Босна и Херцеговина
 

Началник отдел "Европа":
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Босна и Херцеговина
Цветан Алексов
ул. "Княз Александър І"12
тел.: +359 2 9407622
ts.aleksov@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Босна и Херцеговина

II. Бизнес компас

III. Предстоящи събития, изложения и търгове

 

I. Икономически отношения между България и Босна и Херцеговина

Република България e първата държава, която на 15 януари 1992 г. признава независима и суверенна Босна и Херцеговина. Дипломатически отношения между двете страни са установени през януари 1996 г., а през март 1996 г. е открито посолство на България в Сараево.

От месец ноември 2005 г., в изпълнение на решение на Председателството на БиХ, в България започна да функционира посолство на БиХ в София. Посолството бе официално открито на 18 май 2006 г.

1. Стокообмен

Търговски стокообмен между България и БиХ в млн. евро

Година

Стокообмен

ръст,%

износ

ръст,%

внос

ръст,%

салдо

2011

69.02

-11.2

51.67

21.86

17.35

46.28

27.206

2012

69.04

21.87

50.05

-14.31

18.99

21.95

33.147

2013

79.18

4.63

62.11

11.92

17.07

104.16

19.176

2014

79.7

27.01

60.8

7.45

18.9

60.3

13.767

2015

81.7

31.11

62.41

43.56

19.29

67.55

-0.529

2016

110.068


66.661


53.407


23.253

2017

107.5

-2.7

67.81

1.7

39.66

-8.6

28.150

2018

83.07

-22.73

60.8

-10.3

22.27

-43,8

38,53

2019

88.75

6.8

63.4

4.3

25.34

13.8

38.06

Q3 2019

64.4


45.2


19.2


26

Q3 2020

78

21

61.4

35.6

16.6

-13.5

44.8

Данните за Q32 2020 г., сравнени с Q3 2019 г. отчитат:

 • увеличение на стокообмена с 21%;
 • нарастване в износа с 35.6%;
 • спад във вноса с 13.5%;
 • търговското салдо остава положително за България.

Водещи стоки в стокообмена през 2019 г.

износ

No

КодMT

Описание

%Общ износ през: 2019 г.

100.00

0


в т.ч. Босна и Херцeговина

0.21

1

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

14.3

2

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

8.9

3

7208

Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани с широчина 600 mm или  повече, горещовалцувани, неплакирани, нито покрити:

6.2

4

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

3.2

5

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

2.7

6

5514

Тъкани  от  синтетични  щапелни влакна, съдържащи  тегловно по-малко от  85 %  от тези влакна, смесени  предимно  или  само  с памук, с тегло, превишаващо 170 g/m2 :

2.6

7

7308

Конструкции и части за конструкции (например мостове и елементи за мостове, врати на шлюзи, кули, стълбове, стойки, колони, скели, покриви, врати и прозорци и техните каси, корнизи и прагове, рулетки за затваряне, перила и други)

2.5

8

3916

Пластмасови едножични влакна, чийто най-голям размер  на напречния разрез превишава  1 mm  (моновлакна), пръстени, пръчки и профили, дори с повърхностна обработка, но необработени по друг начин:

2.2

9

7216

Профили от желязо или  от нелегирани стомани:

2.2

10

5515

Други тъкани от синтетични щапелни влакна:

2.1

внос

No

КодMT

Описание

%Общ внос през: 2019 г.

100.00

0


в т.ч. Босна и Херцeговина

0.1

1

7213

Валцдрат  (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани:

15.1

2

7601

Необработен алуминий:

10.7

3

7404

Отпадъци и отломки от мед

9.7

4

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг):

6.5

5

2842

Други соли на неорганичните киселини или  на пероксикиселините, с изключение на азидите:

5.6

6

8703

Пътнически  автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни  от  тези  от  N 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили:

4.4

7

8544

Жици, кабели (включително коаксиалните кабели) и други изолирани  електрически  проводници ( дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

4.3

8

3814

Сложни органични разтворители и разредители, непоменати, нито включени другаде; препарати за премахване на бои или лакове

3.9

9

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

3.9

10

2401

Сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн:

3.6

2. Инвестиции

Инвестиции от Бих

(млн. евро)

Български инвестиции в Бих

(млн. евро)

2000

0.0

2000

-

2001

0.0

2001


2002

0.0

2002

-

2003

-0.4

2003

-

2004

0.3

2004

-

2005

0.1

2005

-

2006

0.1

2006

-

2007

-0.2

2007

0.0

2008

0.4

2008

-0.1

2009

-0.9

2009

0.0

2010

-0.2

2010

-0.5

2011

-0.4

2011

0.9

2012

-0.2

2012

0.0

2013

-1.3

2013

-7.7

2014

0.5

2014

3.2

2015

-0.9

2015

2.4

2016

1.2

2016

-0.8

2017

0.0

2017

1.7

2018

-0.2

2018

-23.3

2019

-0.2

2019

-0.8

1-9 2020

0.2

1-9 2020

-0.1

По данни на БНБ

По данни на Министерството на външната търговия и икономическите отношения на БиХ общият размер на българските инвестиции от България в БиХ за периода май 1994 – септември 2014 г. се оценява на 11.6 млн. евро.

Секторите в които би могло да се търси ново участие са: селско стопанство, туризъм и хотелиерство, транспортна инфраструктура, услуги, дървопреработване, строителство, енергетика.

3. Туризъм

Година

Туристи от БиХ в България

%

Български туристи в БиХ

%

2011

9103

276.8

257

-69.5

2012

10 484

15.2

468

112.7

2013

10 223

-2.5

-

-

2014

11 075

8.3

992

386.3

2015

13 813

24.7

900

-10

2016

14 626

5.9

1 751

171.1

2017

18 319

25.2

7 150

308.3

2018

19 806

8.1

5 695

-20.3

2019

19 863

0.3

11 742

106,2

1-5 2019

3 936

-39.6

N/A

N/A

Източник: Министерство на туризма

4. Смесена междуправителствена комисия

На 23.06.2014 г., София беше подписано Споразумение за икономическо сътрудничество между Правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина подписано и влязло в сила от 20 май 2015 г. С него се създаде смесена комисия, която още не е провела своето първо заседание.

5. Договорно правна база

Република България бе първата страна, която призна независимостта на Босна и Херцеговина (15 януари 1992 г.), а на 11 януари 1996 г. между двете страни бяха установени дипломатически отношения на равнище посолства. Българското посолство в Сараево започна да функционира от 1 май 1996 г. Босна и Херцеговина откри свое посолство в София на 18 май 2006 г.

 • Протокол за сътрудничество между Министерствата на външните  работи на Република България и БиХ – подписан в  Сараево на 30.07.1999 г., в сила от 30.07.1999 г.
 • Споразумение за сътрудничество между БТПП и Външнотърговската  камара на БиХ, подписан в Сараево на 09.05.2003 г.
 • Спогодба за сътрудничество в областта на науката,  образованието и културата, подписана на 10.06.2003 г. в Сараево,  в сила от 01.09.2005 г.
 • Споразумение за свободна търговия (денонсирано). Подписано на 16  октомври 2003 г., в сила от 1 декември 2004 г. Споразумението бе  денонсирано от 01.01.2007 г. поради членството на България в ЕС.
 • Споразумение за премахване на визите за притежателите на  дипломатически и служебни паспорти, подписано в София на 16.10.2003  г., в сила от 24.11.2005 г.
 • Споразумение за изменение на Спогодбата за международен  автомобилен превоз на пътници и стоки, подписано на  24.10.2017 г. в София.
 • Спогодба за въздушни съобщения. Подписана в София  на 10.12.2004 г., в сила от 01.04.2004 г.
 • Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и  евроатлантическа интеграция – подписан на  14.07.2006 г. в София, в сила от 14.07.2006 г.

През 2009 г. беше финализиран и подготвен за подписване Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина. След влизане в сила на Лисабонския договор от 1.12.2009 г., подписването на Договора беше отменено. На 14.03.2014 г. Европейската комисия излезе с решение за даване на разрешение на Република България за започване на официални преговори за сключване на двустранни инвестиционни споразумения в това число с Босна и Херцеговина.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката