Армения
 

 

Министерство на икономиката
Началник на отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
Деница Колинс
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7908;
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Армения
Дафина Севдина
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7683
e-mail: d.sevdina@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Република Армения

Стокообмен на България с Армения (в млн. щ.д.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2009 г.

20.655

18.980

1.675

17.305

2010 г.

27.044

26.697

0.347

26.350

2011 г.

26.879

26.410

0.469

25.941

2012 г.

25.990

25.353

0.637

24.716

2013 г.

27.614

22.293

5.320

16.973

2014 г.

25.508

24.757

0.752

24.005

2015 г.

23.176

21.438

1.738

19.700

2016 г.

20.006

19.710

0.296

19.414

2017 г.

31.317

30.936

0.381

30.555

2018 г.

27.388

26.952

0.436

26.516

2019 г.

41.437

39.989

1.448

38.541

2020 г.

40.415

39.865

0.550

39.315

1-6 2020 г.

18.037

17.824

0.213

17.611

1-6 2021 г.

18.284

17.799

0.484

17.315

Източник: НСИ и МИ

Двустранните търговски връзки между България и Армения след 2000 г., като цяло се характеризират с малки обеми на доставките, като за годините от 2008 г. до 2019 г. българският износ за Армения възлиза на около 0.1% от съвкупния износ на страната ни.

През 2019 г. двустранният стокообмен достига най-високото си ниво за десетгодишен период и възлиза на 41.539 млн. щ. долара, от които 40.091 млн. щ. долара е българският износ за Армения. Износът ни за периода е нараснал с 48,4% в сравнение със същия период на 2018 г., вносът от Армения бележи ръст от 232,0% и възлиза на 1.448 млн. щ. дол. Този ръст се дължи на 21 различни стокови групи, на обща стойност около 900 хиляди щ. долара, които за първи път влизат в номенклатурата на стокооборота. Общо салдото на страната спрямо 2018 г. е нараснало с 45,4 %, докато стокообменът се е покачил с 51,3%.

За 2020 г. двустранният стокообмен възлиза на 40.415 млн. щ. долара, от които 39.865 млн. щ. долара е българският износ за Армения. Износът ни за периода е намалял с 0,6 % в сравнение със същия период на 2019 г. Вносът от Армения е намалял с 62 % и възлиза на 550 хил. щ. долара.

За първите шест месеца на 2021 г. двустранният стокообмен възлиза на 18.284 млн. щ. долара, от които 17.799 млн. щ. долара е българският износ за Армения. Износът ни за периода е намалял с 0.1%. Вносът ни от Армения възлиза на 484 хил. щ. долара и се е увеличил със 127.8%.

 

2. Водещи стоки по внос/износ

Водеща стокова група в българския износ за Армения през последните години са медикаментите, препаратите за поддържане на косата и почистващите препарати, мебели и части за мебели, опаковки, хигиенни превръзки и пелени, трактори, пътнически автомобили.

Водеща позиция в българския износ за 2019 г. е стокова група „Хидравлични турбини, водни колела и регулаторите им“ с 8,9 % относителен дял, „Повърхностноактивни препарати, перилни и почистващи препарати“ (7.0%), „Медикаменти” (4,4%), „Препарати за поддържане на косата“ (4,0 %), „Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности“ (4,0%) и „Пътнически автомобили“ (3,5%).

За 2020 г. най-голям е износът при групи стоки: повърхностно активни органични вещества (7,3%), медицински, хирургически инструменти (6,2%), пътнически автомобили (5,1%), медикаменти (4,4%), трактори (3,5%), препарати за поддържане на коса (3,4%), карбонати (2,9%), преси, гроздомелачки (2,3%),. Останалите са с дял под 2%.

Българският внос от Армения е представен предимно от стоки с по-ниска степен на преработка. През 2013 г. вносът от Армения достига по-висока стойност спрямо предходните, което се дължи на реализиран внос на медните руди на стойност около 3.5 млн. щ. долара. През 2014 г. и през 2015 г. водеща стокова група са отпадъците и отломките от мед. Сред водещите стоки във вноса от Армения за последните години присъстват спиртни напитки, машини за терасиране, мебели и части за машини и автомобили.

Водеща група стоки във вноса за 2019 г. заемат машини и устройства за терасиране (13,9%), спиртни напитки (13,8%), части за машини и апарати (9,7%), смазочни препарати (5,1%) и др. Увеличението на ръста на износа за 2019 г. спрямо 2018 г. се дължи на повече от 21 ново представени стокови групи, които заемат ръст от над 80%.

За 2020 г. водещите групи стоки във вноса са: етилов алкохол (44,0%), мебели (7,4%), вина от прясно грозде (5,2%), инструменти и апарати за физични или химични анализи (5,1%), изделия от керамика (5,0%), дървен материал (4,1%), други ферментирали напитки (3,2%), трикотажни изделия (3,0%), осветителни тела (2,6%), костюми (2,6%), обработени дялани или строителни камъни (2,2%), помпи за течности (2,2%), диаманти (2,0%).

 

Водещи стоки в стокообмена между България и Армения през 2019 г.

Износ от България

% от износа

Внос от Армения

% от вноса

Повърхностноактивни органични вещества

7,3

Етилов алкохол

44,0

Медицински, хирургически инструменти

6,2

Мебели

7,4

Пътнически автомобили

5,1

Вина от прясно грозде

5,2

Медикаменти

4,4

Инструменти и апарати за физични или химични анализи

5,1

Трактори

3,5

Изделия от керамика

5,0

Препарати за поддържане на коса

3,4

Дървен материал

4,1

Карбонати

2,9

Други ферментирали напитки

3,2

Преси, гроздомелачки

2,3

Трикотажни изделия

3,0

3. Инвестиции

 

По данни на БНБ, преките чуждестранни инвестиции от Армения в България достигат най-високо ниво през 2009 г., като тогава инвестиция на стойност около 25 млн. евро е закупуването на „Бутилираща компания Горна Баня” от арменския концерн „Мултигруп”.

По данни на БНБ, за 2020 г. размера на преките чуждестранни инвестиции от Армения в България възлиза на 0.2 млн. евро.

 

Преки арменски инвестиции в България (млн. евро)

Период

Поток (нетни трансакции)

2007 г.

3.7

2008 г.

4.6

2009 г.

31.4

2010 г.

1.6

2011 г.

1.8

2012 г.

7.8

2013 г.

6.1

2014 г.

0.8

2015 г.

-14.6

2016 г.

-1.7

2017 г.

2.7

2018 г.

-1.4

2019 г.

-0.9

2020 г.

0.2

Източник: БНБ

4. Туризъм

 

Пътувания между Армения и България

Период

Арменски граждани посетили България с цел туризъм

Български граждани посетили Армения, общо

2007 г.

3 081

122

2008 г.

3 785

130

2009 г.

3 608

233

2010 г.

4 515

129

2011 г.

5 331

4

2012 г.

6 976

113

2013 г.

6 491

634

2014 г.

6 683

1 071

2015 г.

5 737

1 354

2016 г.

5 270

1 511

2017 г.

6 442

2 950

2018 г.

6 470

3 084

2019 г.

6 334

1 467

Източник: Министерство на туризма на Република България

Географската близост на България и Армения, сходните бит, религия и култура представляват благоприятни фактори за развитието на двустранните отношения в областта на туризма между двете страни. Липсата на директна самолетна връзка между София и Ереван и визовия режим са факторите затрудняващи двустранните туристически връзки.

В периода 2007-2018 г. се наблюдава постепенно увеличение на броя на арменските туристи посетили България, с по-значително нарастване през 2012 г., когато посещенията са се увеличили с 30.9%, спрямо предходната година. През 2019 г. арменските граждани посетили България са 6 334, което е намаление със 17.9 % спрямо предходната година.

За 2020 г. няма данни за посещенията на арменски туристи в България.

 

5. Договорно-правна база

От 5 февруари 2003 г. Армения е пълноправен член на Световната търговска организация (СТО), с което поема ангажименти за отваряне на пазара си и създаване на условия за свободна конкуренция и търговия. Армения е една от страните, обхванати от Европейската политика на съседство. На 24 юли 2013 г. е обявено успешното приключване на преговорите по договаряне на Дълбоката и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ/DCFTA) част от договаряно Споразумение за асоцииране между ЕС и Армения, но впоследствие от арменска страна е обявено решение за присъединяване към Митническия съюз на Русия, Казахстан и Беларус и формирането на Евразийската икономическа общност.

На 2 януари 2015 г. Армения се присъедини към Евразийския икономически съюз (с Русия, Беларус, Казахстан и Киргизстан). Въпреки решението на Армения да не подписва  Споразумението за асоцииране с ЕС, включително Дълбоката и всеобхватна зона за свободна търговия, Армения и ЕС продължават политическия и търговския си диалог, в областите в които това е съвместимо с новите задължения на Армения към Евразийския икономически съюз.

 

Сред сключените двустранни споразумения с България са:

-                      Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за създаване на българо-арменска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. (подписана на 13 ноември 2007 г., в сила от 21.02.2008 г.);

-                      Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (София, 19 януари 1995 г.) - в сила от 27 март 1996 г.;

-                      Договор за сътрудничество в областта на туризма (Ереван, 2 декември 1999 г.) - в сила от 2 август 2000 г.;

-                      Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (София, 10 април 1994 г.);

-                      Протокол между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото от 10.04.1995 г. (подписан на 10.12.2008г., не разполагаме с информация за ратифицирането от българска страна).

-                      Спогодба за сътрудничество и взаимна помощ в митническата дейност (Ереван, 2 декември 1999 г. – в сила от 18.04.2002 г.);

-                      Договор за сътрудничество за международни комбинирани превози на товари (Ереван, 1 декември 1999 г.);

-                      Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии (подписана на 10.04.1995 г., в сила от 3.10.1995 г.);

-                      Многостранна спогодба за мултимодални превози на товари между правителството на Република България, правителството на Република Армения и Изпълнителната власт на Грузия, подписана на 10.10.2003 г. (Не разполагаме с информация за приключване на процеса по размяна на ноти между страните по Спогодбата.);

-                      Спогодба за регулиране на трудовата миграция между Правителството на Република България и Правителството на Република Армения (влезе в сила на 9 октомври 2018 г.).

-                      Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 28 октомври 2019 г. в град Ереван, Република Армения.

 

До 31.12.2006 г. в основата на двустранните търговско-икономически отношения на България и Армения е Спогодбата за търговско-икономическо сътрудничество, подписана на 25 април 1994 г. Във връзка с присъединяването на България към ЕС тази спогодба е денонсирана по взаимно съгласие, считано от 01.01.2007 г., като икономическите връзки се осъществяват на базата на договорноправната рамка между Армения и ЕС и правилата на СТО, в която членуват България и Армения.

 

6. Междуправителствена комисия

Към момента са проведени осем заседания на Междуправителствената българско-арменска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество.

 

По време на петото, шестото и осмото заседание на Междуправителствената българо-арменска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, съответно в София на 9-10 декември 2008 г., в Ереван на 9-10 септември 2009 г. и в Ереван на 12-13 март 2019 г. са проведени и бизнес форуми организирани от Българска търговско-промишлена палата, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Арменската агенция за развитие, Арменската търговско-промишлена палата и Фондацията „Бизнес Армения“.

По време на шестото заседание е подписан и Меморандум за разбирателство между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Фонд „Национален център за развитие на малкото и средно предприемачество на Армения”.

Последното осмо заседание на Междуправителствената българско-арменска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество се проведе в периода 12-13 март 2019 г. в гр. Ереван. По време на осмото заседание от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия са подписани 3 меморандума с партньорски организации.