Армения
 Отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
ул. "Княз Александър І" 12, София
тел.: +359 2 940 7674
факс: +359 2 981 4915

Референт за Армения
Дафина Севдина
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7683
e-mail: d.sevdina@mi.government.bg

Търговско-икономически отношения между Република България и Република Армения

 Стокообмен на България с Армения (в млн. щ.д.)

Период

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2009 г.

20.655

18.980

1.675

17.305

2010 г.

27.044

26.697

0.347

26.350

2011 г.

26.879

26.410

0.469

25.941

2012 г.

25.990

25.353

0.637

24.716

2013 г.

27.614

22.293

5.320

16.973

2014 г.

25.508

24.757

0.752

24.005

2015 г.

23.176

21.438

1.738

19.700

2016 г.

20.006

19.710

0.296

19.414

2017 г.

31.317

30.936

0.381

30.555

2018 г.

27.388

26.952

0.436

26.516

2019 г.

41.437

39.989

1.448 

38.541 

 

 

 

 

 

 

 

 

Двустранните търговски връзки между България и Армения след 2000 г., като цяло се характеризират с малки обеми на доставките, като за годините от 2008 г. до 2019 г. българският износ за Армения възлиза на около 0.1% от съвкупния износ на страната ни.

През 2018 г. двустранният стокообмен е възлязъл на 27.388 млн. щ. долара, от които българският износ за Армения възлиза на 26.952 млн. щ. долара, а арменският внос в България е достигнал 436 хил. щ. долара. Спрямо 2017 г., двустранният стокообмен с Армения е намалял с 16.7%, като българският износ е намалял с 17.1%, а вносът от Армения в България е нараснал с 14.5%.

През 2019 г. двустранният стокообмен възлиза на 41.437 млн. щ. долара, от които 39.989 млн. щ. долара е българският износ за Армения. Износът ни за периода е нараснал с 48,4 % в сравнение със същия период на 2018 г., вносът от Армения бележи ръст от 232,0 % и възлиза на 1.448 млн. щ. дол. Общо салдото на страната спрямо 2018 г. е нараснало с 45,4 %, докато стокообменът се е покачил с 51,3 %.

Благоприятни условия за развитие на търговските отношения предоставя, членството на Армения в Световната търговска организация (СТО). Страната е член на СТО от 05 февруари 2003 г., с което поема ангажименти за либерализиране на пазара си и създаване на условия за свободна конкуренция и търговия.

 

2. ВОДЕЩИ СТОКИ ПО ВНОС/ИЗНОС

Водеща стокова група в българския износ за Армения през последните години са медикаментите, с относителен дял движещ се между 10-15%. Други стокови групи традиционно присъстващи сред водещите позиции на износа ни за Армения са препаратите за поддържане на косата и почистващите препарати.

За 2019 г. водеща позиция в износа е стокова група „Хидравлични турбини, водни колела и ругулаторите им“ с 8,9 % относителен дял, „Повърхностноактивни препарати, перилни и почистващи препарати“ (7.0%), “Медикаменти” (4,4) и „Препарати за поддържане на косата“ (4,0 %).

Вносът от Армения в страната ни е представен предимно от стоки с по-ниска степен на преработка. През 2015 г. и през 2014 г. водеща стокова група са отпадъците и отломките от мед. През 2013 г. вносът от Армения достига по-висока стойност спрямо предходните, което се дължи на реализиран внос на медните руди на стойност около 3.5 млн. щ. долара. Сред водещите стоки във вноса от Армения за последните години присъстват спиртните напитки и частите за машини и автомобили.

Водещи стоки в стокообмена между България и Армения през 2019 г.

 

Стоки – износ от България

Отн.

дял

%

 

Стоки – внос от Армения

Отн.

дял

%

Хидравлични турбини, водни  колела и регулаторите им

 8.9

Други машини и устройства за терасиране, изравняване, подготвяне на терени

 13.9

Повърхностноактивни препарати, перилни и почистващи препарати

7.0

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание под 80 % vol; ракии, ликьори и други спиртни напитки

13.8

Медикаменти

4.4

Части, изключително или главно предназначени за машините или апаратите от NN 8425 до 8430

9.7

Препарати за поддържане на косата

4.0

Смазочни препарати

5.1

Помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности

4.0

Бутални двигатели със запалване чрез компресия (дизелов двигател или дизелов двигател с термостартер)

4.6

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт на хора (различни  от тези от N 8702)

 3.5

Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим)

 4.0

 

3. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ, преките чуждестранни инвестиции от Армения в България достигат най-високо ниво през 2009 г., като тогава инвестиция на стойност около 25 млн. евро е закупуването на „Бутилираща компания Горна Баня” от арменския концерн „Мултигруп”.

Преки арменски инвестиции в България (млн. евро)

Период

Поток (нетни трансакции)

2009 г.

31.4

2010 г.

1.6

2011 г.

1.8

2012 г.

7.8

2013 г.

6.1

2014 г.

-0.2

2015 г.

0.1

2016 г.

-1.7

2017 г.

1.0

2018 г.

-1.0

2019 г.

0.2

Източник: БНБ

4. ТУРИЗЪМ

Пътувания между Армения и България

Период

Арменски граждани посетили България

с цел туризъм

Български граждани посетили Армения, общо

2009 г.

3 608

233

2010 г.

4 515

129

2011 г.

5 331

4

2012 г.

6 976

113

2013 г.

6 491

634

2014 г.

6 683

1 071

2015 г.

5 737

1 354

2016 г.

5 270

1 511

2017 г.

6 442

2 950

2018 г.

6 470

3 084

2019 г.

6 334 

1 467 

Източник: Министерство на туризма на Република България

Географската близост на България и Армения, сходните бит, религия и култура представляват благоприятни фактори за развитието на двустранните отношения в областта на туризма между двете страни. Липсата на директна самолетна връзка между София и Ереван и визовия режим са факторите затрудняващи двустранните туристически връзки.

В периода 2007-2018 г. се наблюдава постепенно увеличение на броя на арменските туристи посетили България, с по-значително нарастване през 2012 г., когато посещенията са се увеличили с 30.9%, спрямо предходната година.

През 2019 г. арменските граждани посетили България са 6 334, което е намаление със 17.9 % спрямо предходната година.

5. Договорно-правна база

От 5 февруари 2003 г. Армения е пълноправен член на Световната търговска организация (СТО), с което поема ангажименти за отваряне на пазара си и създаване на условия за свободна конкуренция и търговия. Армения е една от страните, обхванати от Европейската политика на съседство. На 24 юли 2013 г. е обявено успешното приключване на преговорите по договаряне на Дълбоката и всеобхватна зона за свободна търговия (ДВЗСТ/DCFTA) част от договаряно Споразумение за асоцииране между ЕС и Армения, но впоследствие от арменска страна е обявено решение за присъединяване към Митническия съюз на Русия, Казахстан и Беларус и формирането на Евразийската икономическа общност.

На 2 януари 2015 г. Армения се присъедини към Евразийския икономически съюз (с Русия, Беларус, Казахстан и Киргизстан). Въпреки решението на Армения да не подписва  Споразумението за асоцииране с ЕС, включително Дълбоката и всеобхватна зона за свободна търговия, Армения и ЕС продължават политическия и търговския си диалог, в областите в които това е съвместимо с новите задължения на Армения към Евразийския икономически съюз.

Сред сключените двустранни споразумения с България са:

-        Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Армения за създаване на българо-арменска междуправителствена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество. (подписана на 13 ноември 2007 г., в сила от 21.02.2008 г.);

-        Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (София, 19 януари 1995 г.) - в сила от 27 март 1996 г.;

-        Договор за сътрудничество в областта на туризма (Ереван, 2 декември 1999 г.) - в сила от 2 август 2000 г.;

-        Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (София, 10 април 1994 г.);

-        Протокол между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото от 10.04.1995 г. (подписан на 10.12.2008г., не разполагаме с информация за ратифицирането от българска страна).

-        Спогодба за сътрудничество и взаимна помощ в митническата дейност (Ереван, 2 декември 1999 г. – в сила от 18.04.2002 г.);

-        Договор за сътрудничество за международни комбинирани превози на товари (Ереван, 1 декември 1999 г.);

-        Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии (подписана на 10.04.1995 г., в сила от 3.10.1995 г.);

-        Многостранна спогодба за мултимодални превози на товари между правителството на Република България, правителството на Република Армения и Изпълнителната власт на Грузия, подписана на 10.10.2003 г. (Не разполагаме с информация за приключване на процеса по размяна на ноти между страните по Спогодбата.);

-          Спогодба за регулиране на трудовата миграция между Правителството на Република България и Правителството на Република Армения (влезе в сила на 9 октомври 2018 г.).

-          Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за международни автомобилни превози на пътници и товари, подписана на 28 октомври 2019 г. в град Ереван, Република Армения.

До 31.12.2006 г. в основата на двустранните търговско-икономически отношения на България и Армения е Спогодбата за търговско-икономическо сътрудничество, подписана на 25 април 1994 г. Във връзка с присъединяването на България към ЕС тази спогодба е денонсирана по взаимно съгласие, считано от 01.01.2007 г., като икономическите връзки се осъществяват на базата на договорноправната рамка между Армения и ЕС и правилата на СТО, в която членуват България и Армения.

 

6. МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ

Към момента са проведени осем заседания на Междуправителствената българско-арменска комисия за търговско-икономическо и научно-техническо сътрудничество.

По време на петото, шестото и осмото заседание на Междуправителствената българо-арменска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, съответно в София на 9-10 декември 2008 г., в Ереван на 9-10 септември 2009 г. и в Ереван на 12-13 март 2019 г. са проведени и бизнес форуми организирани от Българска търговско-промишлена палата, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Арменската агенция за развитие, Арменската търговско-промишлена палата и Фондацията „Бизнес Армения“.

По време на шестото заседание е подписан и Меморандум за разбирателство между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Фонд „Национален център за развитие на малкото и средно предприемачество на Армения”.

Последното осмо заседание на Междуправителствената българско-арменска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество се проведе в периода 12-13 март 2019 г. в гр. Ереван. По време на осмото заседание от страна на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия са подписани 3 меморандума с партньорски организации.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката