Беларус
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Минск

Лъчезар Николов

Пл. Свободы 11, эт. 1
220030 г. Минск, Беларусь
ТЭС Посольства Р. Болгария
м. тел.: +375 29 3863076
факс: +375 17 3286559
e-mail: l.nikolov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник на отдел "Руска федерация, страни от ОНД и Грузия"
Деница Колинс
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7908
e-mail: d.collins@mi.government.bg

Референт за Беларус
Николина Танева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7778
e-mail: n.taneva@mi.government.bg


І. Бизнес компас

ІІ. Търговско-икономически отношения между Република България и Република Беларус

1. Стокообмен

Понастоящем в търговско-икономическите отношения между Република България и Република Беларус няма открити въпроси, финансови претенции или други проблеми, които да бъдат решени на междуправителствено равнище.

Стокообмен на Република България с Република Беларус (в млн. щ.д.)

Години

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2010

52.1

31.9

20.2

+11.7

2011

75.5

41.5

34.0

+7.5

2012

65.0

34.4

30.7

+3.7

2013

66.0

40.4

25.6

+14.8

2014

89.0

57.8

31.2

+26.6

2015

65.3

30.2

35.1

-4.9

2016

56.0

29.9

26.1

+3.8

2017

59.3

36.3

23.0

+13.3

2018

98.1

37.9

60.2

-22.3

2019

93.0

58.4

34.6

+23.8

2020

106.4

65.0

41.4

+23.6

I-VI 2020

49.1

29.1

20.0

+9.1

I-VI 2021

55.6

23.7

31.9

-8.2

През 2020 г. в сравнение с 2019 г. стокообменът е нараснал с 14.5%, като износът се е увеличил с 11.4%, а вносът – с 19.8%. Търговското салдо е положително за България и възлиза на 23,6 млн.щ.дол (-0,8%).

През първото полугодие на 2021 г. в сравнение със същия период през 2020 г., стокообменът е нараснал с 13.6%, като износът бележи спад с 18.4%, а вносът се е увеличил с 60.1%. Търговското салдо е отрицателно за България и възлиза на минус 8,2 млн.щ.дол. (-190,4%).

За първите шест месеца на 2021 г. се наблюдава спад във водещата група стоки в българския износ – „медикаменти“ с 40,0%, за разлика от водещата група стоки във вноса от Беларус – „валцдрат“, която е с дял от 23,8% от общия белоруски внос.

2. Водещи стоки по внос-износ

Водещи стоки в износа за Беларус през 2020 г.

Групи стоки

Отн. дял (%)

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002, 3005 или 3006), съставени от смесени или несмесени продукти, приготвени за терапевтични или профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

36.2

Вати от текстилни материали и артикули от тези вати; текстилни влакна с дължина, непревишаваща 5 mm (мъх от влакна), възли и пъпки от текстилни материали:

10.6

Електрически акумулатори, включително техните  сепаратори, дори с квадратна или правоъгълна форма:

6.1

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

3.0

Цитрусови плодове, пресни или сушени:

2.8

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

2.8

Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

2.5

Кайсии, череши, праскови, (включително праскови без мъх), сливи и трънки, пресни:

2.3

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни (включително безразборно камгарирана вълна):

2.2

Дамски превръзки и хигиенни тампони, бебешки пелени и подобни артикули от какъвто и да е материал

2.0

Водещи стоки във вноса от Беларус през 2020 г.

Групи стоки

Отн. дял (%)

Пневматични гуми от каучук, нови:

20.5

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества:

10.5

Части за превозни средства, движещи се по железопътни  или подобни линии:

6.9

Части за апаратите от NN 8801 или 8802:

5.7

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки:

5.0

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

4.8

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от NN 8701 до 8705:

3.6

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода - солена, сулфорирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние:

2.7

Минерални или химични калиеви торове:

2.3

Тъкани от лен:

2.2

Износът на Р. България се състои главно от: медикаменти, текстилни материали, електрически акумулатори, плодове и др. Тези стоки заемат малко над 70% от общия износ за Беларус. Във вносната листа от Беларус водещи позиции заемат: пневматични гуми от каучук, плочи от дървесни влакна, резервни части и принадлежности за превозни средства, автомобилни превозни средства за транспорт на стоки и др.

Активните търговско-икономически връзки между Р. Беларус и нашата страна се затрудняват от съществуващата сложна система на контрол и регулиране на стокообмена на Беларус, съдържаща лицензиране, квоти, особено сложна е регламентацията по отношение на износа на суровини, материали, горива и вноса на потребителски стоки.

България има потенциал да предложи на белоруската страна за износ стоки на хранително-вкусовата промишленост и оборудване за нея, изделия на електрониката, подемно-транспортни машини, смесени торове, кожени обувки, мъжка и дамска конфекция, металообработващи машини, ел. двигатели и генератори, керамични настилки и облицовки от емайл, санитарно оборудване от керамика и др.

Следва да се засилят двустранните търговско-икономическите връзки на равнище отделни фирми и използването на разнообразни форми на сътрудничество - изложби, панаири, бизнес-форуми, презентации, изграждането на бизнес центрове в двете страни и др.

3. Инвестиции

Обем на белоруските инвестиции в България

Година

Стойност, млн. евро

2007

1,1

2008

1,5

2009

1,7

2010

0,6

2011

0,9

2012

0,7

2013

0,7

2014

0,3

2015

2,9

2016

-0,2

2017

0,4

2018

0,6

2019

1,0

2020

-0,2

I-VI 2021

0,1

(Източник: БНБ)

За периода 1996-2020 г. преките чуждестранни инвестиции от Беларус в България са 10,3 млн. евро. Разширяването на сътрудничеството в тази област следва да е в посока на членството на България в ЕС и благоприятните условия, които страната ни предоставя на чуждестранните инвеститори.

4. Туризъм

През 2020 г. България са посетили 8 169 туристи от Беларус, което е с 89.0% по-малко, отколкото през 2019 г.

За първите шест месеца на 2021 г. броят на белоруските граждани посетили България е 4 143, като се наблюдава ръст със 17,0%, спрямо 2020 г.

За периода януари - юни 2021 г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходната година

2009

32 867

+29,5 %

2010

44 414

+35,6 %

2011

38 794

-12,7 %

2012

79 637

+100,3 %

2013

126 394

+58,7 %

2014

133 527

+5,6 %

2015

106 302

-25,2 %

2016

83 520

-12,8 %

2017

81 863

-2,0 %

2018

78 915

-3,6%

2019

74 508

-5,6%

2020

8 169

-89,0%

I-VI 2021

4 143

+17,0%

(Източник: Министерство на туризма)

Основните причини за спада са визови (отсъствието на постигната договореност между Беларус и ЕС по отношение на визите) и транспортни.

5. Договорно-правна база

Българо-белоруските икономически отношения се регулират главно от следните Спогодби:

- търговско-икономическо сътрудничество - 1996 г.;

- насърчаване и защита на инвестициите - 1996 г.;

- за избягване на двойното данъчно облагане - 1996 г.;

- за сътрудничество в областта на туризма - 1996 г.

Във връзка с присъединяване на България към Европейския съюз, с Решение № 727 от 19 август 2005 г. на Министерския съвет е одобрена позицията на българската страна за внасяне на промени в:

- Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество (21.02.1996).

- Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за поощряване и взаимна защита на инвестициите (21.02.1996).

С Решение на Министерския съвет № 348 от 30 май 2008 г. е утвърдено Споразумението между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за търговско-икономическо сътрудничество и същата е влязла в сила от 14.08.2008 г.

Договорно-правната база с Р. Беларус е в процес на актуализация във връзка с членството на България в ЕС от 01.01.2007 г.

6. Отношения Европейски съюз – Република Беларус

Въпреки че търговията между ЕС и Беларус нараства през последните години, ЕС преустановява стъпките към по-тясно икономическо партньорство с Беларус, докато политическите и гражданските условия в Беларус не се подобрят.

ЕС не признава резултатите от изборите в Беларус, проведени през август 2020 г. От октомври 2020 г. ЕС постепенно налага ограничителни мерки срещу Беларус. На 1 октомври 2020 г. Съветът на ЕС наложи първа серия санкции срещу 40 физически лица. На 6 ноември 2020 г. беше наложена втора серия санкции срещу президента Александър Лукашенко и 14 други длъжностни лица, включително неговия син и съветник по националната сигурност Виктор Лукашенко. На 17 декември 2020 г. беше приета трета серия санкции, насочени към високопоставени беларуски длъжностни лица, при което към списъка бяха добавени още 36 лица. На 21 юни 2021 г. беше взето решение по четвърти пакет от санкции на ЕС. Понастоящем общо 166 лица и 15 образувания подлежат на режима на санкции срещу Беларус.

Актуална информация относно санкциите, наложени от ЕС на Беларус може да намерите тук.

 

7. Междуправителствена комисия (МПК)

МПК е създадена в съответствие с член 9 на Спогодбата за търговско-икономическо сътрудничество между Република България и Република Беларус (подписана на 21.02.1996 г.). Председател на българската част на Комисията е заместник-министър на икономиката, а на белоруската част – заместник-министър на външните работи.

На 20 ноември 2018 г. в гр. София се проведе VIII-та сесия на МПК. Бяха разгледани широк кръг въпроси на българо-белоруските икономически отношения в областта на търговията, насърчаването на предприемачеството, сътрудничеството в областта на туризма, селското стопанство, транспорта и други въпроси от взаимен интерес. Бяха набелязани съгласувани мерки за разширяване на сътрудничеството и деловите връзки между двете страни в областите от взаимен интерес.

В рамките на сесията на Комисията беше проведен двустранен бизнес форум.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката