Чехия
 

 

 

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Чехия
Емил Тепавичаров
ул."Княз Александър І"12
тел. +359 2 9407610
e.tepavicharov@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между България и Чехия

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между България и Чехия

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стоко

обмен

Измен. %

Износ

Измен.

%

Внос

Измен.

%

Салдо

2011

622.6

217.7

404.9

-187.2

2012

738.9

254.2

484.7

-239.5

2013

813.2

11.0

285.0

12.0

528.2

8.9

-243.2

2014

906.8

11.5

319.5

12.1

587.3

11.2

-267.8

2015

953.576

6.5

393.584

27.0

559.992

-4.8

-166.408

2016

958.217

0.5

402.476

2.3

555.741

-0.8

-153.266

2017

1229.457

28.2

546.644

35.7

682.814

22.9

-136.170

2018

1368.912

11.3

604.557

10.6

764.354

11.9

-159.797

2019

1560.974

14.0

709.667

17,4

851.306

11,3

-141.639

2020

1462.940

-6.3

648.088

-8.7

814.852

-4.3

-166.764

1-6 м. 2020

653.120

280.857

372.263

-91.406

1-6 м. 2021

862.487

32.1

373.042

32.8

489.445

31.5

-116.403

Източник:  Министерство на икономиката

През първите шест месеца на 2021 г. износът възлиза на 373.042 млн. евро, като отбелязва увеличение с 32.8 % и 12. място сред страните. Вносът е 489.445 млн. евро, това е увеличение с 31.5% и 12. място. Стокообменът възлиза на 862.487 млн. евро, увеличение с 32%. Салдото е отрицателно с -116.403 млн. евро.

През 2020 г. износът възлиза на 648.088 млн. евро, спад с 6% и 13. място. Вносът е 814.852 млн. евро, това е намаление с 4% и 13. място. Стокообменът възлиза на 1462.940 млн. евро, има намаление с 6%. Основната причина е силно ограничената икономическа активност в двете страни (и техни основни партньори, на които сме поддоставчици, например в автомобилната промишленост) поради пандемията от коронавирус-19. Салдото е отрицателно с -166.764 млн. евро.

През 2019 г. износът възлиза на 709.667 млн. евро, увеличение със 17% и 11. място сред всички страни. Вносът е 851.306 млн. евро, това е 13. място и увеличение с 11%. Стокообменът е 1560.974 млн. евро, има увеличение от 14%. Салдото е отрицателно с -141.639 млн. евро, като отбелязва подобрение с 11%.

 

2. Водещи стоки внос-износ

Водещи стоки в износа за 2020 г. в млн. евро

 

Сорт по EXP - EUR'000

Експорт FOB

 

мес. 1-12 2020/мес. 1-12 2019

+/- %

2020

%

Дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

-6,4

27 968 662,2

100

Общо за Чешка Република

-8,7

648 088,1

2,3

Код МТ

Общо за 80-те водещи стоки:

-5,7

589 162,5

90,9

8544

Жици, кабели и други изолирани електрически  проводници, снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна, съставени от отделно облицовани влакна

52,1

109 942,2

17,0

8538

Части, предназначени  за  уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

-27,4

106 386,7

16,4

2716

Електрическа енергия

-53,2

43 804,1

6,8

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006)

53,8

34 238,8

5,3

9401

Столове и седалки (с изключение на тези от N 9402), дори превръщащи се на легла, и техните части

-20,8

24 714,3

3,8

8537

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда  от позиции NN 8535  или 8536 за управление или електрическо разпределение, включително тези, в които са вградени инструменти или апарати

-13,4

16 956,2

2,6

8708

Части и принадлежности за автомобилни  превозни  средства от NN 8701 до 8705

47,9

15 527,6

2,4

7322

Радиатори за централно отопление с неелектрическо загряване и техните части, от чугун, желязо или стомана; генератори и разпределители на топъл въздух

0,3

13 906,2

2,1

8803

Части за апаратите от NN 8801 или 8802

70,7

12 281,9

1,9

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или   свързване на електрически вериги (прекъсвачи, превключватели, релета, стопяеми предпазители, високочестотни електрически филтри)

-35,9

10 656,6

1,6

Водещи стоки във вноса за 2020 г.

 

Сорт по IMP - EUR'000

Импорт CIF

 

мес. 1-12 2020/мес. 1-12 2019

2020

%

Дял

ЗА ВСИЧКИ СТРАНИ

30 729 996,9

100

Общо за Чешка Република

814 852,5

2,7

Общо за 80-те водещи стоки:

649 497,9

79,7

Код МТ

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, вкл. кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация

98 703,5

12,1

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни  средства, предназначени за транспорт  на хора (различни от тези от N 8702)

53 172,0

6,5

8538

Части, предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

45 016,5

5,5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

33 033,8

4,1

8543

Електрически  машини и апарати със  специфично предназначение, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава

30 145,7

3,7

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде

27 057,9

3,3

5105

Вълна, фини или груби косми, щрайхгарни или камгарни

24 025,0

2,9

2716

Електрическа енергия

21 095,0

2,6

9033

Части и принадлежности, неупоменати, нито включени другаде в настоящата глава, за машини, апарати, инструменти или артикули от глава 90

15 297,2

1,9

8544

Жици, кабели и други изолирани  електрически  проводници, снабдени или не с части  за свързване; кабели от оптични влакна

15 288,8

1,9

Източник:  Министерство на икономиката

Налице е потенциал за повишаване на износа в следните области:

 • Машиностроене, включително автомобилостроене (части и елементи за машини и автомобили)
 • Електроника и електротехника
 • Хранително-вкусова промишленост
 • Текстилна и трикотажна промишленост

3. Инвестиции

След корекциите и изтеглянето през годините в края на юни 2021 г. нетните чешки инвестиции у нас са 729.7 млн. евро по данни на БНБ.

През 2018 г. ПЧИ от Чехия са отрицателни с –22.8 млн. евро. През 2019 г. те са отрицателни с -6.8 млн. евро.

През 2020 г. по предварителните данни на БНБ те са 42.5 млн. евро.

През първите три месеца на 2021 г. те възлизат на 4.8 млн. евро, а през второто тримесечие са отрицателни с -1.0 млн. евро.

Чешки инвестиции в България по години, в млн. евро

1996

0.1

1997

6.7

1998

1.3

1999

0.0

2000

0.7

2001

2.9

2002

68.9

2003

-6.1

2004

279.5

2005

130.1

2006

273.9

2007

85.0

2008

103.3

2009

72.8

2010

98.1

2011

10.9

2012

70.3

2013

146.8

2014

-36.9

2015

33.6

2016

22.2

2017

48.7

2018

-22.8

2019

-6.8

2020

42.5

2021, 1-3 месец

4.8

2021, 4-6 месец

-1.0

Общо

729.7

Източник: БНБ

 

Сред 100-те най-големи фирми с участие на чуждестранни инвеститори в България, с чешко участие (по данни на Българска агенция за инвестиции)) са:

- Електроразпределителното дружество “ЧЕЗ Разпределение България” АД (67% собственост на CEZ a.s. от Чехия и 33% собственост на частни инвеститори).

- "СтарБев България" ЕАД (част от група „СтарБев“, Чехия), чийто правоприемник е пивоварната компания “Каменица” АД, гр. Пловдив. В края на м. юли 2012 г. чешката група „СтарБев“ е придобита от американската компания Молсън Коорс Брюинг Къмпани (Molson Coors Brewing Company). Групата е преименувана на Молсън Коорс Централна Европа (Molson Coors Central Europe) и оперира девет пивоварни като продава едни от водещите марки бири на пазарите в Чехия, Сърбия, Хърватия, Румъния, Унгария, Черна Гора, Босна и Херцеговина, Словакия и България.  Заетите в групата са около 4100 души.

- ENERGO PRO - През 2002 г. инвестициите от Чехия достигат около 68.9 млн. евро главно поради реализираните приватизационни сделки в областта на водните електроцентрали. Чешката компания, чрез своето 100% дъщерно дружество ENERGO PRO-България купува три ВЕЦ обединени в каскада “Санданска Бистрица” и два ВЕЦ обединени в каскада “Копринка”.  През 2004 г. ENERGO PRO-България печели конкурс за приватизацията на три ВЕЦ обединени в Каскада „Петрохан”. През м. юли 2012 г. „Е.ОН България“ бе придобита от ENERGO PRO-България.

През юли 2004 г., Министерският съвет определи CEZ Group (Чехия) за спечелил конкурса за продажбата на електроразпределителните дружества в пакет “Западна България”. Приватизационният договор  между Агенцията за приватизация и CEZ A.S. беше подписан на 19.11.2004 г. На 4 май 2006 г. чешката компания CEZ купи 100% от капитала на ТЕЦ Варна.

Значителни инвестиции са извършени и от:

 • “Корадо” – в завода за отоплителна техника “Корадо –България” АД – Стражица;
 • “Прамет”- в завода за феритни и магнитни материали “Феромагнит” – Перник;
 • “НЮТОН ГРУП” – консултантска дейност, финансов мениджмънт.

Чешки инвестиции присъстват и в сферата на туризма – основно в хотелиерството.

4. Туризъм

Чешки туристи, посетили България

Година

Брой туристи

Изменение спрямо предходна година %

2011

156 067

- 6.2

2012

152 442

- 2.3

2013

153 352

0.6

2014

166 587

8.6

2015

152 082

-8.7

2016

209 773

37.9

2017

193 106

-7.9

2018

204 732

6.0

2019

189 265

-7.6

1-6 м. 2021

18 094

294.4%

Източник:  Министерство на туризма

Въвеждането на Единната система за туристическа информация променя  метода за отчитане на броя на туристите. Поради тази причина броя на туристите през 2020 г. не е съпоставим с предходни години. През 2020 г. близо 38 хил. чешки туристи са пренощували в местата за настаняване в България по данни от ЕСТИ. Основната част от тях са пристигнали в България с цел морски или бизнес туризъм. По данни на НСИ отчетеният спад на чешки туристи  за периода януари – декември 2020 г. е 71%, като проучването на НСИ обхваща места за настаняване с 10 и повече легла.

През 2019 г. чешките туристи у нас са 189 265 души, това е 14. място (7. място в ЕС), като има спад от 7.6% или с 15 467 души в сравнение с 2018 г. Българските туристи в Чехия за годината са 108 700 души, това е 12. място и увеличение с 6.7% или с 6 783 души.

За 2018 г. чешките туристи у нас са 204 732 души, 13. място (6. място в ЕС) и увеличение с 6.0% или с 11 626 души. Българските туристи посетили Чехия за периода са 101 917 души, това е 13. място и увеличение с 5.9%.

Съгласно Договора за сътрудничество в областта на туризма между правителствата на Република България и Чешката република от 19 май 2008 г. е създадена Работна група по туризъм. Заседанията се провеждат през две години.

5. Договорно-правна база

Търговско-икономическите отношения  между Република България и Чешката Република се базират на следните договори и спогодби:

 • Договор между Кралство Белгия, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Ирландия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Република Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Република Словения, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия (държави - членки на Европейския съюз) и Република България и Румъния за присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз Подписан на 25 април 2005 г. в Люксембург, в сила от 12 май 2005 г.
 • Спогодба за избягване двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото, подписана през месец април 1998 г., с сила от 28 декември 1999 г.
 • Договор за взаимна защита и насърчаване на инвестициите с Република Чехия-подписан на 17.03.1999 г., ратифициран от НС на 16.06.1999 г. (ДВ.бр.57/99 г.), в сила от 30.09.2000 г.
 • Договор за изменение на Договора между правителството на Република България и правителството на Чешката република за насърчаване и взаимна защита на инвестициите., подписан в гр. Прага на 16.02.2006 г.
 • Спогодба между Правителството на Република България и Правителството на Република Чехия за сътрудничество в международния комбиниран транспорт. В сила от 27 март 2004 г.
 • Спогодба за взаимно сътрудничество по оценяване на съответствието между Държавната агенция по стандартизация  и метрология на Република България и Чешката служба по стандартизация, метрология и изпитване, подписана в Прага на 11.12.2000 г.
 • Спогодба между Правителството на НРБ и Правителството на ЧССР за международен пътен транспорт от 1974 г.
 • Спогодба за въздушни съобщения от 25.09.1967 г.
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителствата на Република България и Чешката република, подписан на 19 май 2008 г.
 • Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република. Подписан и е в сила от 9 ноември 2004 г.

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg