Йемен
 

 

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Йемен

Мехмед Мюхтар
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 76 52
факс +359 2 987 40 08
m.myuhtar@mi.government.bg

 

Търговско-икономически отношения между Република България и Република Йемен

Търговско-икономическото сътрудничеството между България и Йемен има добри традиции в редица области от взаимен интерес. Настоящото състояние на българо-йеменското сътрудничество в търговско-икономическата област не отговаря на реалните възможности и интересите на двете страни. Доминира българският износ на специална продукция.

Към настоящия момент съществуват възможности за активизиране на двустранното сътрудничество в области, представляващи взаимен интерес, като селското стопанство, енергетиката, строителството – на иригационни съоръжения, язовири, пътища, ж.п. линии, където България може да има активно участие, особено по линия на предоставяните от ЕС и отделни държави целеви помощи. За целта е необходим по-активен диалог между официалните институции на двете страни, както и между бизнес средите.

1. Стокообмен

Статистически данни за развитието на стокообмена между България и Йемен:

(в млн. щ.д.)

Година

Износ

Внос

Стокообмен

Салдо

2007

8.4

0.0

8.4

8.4

2008

31.3

0.0

31.3

31.3

2009

13.2

0.0

13.2

13.2

2010

8.8

0.0

8.8

8.8

2011

0.9

0.0

0.9

0.9

2012

9.6

0.0

9.6

9.6

2013

0.9

0.0

0.9

0.9

2014

4.5

0.0

4.5

4.5

2015

9.7

0.0

9.7

9.7

2016

9.6

1.1

10.7

8.5

2017

9.1

2.1

11.2

7.0

2018

13.9

2.1

16.1

11.8

2019

9.6

2.7

12.3

7.0

2020

6.9

3.1

10.0

3.8

За 2015 г. е достигнат български износ от 9.699 млн. щ.д. (увеличение над два пъти спрямо 2014 г.), състоящ се основно от пшеница и смес от пшеница и ръж (73.72%), хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти (15.11%), машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн (10.06%) и др.

За 2016 г. българският износ достига 9.6 млн. щ.д., състоящ се основно от пшеница и смес от пшеница и ръж (48.3%), хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти  (46.3%), хранителни продукти неупоменати другаде (1.8%) и др.

За 2017 г. българският износ достига 9.1 млн. щ.д., състоящ се основно от хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитени продукти  (86.63%), медикаменти (3.98%), електрически трансформатори (2.08%), нефтени масла (2.03%), препарати за поддържане на косата (1.8%) и др.

През 2018 г. двустранният стокообменът достига стойност от 16.1 млн. щ.д., което е една от най-високи му точки за последните десет години.

През 2019 г. се наблюдава спад в стокообмена, който достига 12.3 млн. щ.д. Българският износ се равнява на 9.6 млн. щ. д., а износът е на стойност 2.7 млн. щ.д.

 

През 2020 г. стокообменът е на стойност 10 млн. щ.д., като се отчита спад от около 28% в сравнение със същия период за 2019 г. Българският износ се състои главно от хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао (54.9%); хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде (17%); медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно (14.9%) и други.

2. Водещи стоки по износ-внос

Водещи позиции в износа на България за 2015 г.:

Износ от България

% от общия износ

Пшеница и смес от пшеница и ръж

73.72

Хлебни, тестени  сладкарски или бисквитени продукти

15.11

Машини и апарати за подготовка или преработка на тютюн

10.06

Водещи позиции в износа на България за 2016 г.:

Износ от България

% от общия износ

Пшеница и смес от пшеница и ръж

48.3

Хлебни, тестени  сладкарски или бисквитени продукти

46.3

Хранителни продукти неупоменати другаде

1.8

Водещи позиции в износа на България за 2017 г.:

Износ от България

% от общия износ

Пшеница и смес от пшеница и ръж

86.63

Медикаменти

3.98

Електрически трансформатори

2.08

Нефтени масла

2.03

Водещи позиции в износа на България за 2018 г.:

Износ от България

% от общия износ

Пшеница и смес от пшеница и ръж

53.2

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти

32.5

Медикаменти

4.2

Амбалажни чували и торбички

1.0

Водещи позиции в износа на България за 2019 г.:

Износ от България

% от общия износ

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти

61.1

Пшеница и смес от пшеница и ръж

21.9

Медикаменти

9.6

Зеленчуци със сухи бобови чушки, без обвивките, дори с обелени люспи или начупени

1.5

Водещи позиции в износа на България за периода януари-юни 2020 г.:

Износ от България

% от общия износ

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти

54.9

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

17.0

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно

14.9

Инсектициди, отрови  за  гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори на кълнене и регулатори на растежа на растенията, дезинфекционни средства и други подобни

4.7

3. Инвестиции

Съгласно статистика на БНБ през последните години реализираните в България инвестиции от Йемен са, както следва:

в млн. евро:

Година

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020


0.2

0.2

0.2

0.7

0.7

0.9

1.4

4. Договорно-правна база

След обединението на Северен и Южен Йемен през 1990 г. всички договори и споразумения, действащи към 22.05.1990 г. остават в сила и за новообразуваната Република Йемен.

Начало на актуализирането на договорно-правната основа на българо-йеменските отношения е подписването на Споразумение за сътрудничество между Република България и Република Йемен през септември 2006 г., по време на 61-та сесия на ОС на ООН.

На 17 октомври 2008 г. е подписано междуправителствено Споразумение за икономическо сътрудничество. Република Йемен е сред първите партньори на България, сключили този тип споразумение, съобразен с директивите на ЕС.

Действащи спогодби:

 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за изменение и допълнение на Спогодбата от 9.12.1983 г. между правителството на Народна република България и правителството на Народна демократична република Йемен за замяна на недвижими имоти за нуждите на дипломатическите представителства. В сила от 2.07.1997 г. Утвърдено с Решение на МС № 66/16.01.1997 г.
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука - подписано в София на 25.02.1999 г. В сила от 25.12.1999 г.
 • Меморандум за разбирателство между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Република Йемен - подписан в София на 11.11.1999 г. В сила от 11.11.1999 г.
 • Договор между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за взаимно насърчаване и защита на инвестициите - подписан в София на 12.04.2002 г. Ратифициран от българска страна и обнародван в ДВ бр.97 от 15.10.2002 г. - Предстои договаряне на изменения по Договора.
 • Споразумение за сътрудничество между Българска търговско-промишлена палата и търговско-промишлена палата на Йемен - подписано в Сана през м. октомври 2004 г.
 • Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Република Йемен - подписано в София на 17 октомври 2008 г.
 • Меморандум за разбирателство между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Република България и Фонд за развитие на малките предприятия (SEDF), Република Йемен - подписан в София на 17 октомври 2008 г.
 • 17 октомври 2008 г. – Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Република Йемен, подписано в София. Споразумението е утвърдено с РМС № 31 от 23.01.2009 г. и влязла в сила на 24 април 2009 г., ДВ бр. 45 от 16.06.2009 г.
 • Меморандум за разбирателство между Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Република България и Фонд за развитие на малките предприятия (SEDF), Република Йемен.
 • 16 декември 2012 г. – Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за морско търговско корабоплаване, подписана в Сана.

Проекти на спогодби:

 • Проект на Допълнителен протокол към Договора между Правителството на Република България и Правителството на Република Йемен за взаимно насърчаване и защита на инвестициите, подписан на 12 април 2002 г. – в процес на съгласуване.

5. Междуправителствена комисия

Третата сесия на междуправителствената българо-йеменска Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество се проведе в София в периода 15-17 октомври 2008 г.

Първата сесия на междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество се проведе в периода 15–16 декември 2012 г. в Сана.

Председател на българската част на комисията е заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма г-н Иво Маринов, а на йеменската част - г-н Мохсен Ал-Накиб, заместник-министър на индустрията и търговията на Република Йемен.

По време на сесията бяха подробно обсъдени перспективите за по-нататъшно сътрудничество между Република България и Република Йемен.

Двете страни извършиха задълбочен анализ на търговско-икономическото, енергийното сътрудничество и възможностите за бъдещо взаимодействие. Обсъдени бяха и редица други области, като отбранителната индустрия; финанси; туризъм; информационни технологии и съобщения; транспорт; здравеопазване и селското стопанство.

В рамките на сесията двете страни подписаха Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Йемен за морско търговско корабоплаване.

6. Посещения и срещи

На 23 октомври 2012 г. в София се състоя среща на г-жа Аделина Кьосева, началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия", дирекция "Външноикономическа политика" и г-н Ахмед Ал-Кадаси, временно управляващ посолството на Република Йемен в София.

По време на Първата сесия на междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество, която се проведе в периода 15-16 декември 2012 г. заместник-министър Иво Маринов проведе редица срещи на високо и най-високо държавно ниво с Н.Пр. г-н Абдрабух Мансур Хади, президент на Република Йемен; Н.Пр. г-н Мохаммад Салим Ба Синдуа, министър-председател; Н.Пр. д-р Саадалдин Бин Талиб, министър на промишлеността и търговията; Н.Пр. ген. Мохамад Насир Ахмад Али, министър на отбраната и Н.Пр. г-н Ахмед Абдула Дарес, министър на петрола и минералните ресурси.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката