Приложение на Закона за насърчаване на инвестициите
 

Закон за насърчаване на инвестициите (посл. изм. ДВ бр. 21 от 12.03.2021г.)

Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (изм. ДВ бр. 24 от 23.03.2021 г.)

Схема SA.60075 (2020/X) за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.60076 (2020/X) за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.51242 (2018/X) за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.51243 (2018/X) за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Схема SA.49902 (2017/X) за регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема за SA.49895 (2017/X) за помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Схема за SA.43653 (2015/X) регионална инвестиционна помощ по чл. 2а от ЗНИ

Схема за SA.43654 (2015/X) помощ за обучение по чл. 2а от ЗНИ

Методология за оценка за съответствие на инвестиционни проекти и проекти за обучение, за подпомагането на които е заявена мярка за регионална инвестиционна помощ и/или помощ за обучение по Закона за насърчаване на инвестициите и Правилника за неговото прилагане (ППЗНИ), одобрена със Заповед № РД-16-633/18.05.2018 г. на министъра на икономиката на основание чл. 6а, ал. 5, във връзка с чл. 6а, ал. 4, чл. 38, ал. 2 и § 10б, във връзка с § 10а от Преходните и заключителни разпоредби на ППЗНИ

Декларация за държавни помощи и приложение към нея

Основната цел на Закона е насърчаването на инвестициите на територията на Република България. Полето на действие включва осъществяването и поддържането на инвестиционни проекти със значение за икономиката на страната, които покриват минималните изисквания за размер на инвестиция и създадена заетост определени с Правилника за прилагане на Закона (ППЗНИ). Инвеститорите се подпомагат при изпълнението на инвестиционните си намерения от стартирането на работата по проекта до пускането му в експлоатация.

По реда на ЗНИ и ППЗНИ се насърчават инвестиционни проекти в зависимост от размера на инвестицията и създадената заетост. Издават се четири вида сертификати:

 • сертификат за инвестиционен проект - клас "А";
 • сертификат за инвестиционен проект - клас "Б";
 • сертификат за инвестиционен проект - клас "В";
 • сертификат за "приоритетен инвестиционен проект",

които позволяват на инвеститора да ползва следните насърчителни мерки и стимули:

За инвестиции клас А и клас Б:

 1. Съкратени срокове за административно обслужване (за клас А и клас Б);
 2. Индивидуално административно обслужване (за клас А);
 3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти, без търг или конкурс (за клас А и клас Б);
 4. Финансово подпомагане за изграждане елементи на техническата инфраструктура (за клас А или за 2 проекта клас Б в индустриална зона); Примерен образец на искане по чл. 34, т. 1 от ППЗНИ
 5. Финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация, за заелите новите работни места (само за инвестиции във високотехнологичните дейности или в общините с висока безработица - за клас А и клас Б).
 6. Финансово подпомагане за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за новоназначените работници и служители за осъществяването на инвестиционния проект (за клас А и клас Б).

Образец на Искане по чл. 61б, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите за прилагане на насърчителната мярка по чл. 22д от Закона за насърчаване на инвестициите, утвърден със Заповед № РД-16-807/02.06.2021 г. на министъра на икономиката.

За инвестиции клас В:

 1. Съкратени срокове за административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
 2. Индивидуално административно обслужване, предоставяно от общината, на чиято територия се осъществява инвестицията;
 3. Придобиване право на собственост или ограничени вещни права върху имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс (мярката се прилага, в случай че не е заявена от инвеститор при издаване на сертификат за инвестиция клас А, клас Б или за приоритетен инвестиционен проект за същия имот).

Приоритетните инвестиционни проекти се насърчават с 5-те насърчителните мерки за клас А и следните 4-5 допълнителни стимули:

 • Институционална подкрепа чрез създаване на междуведомствената работна група за административно подпомагане, в състав определен с решение на Министерския съвет;
 • Публично-частно партньорство с областите и общините, с организации от академичната общност и др.;
 • Предоставянето на право на ползване или собственост върху недвижими имоти за приоритетните проекти може да става по цени по-ниски от пазарните (но не по-ниски от данъчната оценка) и с освобождаване от държавни такси при промяна на предназначението на земята.
 • Възможност за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в преработващата промишленост и в образование и научни изследвания.

Със Закона и Правилника за неговото прилагане се провежда политика за:

 • нарастване на инвестициите за технологично развитие в производства и услуги с висока добавена стойност и създаване на нови високопроизводителни работни места;
 • намаляване на регионалните диспропорции в социално-икономическото развитие;
 • интегрирано противодействие на негативни тенденции в инвестиционната активност и заетостта.

Издадени сертификати по Закона за насърчаване на инвестициите в периода 2008 - 2021 г.

Прилагане на финансовите мерки по Закона за насърчаване на инвестициите за периода 2008 - 2021 г.

Списък на общините, в които равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната по години: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.

Информация за схема за национална регионална инвестиционна помощ и схема за финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация по Закона за насърчаване на инвестициите, прилагани до 30.06.2014 г. по силата на Регламент (ЕО) № 800/2008 на Комисията от 6 август 2008 година относно деклариране на някои категории помощи за съвместими с общия пазар в приложение на членове 87 и 88 от Договора (Регламент (ЕО) № 800/2008):

Схема Х426/2009 с промяна Х351/2010 и SA.36402 (13/X) за национална регионална инвестиционна помощ

Схема Х427/2009 с промяна Х350/2010 и SA.36461 (13/X) за финансово подпомагане за обучение за придобиване на професионална квалификация

Закон за насърчаване на инвестициите и Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите (при действието на Регламент (ЕО) № 800/2008)

С ПМС № 305 от 21.12.2013 г. Министерският съвет удължи срока на действие на част от разпоредбите за насърчаване на инвестициите на ППЗНИ до 30.06.2014 г.

Към тях са приложими условията на Картата на регионалните помощи 2007 – 2013 г. за Република България, отнасящи се до позволените интензитети на регионална помощ, също удължена до 30.06.2014 г.

В изпълнение на изискването на §4 от ПМС№ 305 от 21.12.2013 г. за публично оповестяване на условията на акта на Европейската комисия относно удължаването на Картата на регионалните помощи 2007 – 2013 за Република България, МИЕ представя:

Решение на Европейската комисия по преписка "Държавна помощ SA.37828 (2013/N) — България - Удължаване на българската карта на регионалните помощи за периода 2007—2013 г. до 30 юни 2014 г.";

Решение на Европейската комисия по преписка "Държавна помощ N 1/2007 – България - Карта на регионалните помощи 2007-2013".

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg