Гърция
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Атина

Йоханес Крикорян
Stratigou Kallari 33A, 15 452 Paleo Psyhiko, Athens, Greece
тел.: +30210 674 81 05(-7)
тел./факс: +30210 675 30 36
e-mail: j.krikorian@mi.government.bgbulcom@otenet.gr

Петър Спасов
Stratigou Kallari 33A, 15 452 Paleo Psyhiko, Athens, Greece;
tel/fax +30210 677 3331;
e-mail: p.spasov@mi.government.bg

Силвия Козарева-Маркаки
Stratigou Kallari 33A,15 452 Paleo Psyhiko, Athens, Greece
тел.: +30210 674 8105(-7)
тел./факс: +30210 67530 36
e-mail: s.kozareva@mi.government.bg

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Солун

Владимир Инков
Генерално консулство на Република България в Солун, Гърция
ул. Н. Ману N12, ул. Е. Абот N1, 54643 Солун, Гърция
тел.: +30 2310 839 554
тел.: (+30) 2310 82 9210
e-mail: vladimir.inkov@mi.government.bg

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Гърция
Мария Бояджиева-Гунели
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7689
m.boyadzhieva@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между България и Гърция

II. Бизнес компас

 

I. Икономически отношения между България и Гърция

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

ръст,%

износ

ръст,%

внос

ръст,%

салдо

2011

2736.7

15.1

1423.6

15.1

1313.1

15.0

110.5

2012

3037.2

11.0

1494.6

5.0

1542.6

17.5

-48.0

2013

2981.4

-1.8

1546.0

3.4

1435.4

-6.9

110.6

2014

2818.7

-5.5

1481.7

-4.2

1337.0

-6.9

144.7

2015

2778.6

-1.4

1510.7

2.0

1267.9

-5.2

242.8

2016

2909.7

4.7

1650.7

9.3

1259.0

-0.7

391.7

2017

3051.5

4.9

1719.2

4.1

1332.2

5.8

386.8

2018

3289.2

7.8

1889.5

9.9

1399.7

5.1

489.7

2019

3561.4

8.3

2011.4

6.5

1549.9

10.7

461.4

2020

3380.2

-4.9

1863.9

-7.1

1516.4

-2.1

347.5

I-VI.2020

1655.2

888.1

767.1

121.0

I-VI.2021

1941.9

17.3

1054.9

18.8

886.9

15.6

168.0

През 2020 г. стокообменът между България и Гърция регистрира спад в размер на 5% спрямо предходната година, като по-същественото намаление е в износа – със 7.1%. Салдото, макар че се свива, остава положително за България в размер на 347.5 млн. евро. Износът към Гърция е 1,86 млрд. евро, като заема дял от 6,7% от общия износ на България за годината. Вносът е в размер на 1,52 млрд. евро с дял от 4.6% от общия внос. През първото полугодие на 2021 г. се регистрира положително развитие по отношение на износа в сравнение със същия период на миналата 2020 г. – ръст от 19%. Вносът също нараства с подобен темп от 15,6 %, като положителното търговско салдо за България се запазва и е в размер на 168 млн. евро. Гърция е на пето място между търговските партньори на България по отношение на износа.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа на България за Гърция през 2020 г.

Код MT

Описание

EUR'000

%

Общ износ през 2020 г

27 968 662.2

в т.ч. Гърция

1 863 867.7

6.7

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж:

89 738.9

4.8

1005

Царевица:

86 463.8

4.6

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

68 589.2

3.7

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите

53 538.6

2.9

2716

Електрическа енергия

43 493.1

2.3

3826

Биодизел и смеси от биодизел

34 421.3

1.8

7010

Дамаджани, бутилки, флакони, буркани, бурканчета, тубички, ампули и други съдове за транспорт  или амбалаж от стъкло

32 048.4

1.7

4401

Дърва за горене, дървен материал, дървени стърготини, брикети

29 468.3

1.6

3923

Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули; пластмасови  тапи, капаци, капсули и други  приспособления за затваряне:

26 292.5

1.4

6104

Костюми, ансамбли, сака, рокли, поли, поли-панталони, панталони

25 462.4

1.4

 

Водещи стоки във вноса на България от Гърция през 2020 г.

Код MT

Описание

EUR'000

%

Общ внос през 2020 г.

30 729 996.9

100.0

в т.ч. Гърция

1 516 363.9

4.9

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

63 227.2

4.2

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

60 323.2

4.0

7306

Други тръби и кухи профили (например заварени, нитовани, подгънати или само с доближени ръбове), от желязо или от стомана:

45 924.6

3.0

2711

Нефтен газ и други газообразни въглеводороди:

44 745.3

3.0

9503

Други играчки; умалени модели и подобни  модели за  забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) и подобни от всякакъв вид:

44 630.5

2.9

7404

Отпадъци и отломки от мед

40 793.3

2.7

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми:

38 987.3

2.6

2402

Пури (включително тези с отрязани краища), пурети и цигари от тютюн или от заместители на тютюна:

34 994.6

2.3

7213

Валцдрат  (заготовка за валцуване на тел) от желязо или от нелегирани стомани:

32 495.2

2.1

2403

Други видове тютюн и заместители на тютюна, обработени; 'хомогенизирани' или 'възстановени' тютюни; тютюневи екстракти и сокове:

29 762.8

2.0

Структурата на българския износ за Гърция през последните години е сходна със структурата на общия износ на страната, като доминират стоките с относително ниска степен на преработка, електроенергия и субпродукти.

Износът от България за Гърция се съсредоточава в няколко основни сектора – текстилни изделия и материали, неблагородни метали, електрическа енергия, земеделски стоки. Голяма част от вноса от Гърция за България се формира от текстилни материали и изделия, минерални и химически продукти, машини и оборудване и неблагородни метали.

3. Инвестиции

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Гърция в България към 30.06.2021 г. възлизат сумарно на 2,6 млрд. евро. През първото полугодие на 2021 г. потокът от ПЧИ от Гърция е 5,2 млн. евро.

За периода от 2005 г. до момента има 6 проекта, сертифицирани по Закона за насърчаване на инвестициите с участие на гръцки инвеститори на обща стойност 443,8 млн. лв.

Приток на ПЧИ в България :

година

млн. евро

1996

2.7

1997

4.6

1998

22.7

1999

2.3

2000

105.8

2001

262.3

2002

240.1

2003

198.9

2004

179.6

2005

324.2

2006

533.5

2007

874.5

2008

635.9

2009

218.7

2010

63.6

2011

-0.1

2012

-125.7

2013

67.5

2014

5.7

2015

72.4

2016

53.3

2017

15.8

2018

127.4

2019

1.4

2020

26.7

I-III.2021

2.6

IV-VI.2021

2.6

Източник: БНБ

4. Туризъм

Година

Гръцки туристи в България (данни от ГКПП)

%

Български туристи в Гърция

%

2011

942 680

4.2

1 000 660

-11.3

2012

928 552

-1.5

789 970

-21.1

2013

935 431

0.7

828 929

4.9

2014

1 031 981

10.3

866 609

4.3

2015

972 971

- 5.7

1 043 078

20.4

2016

1 067 105

9.7

1 200 576

15.1

2017

1 157 622

8.5

1 341 192

+11.7

2018

1 116 265

-3.6

1 402 560

+4.6

2019

1 168 373

+4.7

1 461 096

+4.2

2020

271 190

-76,8

 

I-VI.2021

64 847

-67.6

 

Източник: министерство на туризма

Забележка: Поддържането на статистика за броя на българските туристи по дестинации е преустановено от МТ.

През 2020 г. е налице драстичен спад в броя на туристите от Гърция в България вследствие на глобалния спад в туристопотока поради пандемията от Ковид 19. През първото полугодие на 2021 г. тенденцията на спад се запазва, като броя на туристите намалява с 67,6% спрямо същия период на предходната година.

Подписаният през юни 1995 г. и одобрен през май 1998 г. от МС на Р България Договор за сътрудничество в областта на туризма между двете страни създава предпоставки за разширяване на специализирания туризъм и активизиране на индивидуалния, реализация на инвестиции в туристически обекти. В него се предвижда и възможност за участие на кипърски дружества в управлението, реновацията и експлоатацията на български туристически обекти и съвместна подготовка на кадри в областта на туризма.

5. Договорно-правна база

 • Споразумение за петгодишна програма за сътрудничество в развитието /2002-2006/, подписано на 28 август 2002 г.
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма /14 май 1999г./
 • Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Ратифицирана със закон, приет от 38-о Народно събрание на 20.12.2000 г. - ДВ, бр. 108 от 29.12.2000 г. Издадена от Министерството на икономиката, обн. и изм., ДВ, бр. 33 от 2.04.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.);
 • Спогодба за сътрудничество и взаимопомощ между митническите им администрации /19.01.1999 г., в сила от 2.03.2000 г./
 • Спогодба за изграждане на нов пътен граничен мост между двете страни в района на гранично-пропускателния пункт Кулата-Промахон /2.7.1997 г., в сила от 1.3.1998 г./
 • Спогодба за сезонна заетост на работната сила, с Приложения 1 и 2 /15 ХІІ 1995г., в сила от 21 VІІ.1997 г./
 • Спогодба за откриване на три нови гранични контролно-пропускателни пункта и пътни връзки между двете страни /22.ХІІ.1995 г., в сила 19.11.1996 г./
 • Спогодба за използване водите на р. Места /22 ХІІ 1995 г., в сила 19.ХІ. 1996 г./
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на информационните технологии, телекомуникациите и пощенските услуги (подписана на 17.12.2012 г. в гр. Атина);
 • ДОГОВОР между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за насърчаване и взаимна защита на инвестициите (Ратифициран със закон, приет от 37-о Народно събрание на Република България на 16 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. В сила от 29 април 1995 г. Издаден от Министерството на финансите, обн., ДВ, бр. 102 от 21.11.1995 г.);
 • Протокол между Република България и Република Гърция за изменение и допълнение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото (Издаден от Министерството на икономиката, обн., ДВ, бр. 33 от 2.04.2002 г., в сила от 22.01.2002 г.).

 

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката