Услуги, предоставяни от министерството
 
Уведомление преди внос и/или износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон


Дирекция "Регистриране, лицензиране и контрол"
Лица за контакт: София Колева, Кристина Ризова
Телефон: 02/ 940 78 73; 02/940 78 08
Адрес: Славянска 8, 1080, гр.София
Работно време: 9:00 - 17:30

Уведомление преди внос и/или износ, превозване, преработване, съхраняване,  влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон

Считано от 20 март 2018 г. лицата, извършващи внос и/или износ, превозване, преработване, съхраняване,  влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон са длъжни в срок не по-късно от 7 дни преди извършването на всяка една от тези дейности да представят Уведомление в Министерството на икономиката по реда на Наредба РД-04-3 от 2 март 2018 г., издадена от министъра на икономиката.

Лицата, които ще извършват внос по смисъла на Закон за контрол върху наркитчините вещества и прекурсорите, и/ или влагане и използване в производствения процес на смеси, съдържащи 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон представят в Министерство на икономиката Уведомление, съгласно Приложение 1 на Наредба РД-04-3 от 2 март 2018 г., което съдържа:

1. наименование и данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава-членка на ЕС или в държава, страна по споразумение за ЕИП - документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава на лицето по  чл. 5б, ал. 1 от ЗКНВП;

2. местонахождението на сградите и помещенията, в които ще се извършва производственият процес със смеси, предназначени за промишлеността, съдържащи 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон;

3. видът и количеството на сместите, предназначени за промишлеността, съдържаща 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон;

4. видът и количеството на наркотичното вещество като процентно съдържание от сместа, предназначена за промишлеността, съдържаща 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон.

5.  държавата,  от която ще се извършва вносът;

Към уведомлението по Приложение No 1 се прилагат:

  1. Сертификат от производителя за съдържанието на контролираните вещества - 1, 4-Бутандиол и Гама-бутиролактон, удостоверяващ техният количествен състав във смесите;
  2. Декларация от производителя, че наркотичното вещество не може да бъде използвано директно и/или извлечено с лесно достъпни или икономически изгодни средства;
  3. Документи, потвърждаващи търговските отношения на вносителя с производителя на смесите, предназначени за промишлеността, съдържаща 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон, а лицето, което влага и използва в производството представя документи, потвърждаващи търговски отношения с  вносителя и/или производителя на сместите предназначени за промишлеността, съдържаща 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон -  заверено копие на договор и фактура или заверено копие на договор и проформа фактура;

Лицата, които ще извършват износ по смисъла на Закон за контрол върху наркитчините вещества и прекурсорите на смеси, съдържащи 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон представят в Министерство на икономиката Уведомление, съгласно Приложение 2 на Наредба РД-04-3 от 2 март 2018 г., което съдържа:

1. наименование и данни за ЕИК на търговеца, а за дружества, регистрирани в държава-членка на ЕС или в държава, страна по споразумение за ЕИП-документ за актуалната регистрация по националното законодателство, издаден от компетентния орган на съответната държава на лицето по чл. 5б, ал. 1 от ЗКНВП;

2. видът и количеството на сместа, предназначена за промишлеността, съдържаща 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон;

3. видът и количеството на наркотичното вещество като процентно съдържание от сместа, предназначена за промишлеността, съдържаща 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон;

4. държавата, в която ще се извършва износ.

Към уведомлението по Приложение № 2 се прилагат документи,  потвърждаващи търговските отношения на износителя на смесите, съдържащи 1, 4-Бутандиол и/или Гама-бутиролактон с получателя извън територията на Република България -  договор и фактура или договор и проформа фактура.

Уведомленията следва да са придружени от писмо в свободен текст и опис на приложените документи, съгласно изискванията на Наредбата, адресирано до Министерство на икономиката, ул. Славянска No 8, 1080, гр. София.

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на Наредба РД-04-3 от 2 март 2018 г.

Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1 на Наредба РД-04-3 от 2 март 2018 г.

 

 

 

 
 
Форма за заявяване на услуга

 
отпечатай тази страница
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg