят в конкретната актуална заповед на министъра на здравеопазването, публикувана на интернет страницата на Министерството на здравеопазването и приложимото законодателство.

За издаването на писмо от министъра на икономика е необходимо да са обосновани и доказани необходимостта от лично присъствие (то да е абсолютно необходимо) и неотложност на посещението за осъществяване дейностите от посочените категории.

Искане за издаване на писмо от министъра на икономиката се подава от заявителя - заинтересования икономически субект, за осъществяването на бизнес операциите на когото е необходимо допускането на лицето до територията на страната (като сертифициран инвеститор по Закона за насърчаване на инвестициите, потенциален инвеститор в процес на преговори и/или административни процедури за сертифициране, търговско дружество, чиято дейност би била възпрепятствана или за което биха настъпили значителни вреди при неосигуряването на достъп до територията на страната, включително в качеството му на работодател или възложител на дейности; браншова камара, организация или съюз, работодателска организация, синдикална организация).

Препоръчително е искането да се подаде на електронния адрес на Министерството на икономиката e-docs@mi.government.bg, подписано с електронен подпис. Допустимо е подаденото искане да е сканирано копие на оригинал, подписан от законния/надлежно упълномощен друг представител    (адвокат/пълномощник с пълномощно с нотариална заверка на подписа) на организацията – заявител, изпратено от официалния й електронен адрес, оповестен в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или в интернет. В този случай оригиналът на формуляра следва да постъпи в деловодството на министерството. Искането може да бъде подадено и в Министерството на икономиката, в сградата на адрес: гр. София, ул. "Славянска" №8.

Попълненото искане във файлов формат Excel се изпраща на e-docs@mi.government.bg заедно с подписаното искане и приложените към него документи.

Препоръчително е подписаното искане и приложенията към него (ако има такива - доказателства като трудов или друг договор, пълномощно, ако е приложимо) да се представят във файлов формат JPG, JPEG или PDF. Общият обем на искането (подписано и във файлов формат Excel) и приложенията да е до 10 MB.

Заявителят носи отговорност за правилното попълване на изискуемата в образеца информация, както и за обработването и защитата от него на личните данни на лицата, за които е направено искането. Не следва да се предоставят копия от документи за самоличност или други лични документи за лицата.

Комуникацията между заявителя и МИ при разглеждане на искането се осъществява само по електронен път.  При разглеждане на искането служители на МИ проверяват заявените за организацията и за лицето данни в публично достъпни и служебно достъпни регистри и документи, като при установени несъответствия или необходимост от предоставяне на допълнителна информация уведомяват заявителя на посочения във формуляра електронен адрес, а ако такъв не е посочен – на посочения телефонен номер.

Искането не се разглежда, когато при проверка се установи, че посочените за заявителя идентификационни данни са неверни – не се потвърждават от публично и служебно достъпните регистри и информация; или че данните за лицето, за което е искането са неверни; когато формулярът не съдържа изискуемата информация и в седмодневен срок от уведомяването несъответствията не бъдат отстранени.

Прекратяването на производството не препятства заявителя да направи ново искане, съответстващо на изискванията.

Писмо от министъра на икономиката се издава, когато е надлежно обосновано наличието на основание за прилагане на изключението за достъп до територията на страната.

Писмото се изпраща служебно до Главна дирекция "Гранична полиция" в Министерството на вътрешните работи.

На подателя на искането се изпраща сканираното издадено писмо на посочената от него електронна поща.  Оригинал от писмото може да бъде получено от заявителя или лицето, за което то се отнася, както и от надлежно упълномощено лице от Центъра за административно обслужване, на адрес: гр. София, ул. "Славянска" № 8, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:30 часа.

В Министерството на икономиката като администратор на лични данни предоставените лични данни се обработват изцяло в съответствие с действащото законодателство. Формулярът се регистрира в деловодната система и не се водят други регистри и дневници за обработка на лични данни, освен в нормативно предвидените случаи – по Закона за чужденците в Република България.

Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО,  служителите на МИ, към които са насочени преписките, нямат право да създават никакви регистри и работни таблици, електронни записи или да съхраняват хартиени копия на документи, които съдържат лични данни на физическите лицата, чието допускане до територията на страната е поискано. Изключение правят случаите, в които физическите лица са от категориите, за които се прилагат изисквания по Закона за чужденците в Република България или по Закона за българското гражданство, във връзка с направени инвестиции със сертификат по Закона за насърчаване на инвестициите. Изключението се прилага само от дирекция "Насърчителни мерки и проекти" в посочените случаи.

Искане за издаване на писмо от министъра на икономиката - образец

 
 
отпечатай тази страница
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg