Електронен подпис
 

Какво е електронен подпис и за какво служи?

Електронният подпис е средство, чрез което се подписват документи в електронна форма. С подписването на електронния документ подписващият се идентифицира и съдържащата се в документа информация се защитава от последващи промени.

Електронен подпис може да бъде издаден както на физически, така и на юридически лица. Съществуват и електронни подписи, които изпълняват специални функции – защита на електронни пощи, криптиране/декриптиране на информация и др.

 

Какви са видовете електронни подписи?

Законът за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) дели електронните подписи в зависимост от условията, на които отговарят и сигурността им на: електронен подпис, усъвършенстван електронен подпис (УЕП) и квалифициран електронен подпис (КЕП).

Най-широки възможности предлага т.нар. квалифициран електронен подпис, който има значението на саморъчен подпис в отношенията с други лица. Квалифицираният електронен подпис се създава чрез специално устройство и е свързан с определен материален носител (напр. смарт-карта и специално четящо устройство за нея), което предотвратява възможността лице, различно от притежателя му, да се подписва с него.

Усъвършенстваните електронни подписи отговарят на определени изисквания за сигурност, но относно тях няма изискване да са създадени чрез специално устройство от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги и съответно те могат да се използват с по-ниска степен на доверие.

УЕП, както и всички останали електронни подписи, които не са квалифицирани, имат значение на саморъчен подпис само когато това е изрично уговорено между кореспондентите и приложното им поле е значително по-тясно (чл. 13, ал. 4 ЗЕДЕУУ).

 

Къде намира приложение електронният подпис?

КЕП позволява използването на редица електронни услуги, предоставяни от държавните администрации (напр. регистрация на дружество, вписване на обстоятелства относно вече учредено дружество, издаване на удостоверение за актуално състояние, подаване на проектно предложение за кандидатстване за получаване на безвъзмездна финансова помощ по оперативни програми, издаване на свидетелство за съдимост и др.) и прави възможен електронен обмен на документи с тях. Както беше отбелязано, квалифицираният електронен подпис има значението на саморъчен подпис в отношенията с всички кореспонденти.

Електронен подпис може да се използва и в отношенията с други лица и организации (напр. за сключване на договор в електронна форма, за издаване на електронна фактура и др.).

 

Електронният подпис не може да бъде използван:

 • при сделки, за които законът изисква документът да е в специална форма – напр. да има нотариална заверка, да е във формата на нотариален акт, да е саморъчно написан, да е съставен в присъствието на свидетели или на длъжностни лица и др.;
 • когато държането на документа или на екземпляр от него има правно значение (напр. ценни книги на приносител, запис на заповед и др.).

 

Как да се сдобиете с квалифициран електронен подпис?

Квалифициран електронен подпис може да бъде издаден само от доставчик на квалифицирани удостоверителни услуги. За да се получи такъв подпис, следва да се подбере подходящ доставчик от регистъра, воден от Комисия за регулиране на съобщенията. С избрания доставчик се сключва договор за предоставяне на удостоверителни услуги и срещу определено заплащане се създава подписът и удостоверение за квалифициран електронен подпис.

 

Такса

Цената за създаване на КЕП е различна, в зависимост от няколко фактора – доставчика на електронни удостоверителни услуги, срока, за който се издава КЕП и лицето, на което се издава КЕП. Издаването на КЕП на физическо лице за срок от 1 година струва около 40 лв., а за три години – около 60 лв. Издаването на КЕП на юридическо лице за срок от 1 година струва около 75 лв., а за три години – около 155 лв. (посочените цени са ориентировъчни и включват смарт-карта и четец към нея).

 

В кои случаи се спира и възобновява действието на квалифицирания електронен подпис?

Освен ако е уговорено друго, доставчикът на удостоверителни услуги има право да спре действието на издаден от него квалифициран електронен подпис за срок до 48 часа, ако съществува основателно съмнение, че действието на подписа следва да бъде прекратено.

Съгласно чл. 26, ал. 2 ЗЕДЕУУ, ако не е уговорено друго, доставчикът на удостоверителни услуги е длъжен да спре действието на издадения от него квалифициран електронен подпис за срок до 48 часа по искане на:

 • титуляра;
 • лице, за което според обстоятелствата е видно, че може да знае за нарушения на сигурността на електронния подпис (напр. представител, съдружник, служител, член на семейството и др.);
 • Комисия за регулиране на съобщенията.

Доставчикът на удостоверителни услуги е длъжен незабавно да уведоми притежателя на подписа за спирането на действието му.

Съгласно чл. 26, ал. 6 ЗЕДЕУУ действието на подписа се възобновява:

 • с изтичането на срока на спиране;
 • при отпадане на основанието за спиране или по искане на титуляра, след като доставчикът на удостоверителни услуги, съответно Комисия за регулиране на съобщенията, се е уверил/а, че той е узнал причината за спирането, както и че искането за възобновяване е направено вследствие на узнаването.

 

В кои случаи се прекратява действието на квалифицирания електронен подпис?

Действието на подписа се прекратява при хипотезите, посочени в чл. 27 от ЗЕДЕУУ, като по-важните от тях са:

 • с изтичането на срока на валидност на подписа;
 • при смърт или поставяне под запрещение на титуляра;
 • при прекратяване на юридическото лице на титуляра;
 • при прекратяване на юридическото лице на доставчика на удостоверителни услуги, когато дейността му не се прехвърли на друг доставчик на удостоверителни услуги;
 • когато подписът е издаден въз основа на документ, обявен за невалиден (лична карта, паспорт и т.н.)

Доставчикът на електронни удостоверителни услуги е длъжен да прекрати действието на подписа по искане на титуляра му, след като се увери в самоличността му. Доставчикът прекратява действието на подписа и когато установи, че той е издаден въз основа на неверни данни (чл. 27, ал. 2 и ал. 3 ЗЕДЕУУ).

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Използването на електронен подпис, различен от КЕП, може да крие определени рискове, свързани с компрометирането на информацията, съдържаща се в подписаните електронни документи, използването на подписа от други лица и др.

 

Следва да се отбележи, че лицето, което използва електронния подпис (автор), не винаги съвпада с лицето, от чието име се правят изявленията в електронния документ (титуляр). Така напр., когато едно физическо лице (управител или друг представител на дружеството) подпише документ с електронния подпис на дружеството, автор е физическото лице, но титуляр на изявлението е дружеството и всички последствия от изявленията, съдържащи се в подписания документ, са за дружеството. Сходна е ситуацията, когато едно лице подписва с електронен подпис документ от името на друго лице въз основата на пълномощно.

 

Повече информация
Повече информация

За повече информация, моля вижте интернет страницата на Комисия за регулиране на съобщенията.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката