Бразилия
 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Бразилия
Ивайло Стоев
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7821; факс: +359 2 987 4008
i.stoev@mi.government.bg

 

СПРАВКА
ЗА
ТЪРГОВСКО – ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ
МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА БРАЗИЛИЯ

 

1. ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Търговските отношения с Бразилия датират от 1961 г., когато е подписана Спогодба за търговия, плащания и икономическо сътрудничество. Бразилската икономика е най-голямата в Латинска Америка, като през последните години неизменно се нарежда сред първите десет в света, а през 2011 година става шеста икономика в света по своя БВП. Бразилия заема водещо място във външноикономическите приоритети на България след реализираното през 2011 г. посещение в България на тогавашния президент г-жа Дилма Русеф.

Бразилия е член на Общия пазар на юга (Меркосур), търговски блок, който включва Аржентина, Парагвай и Уругвай - членството на Венецуела в организацията е спряно през август 2017 г. След азиатската и руската финансова криза, Меркосур заема протекционистка позиция за да се предпази от излагане на нестабилни външни пазари и в момента преговаря за споразумения за свободна търговия с Европейския съюз и Канада.

2. СТОКООБМЕН

/в млн.щ.д./

ГОДИНА

ИЗНОС

ВНОС

СТОКООБМЕН

САЛДО

2004

36,06

236,411

272,471

-200,351

2005

40,328

318,514

358,842

-278,186

2006

26,554

456,562

483,116

-430,008

2007

32,911

257,296

290,207

-224,385

2008

57,216

267,908

325,124

-210,692

2009

17,932

194,989

212,921

-177,057

2010

33,022

100,286

133,308

-67,264

2011

41,4

133,505

174,905

-92,105

2012

45,249

186,306

231,555

-141,057

2013

18,19

67,74

85,93

-49,55

2014

20,25

71,5

91,75

-51,25

2015

25,67

33,85

59,52

-8,18

2016

28,93

28,55

57,48

0,38

2017

27,23

21,77

49,00

5,46

2018

35,85

52,34

88,19

-16,49

2019

35,38

57,22

92,6

-21,84

2020

46,85

113,84

160,7

-66,99

ян.-юни 2021 23,63 134,15 157,78 -110,52

През първите шест месеца на 2021 г. стокообменът на страната ни с Бразилия възлиза на 157.78 млн. щ.д. спрямо 31.26 млн. щ.д. през същия период на 2020 г. – ръст от 404.7%.

През 2020 г. износът от България достига 46.85 млн. щ. д., което отбелязва ръст от 32.42% в сравнение с предходната година. Вносът от Бразилия е на стойност 113.84 млн. щ. д., като тук се отбелязва ръст от 98.95% в сравнение с 2019 г. Стокообменът между двете държави е на стойност 160.7 млн. щ. д., като и тук статистиката отбелязва увеличение от 73.54% в сравнение с 2019 г.

През 2019 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Бразилия отбелязва ръст от 5% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 92.6 млн. щ.д.

Българският износ за Бразилия спада с -1.31 спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 35.38 млн. щ.д., което се дължи на отсъствието в износа на минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи. Вносът от Бразилия също бележи ръст от 9.32% до 57.22 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Бразилия през 2020 г.

Износ от България

%

Внос от Бразилия

%

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели

28

Медни руди и техните концентрати

68.8

Антибиотици

12.5

Кафе

12.9

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

7.7

Турбореактивни двигатели, турбовитлови двигатели

6.0

Ензими

5.4

Екстракти

3.3

Семена от слънчоглед

4.8

Сурови или необработени тютюни

2.8

Водещи стоки в стокообмена с Бразилия през 2019 г.

Износ от България

%

Внос от Бразилия

%

Минерални или химични фосфорни торове

27.43

Кафе

42.95

Инсектициди

6.48

Екстракти

15.23

Препарати от видовете, използвани за храна на животни

6.01

Сурови или необработени тютюни

10.04

Медицински, хирургически, зъболекарски  или  ветеринарни инструменти  и апарати

5.87

Фъстъци непечени

4.65

Семена от слънчоглед

5.53

Плодови сокове

2.74

През 2018 г. данните на митническата статистика показват, че двустранният стокообмен между България и Бразилия се увеличава с 80% спрямо същия период на миналата година, възлизайки на 88.19 млн. щ.д.

Българският износ за Бразилия се увеличава с 31.66% спрямо същия период на миналата година, като стойността му е 35.85 млн. щ.д., което се дължи на по голямото присъствие в износа на минерални и/ли химични торове, ензими и др. Вносът от Бразилия също се увеличава с 140.42% до 52.34 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Бразилия през 2018 г.

Износ от България

%

Внос от Бразилия

%

Минерални или химични фосфорни торове

25.74

Медни руди и техните концентрати

32.92

Минерални или химични торове, съдържащи два или три подхранващи елементи

11.77

Кафе, печено или декофеинизирано; черупки, люспи от кафе; заместители на кафе

17.49

Ензими

6.15

Самоходни, булдозери, грейдери, скрепери, механични лопати, екскаватори, товарачни машини и др.

10.20

Инсектициди, отрови  за  гризачи, фунгициди, хербициди, и др.

4.87

Екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате

7.96

Медикаменти

4.22

Сурови или необработени тютюни

6.50

3. ИНВЕСТИЦИИ

По данни на БНБ потокът на бразилските инвестиции у нас за периода 2014 – 2020 г. е в размер на -0.9 млн. евро.

За периода 2014-2020 г. са отчетени положителни нетни преки инвестиции на България в Бразилия в размер на 6.8 млн. евро. (данни на БНБ).

4. СМЕСЕНА КОМИСИЯ

На 5 октомври 2011 г., в рамките на посещението в България на г-жа Дилма Русеф, президент на Федеративна Република Бразилия, бе подписано Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Федеративна Република Бразилия. То конкретизира перспективните области за двустранно сътрудничество и посочва мерки за разширяване и интензифициране на икономическото сътрудничество, както и предвижда създаването на Българо-бразилска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество.

С влизането в сила на подписаното Споразумение се прекратява действието на Споразумението за търговия и икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Федеративна Република Бразилия, подписано в гр. Бразилия на 13 септември 1993 г.

Споразумението влиза в сила в деня на получаването на второто уведомление, потвърждаващо, че вътрешните процедури, необходими за влизането му в сила, са изпълнени. С нота №03 от 12.01.2016 г. на посолството на Бразилия в София, връчена на среща в МВнР на 13.01.2016 г., бразилската страна информира за изпълнението от нейна страна на вътрешните процедури за влизането в сила на споразумението. С нота до посолството на Бразилия в София, МВнР на България уточнява, че за дата на влизане в сила следва да се вчита датата на получаване на горецитираната нота – 13.01.2016 г.

5. ПЕРСПЕРКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Перспективни стоки за реализация на бразилския пазар

 • IT продукти;
 • фармацевтични препарати за хуманната и ветеринарната медицина;
 • етерични масла за преработка;
 • изделия на химическата промишленост;
 • заваръчна техника и оборудване;
 • кранове и техника за нуждите на строителството;
 • части и принадлежности за металообработващи машини;
 • електротехнически машини, апарати и материали;
 • резервни части за трактори;
 • прецизно фото и медицинско оптично оборудване;
 • оборудване и технологии;
 • дамска и мъжка конфекция и др.

Възможни сфери на сътрудничество са високите технологии и железопътния транспорт. Бразилия има дългосрочни намерения за строеж на железници, в което нашата страна има опит.

С оглед увеличаване на българския износ за Бразилия, следва да се търсят възможности за по-активното участие на български фирми в организираните специализирани панаири, изложения и други форуми, където се обменя информация и опит и се установяват директни контакти.

6. ДОГОВОРНО ПРАВНА ОСНОВА НА ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И БРАЗИЛИЯ

 • Споразумение за икономическо сътрудничество – подписано на 5 октомври 2011г. – влиза в сила – 13.01.2016 г.;
 • Съвместна декларация за сътрудничество в областта на информационните технологии и съобщенията – подписано на 5 октомври 2011 г.
 • Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между правителството на Р България и правителството на Ф Р Бразилия – 2005 г.;
 • Меморандум за разбирателство между МВнР на Р България и Министерство на външните отношения на Ф Р Бразилия - 2005 г.;
 • Спогодба за безвизов режим за притежателите на обикновени паспорти, 2003 г.
 • Програма за сътрудничество между правителството на Р България и правителството на Ф Р Бразилия за сътрудничество в областта на науката, образованието, културата и спорта за периода 2000 - 2003 г.;
 • Споразумение за сътрудничество между Съюза на работодателите в България и търговската камара на Рио де Жанейро;
 • Спогодба за търговия и икономическо сътрудничество, подписана на 13.09.1993 г. в Бразилия.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg