Европейско и национално законодателство в областта на експортния контрол и неразпространението на оръжия за масово унищожение
 

Европейско законодателство в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Регламент (ЕС) № 2021/821 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 май 2021 година за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на

Регламент (ЕС) 2020/2171 на Комисията от 16 декември 2020 година за изменение на Приложение IIа към Регламент (ЕО) No 428/2009 на Съвета по отношение на издаването на генерално разрешение на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия

Регламент на Евпорейския Парламент и на Съвета (ЕО) № 125/2019 от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Делегиран регламент на Комисията 2020/621 от 18 февруари 2020 година за изменение на приложения I и V към Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г. определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване

Директива 2009/43/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността

Общ списък на оръжията на Европейския Съюз, приет от Съвета на 17 март 2014 г.

Ограничителни мерки (санкции) на Европейския съюз, приети в рамките на ОВППС

Национално законодателство в областта на експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Закон за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Правилник за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Заповед № РД-16-167/10.03.2015 г. за утвърждаване на образци на документи съгласно приложения от № 1 до № 53

Заповед № РД-16-1055/29.07.2014 г. за изменение на Заповед № РД-16-368/19.03.2014 г.

Заповед № РД-16-368/19.03.2014 г. за изменение на Заповед № РД-16-943/12.07.2013 г.

Заповед № РД-16-943/12.07.2013 за утвърждаване на образци на документи съгласно приложения от № 1 до № 53

ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ С ОТБРАНАТА
Образец № 1 - Заявление за издаване на лиценз за износ, внос и транспортиране на продукти, свързани с отбраната и удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната – съгласно чл. 14 и чл. 16 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 2 - Лиценз за износ и внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 3 - Лиценз за транспортиране на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 4 - Удостоверение за регистрация за трансфер на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 15 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец №5 - Заявление за издаване на сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 6 - Сертификат за получател на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 7 - Заявление за издаване на удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 17 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 8 - Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 13 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 9 - Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за внос и индивидуално разрешение за трансфер - съгласно чл. 28, ал. 2 и чл. 31, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 10 - Заявление за издаване на разрешение за брокерска сделка, транзит и превоз на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 29 и чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 11 - Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и за трансфер - съгласно чл. 28, ал. 3 и чл. 31, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 12 - Заявление за издаване на глобално разрешение за внос - съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 13 - Индивидуално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 14 - Глобално разрешение за износ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 15 - Индивидуално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 16 - Глобално разрешение за внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 17 - Писмена декларация по образец - съгласно чл. 9, ал. 2, т. 6; съгласно чл. 10, ал. 2, т. 6 от ЗЕКПСОИТДУ; съгласно чл. 20, ал. 2, т. 4; съгласно чл. 23, ал. 1; съгласно чл. 24, ал. 2, т. 3; съгласно чл. 25, ал. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ

Образец № 17a - Писмена декларация по образец - съгласно чл. 24, ал. 2, т. 5 и чл. 24, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 18 - Заявление за издаване на разрешение за участие в търговски изложения на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 11, ал. 2, т. 1 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 19 - Разрешение за участие в търговски изложения - съгласно чл. 28, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 20 - Разрешение за брокерска сделка с продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 29 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 21 - Разрешение за превоз на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 22 - Разрешение за транзит на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 30 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 23 - Индивидуално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България - съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 24 - Глобално разрешение за трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България - съгласно чл. 31, ал. 4 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 25 - Декларация, която се представя в срок до 10 дни преди планираната дата на първоначалния трансфер по национално генерално разрешение за трансфер - съгласно чл. 18, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 26 - Удостоверение за износ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 27 - Удостоверение за внос на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 28 - Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната за трансфер от територията на Република България (за регистриране на лицата по чл. 5, ал. 1) и удостоверение трансфер на продукти, свързани с отбраната за трансфер от територията на Република България (за регистриране на лицата по чл. 5, ал. 2) - съгласно чл. 6, ал. 4 и ал. 6 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец №29 - Удостоверение за трансфер на продукти, свързани с отбраната за трансфер за територията на Република България, от доставчик, който има издадено индивидуално или глобално разрешение за трансфер от държава членка по произход (за регистриране на лицата по чл. 5, ал. 1) - съгласно чл. 6, ал. 9 от ЗЕКПСОИТДУ
Образец № 30 - Заявление за издаване на: сертификат за краен потребител /End user certificate/, Международен сертификат за внос/International import certificate/, Удостоверение за осъществена доставка /Delivery verification certificate/ на продукти, свързани с отбраната - съгласно чл. 28, ал. 1 и чл. 30, ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 31 - Сертификат за краен потребител на продукти, свързани с отбраната/END-USER CERTIFICATE - съгласно чл. 26 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 32 - Международен сертификат за продукти, свързани с отбраната/INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE - съгласно чл. 27 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 33 - Удостоверение за осъществена доставка на продукти, свързани с отбраната/DELIVERY VERIFICATION CERTIFICATE - съгласно чл. 30 от ППЗЕКПСОИТДУ

ИЗДЕЛИЯ И ТЕХНОЛОГИИ С ДВОЙНА УПОТРЕБА
Образец № 34 - Заявление за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба и регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 35 - Удостоверение за регистрация за износ и трансфер на изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 31, ал. 3 от ППЗПСОИТДУ
Образец № 36 - Удостоверение за регистрация за брокерска дейност с изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 38, ал. 3 от ЗЕКПСОИТДУ и чл. 31, ал. 3 от ППЗПСОИТДУ
Образец № 37 - Декларация за износ по генерално разрешение на общността за износ - съгласно чл. 34, ал. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 38 - Заявление за издаване на индивидуално разрешение за износ, индивидуално разрешение за трансфер и индивидуално разрешение за предоставяне на техническа помощ за военна крайна употреба - съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 39 - Заявление за издаване на глобално разрешение за износ и глобално разрешение за трансфер - съгласно чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 38, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 40 - Разрешение за износ на изделия с двойна употреба (Рег. (ЕС) № 428/2009) - съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 41 - Глобално разрешение за износ на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 35, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 42 - Индивидуално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба - съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 43 - Глобално разрешение за трансфер на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 44 - Заявление за издаване на разрешение за предоставяне на брокерски услуги и разрешение за транзит - съгласно чл. 39, ал. 2, т. 1 и чл. 40, ал. 2, т. 2 от ППЗEКПСОИТДУ
Образец № 45 - Разрешение за предоставяне на брокерски услуги с изделия с двойна употреба (Рег. (ЕС) № 428/2009) - съгласно чл. 39, ал. 2, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 46 - Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба – съгласно чл. 40, ал. 2, т. 2 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 47 - Удостоверение за внос на изделия с двойна употреба - съгласно чл. 41, ал. 2, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 48 - Декларация съгласно чл. 41, ал. 2, т. 4 от Правилника за прилагане на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 41, ал. 2, т. 4 от ППЗЕКПСОИТДУ

Образец № 48а - Декларация за трансфер на изделия с двойна употреба, включени в категория 0 от Приложение № 1 на Регламент (ЕО) № 428/2009 за територията на Р България от територията на друга държава членка - съгласно чл. 41а от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 49 - Сертификат за краен потребител (END-USER CERTIFICATE EUC DU) - съгласно чл. 42, ал. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 50 - Международен сертификат за внос на изделия с двойна употреба (INTERNATIONAL IMPORT CERTIFICATE IIC DU) - съгласно чл. 42, ал. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 51 - Удостоверение за осъществена доставка на изделия с двойна употреба (Delivery Verification Certificate DVC DU) - съгласно чл. 42, ал. 4 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 52 - Заявление за издаване на: Сертификат за краен потребител /End user certificate/, Международен сертификат за внос /International import certificate/ и Сертификат за осъществена доставка /Delivery verification certificate/ - съгласно чл. 43, ал. 1, т. 1 от ППЗЕКПСОИТДУ
Образец № 53 - Регистър за сделките с продукти, свързани с отбраната, и с изделия и технологии с двойна употреба - съгласно чл. 50, т. 3 от ППЗЕКПСОИТДУ

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба

Постановление на Министерски Съвет № 204 от 19.09.2018 г. за приемане на Списък на продуктите, свързани с отбраната и Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос


Списък на продуктите, свързани с отбраната

Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос

Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори

Наредба № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори

Тарифа за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори приета с ПМС № 213 от 2.09.2008 г.

ЗАКОН за изпълнение на Регламент на Европейския Парламент и на Съвета № 125/2019 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и на свързано с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа

Образец на заявление за класифициране на изделия за износ, трансфер и реекспорт

Образец на заявление за класифициране на изделия за транзит, превоз и брокерска сделка

Образец на заявление за класифициране на изделия за внос

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg