Индия
 

Търговско представителство – Индия , Делхи +3,30 часа (зима); +2,30 часа (лято)

https://www.facebook.com/BGEconOfficeIN

https://twitter.com/BGEconOfficeIN

https://www.linkedin.com/in/


Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.:+359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референти за Индия
Юлия Филчева
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 77 84, факс: +359 2 987 4 008
u.filcheva@mi.government.bg

I.    Търговско-икономически отношения между Република България и Индия

II.   Бизнес компас

III.  Секторен анализ

- Изисквания за внос в Индия на козметични продукти

- Промени в индийската данъчната система, касаещи данъка върху стоките и услугите (GST); Приложение

- Въвеждането на единен данък върху стоките и услугите в Индия (Goods and Service Tax - GST) – предимства и недостатъци

- Развитието на индийската бижутерийна индустрия и възможностите за бизнес пред българските компании в тази сфера

- Статия за България в индийското икономическо списание "Business Digest"

- Развитие на индийската индустрия за производство на автомобилни компоненти и реализирани инвестиции в Европа

- Списък на търговците, внасящи винени алкохолни напитки в Индия

- Списък на задължителните декларации за марката

- Списък на вносителите на хранителни продукти в Индия

- Развитието на стоманодобивната индустрия в Индия

I. Търговско-икономически отношения между България и Индия

Развитието на търговско-икономическите отношения между България и Индия следва да се разглежда в контекста на пълноправното членство на България в ЕС и факта, че Индия е стратегически партньор за ЕС. Налице е засилен интерес от държавите-членки на ЕС за развитие на търговско-икономическите отношения с Индия, в т.ч. размяна на множество визити на високо и най-високо ниво, двустранни бизнес-форуми, срещи на върха ЕС-Индия, приемане на „План за действие ЕС-Индия”, стартиране на преговори за сключване на всеобхватно Споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия.

ЕС има големи интереси и перспективи на индийския пазар, но е факт, че Индия все още прилага силно протекционистична политика в някои сектори на икономиката и като цяло налага множество тарифни и нетарифни бариери, ограничаващи достъпа до индийския пазар. ЕС е най-големият търговски партньор на Индия.

Индийската икономика е една от най-големите в развиващия се свят. Страната заема челни места в света по номинален БВП и паритет на покупателната способност. Индия е един от големите световни износители и същевременно вносители. Основните търговски партньори на Индия са: ЕС, САЩ, Китай, ОАЕ, Саудитска Арабия, Хонг Конг и Сингапур.

През 2007 г. стартираха преговори за сключване на Споразумение за свободна търговия (ССТ) между ЕС и Индия, обхващащо не само възможно най-голяма либерализация на търговията, но и стимулиране на двустранните услуги и инвестиции, както и строга защита на интелектуалната собственост. Индийската страна настоява за асиметрия в ССТ, което забавя преговорния процес.

Индийската страна вижда бъдещото стратегическо партньорство с ЕС като отговор на китайската инициатива „Един пояс, един път“ и в резултат на трудните преговори между ЕС и Китай за съгласуване на двустранно Всеобхватно инвестиционно споразумение.

На 7 август 2009 г. Индия подписа ССТ с Република Корея. На 13 август 2009 г. Индия подписа ССТ с Асоциацията на държавите от Югоизточна Азия (АСЕАН). Индия има подписани Споразумения за преференциална търговия с Афганистан (2003), Чили (2006), страните от МЕРКОСУР (Бразилия, Аржентина, Уругвай и Парагвай); Споразумение за свободна търговия със Шри Ланка (1999); Всеобхватно споразумение за икономическо сътрудничество със Сингапур (2005); страна е по Споразумението за Южноазиатска зона за свободна търговия – САФТА (Индия, Пакистан, Шри Ланка, Бангладеш, Непал, Бутан и Малдивите). Тече преговорен процес за сключване на всеобхватно Споразумение за свободна търговия между Индия и Европейската асоциация за свободна търговия (European Free Trade Association).

ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН (в млн. щ.д.)

Година

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Износ

57.6

88.3

43.8

43.5

64.9

62.4

114.1

119.3

116.3

127.8

130.3

163.2

Внос

64.2

85.3

96.4

163.9

153.4

156.8

135.1

156.9

230.3

188.4

166.3

237.5

Общо

121.8

173.6

140.2

207.4

218.3

219.2

249.2

276.2

346.6

316,2

296.6

400.7

Салдо

-6.6

3.0

-52.6

-120.4

-88.5

-94.4

-21.0

-37.6

-114.0

-60,6

-36.0

-74.3

През 2021 г. общият стокообмен с Индия е на стойност 400.7 млн. щ.д. (увеличение от 34.3% спрямо 2020 г.), в т.ч. 163.2 млн. щ.д. износ (увеличение от 23.7%) и 237.5 млн. щ.д. внос (42.7% увеличение). Салдото е отрицателно за България и възлиза на    -74.3 млн. щ.д.

Основни стоки в износа ни през 2021 г.: Карбонати (12.9% от обема на износа от България за Индия); Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции (11.4%); Минерални или химични азотни торове (10.2%); Инструменти и апарати за физични или химични анализи (6.8%); Гъстомери, ареометри  и  други подобни  плуващи  инструменти (4.9%); Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (4.5%); Медикаменти (3.7%); Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни (3.3%) и др.

Вносът през 2021 г. се състои основно от: Хетероциклени съединения (12.4% от обема на вноса от Индия в България); Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани (7.4%); Съединения с карбоксиламидна функционална група (6.3%); Необработен алуминий (6.0%); Медикаменти (5.8%); Плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани (5.3%); Пневматични гуми от каучук (3.1%); Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми (2.6%) и др.

Стокообмен 2020 г.

Стокообменът ни с Индия през 2020 г. възлиза на 296,6 млн. щ.д., с незначителен спад  спрямо 2019 г.

Българският износ за Индия през 2020 г. достига 130,3 млн. щ.д., срещу 127,8 млн. щ.д. спрямо 2019 г.

Основни стоки в износа ни през периода: Карбонати; Слънчогледово, шафраново, памучно масло и техните фракции; Инструменти и апарати за физични или химични анализи; Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове с  вградени инструменти или апарати; Отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана; Медикаменти; Незагряващи електрически съпротивления (включително реостатите и потенциометрите); Препарати от видовете, използвани за храна на животни; Електрически апарати за жична телефония или телеграфия и др.

Вносът от Индия през 2020 г. възлиза на 166,3 млн. щ.д. със спад от 11,7% спрямо 2019 г.

Вносът през периода се състои основно от: хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми; медикаменти; съединения с карбоксиламидна функционална група; Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми; полимери на пропилена; пневматични гуми от каучук; амбалажни чували и торбички; спално бельо, покривки и  кърпи за маса, за тоалет или за кухня; сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн и др.

Стокообмен   през 2019 г.

Износът ни за Индия в периода възлиза на 127,8 млн. щ.д. - основно химически и минерални торове, табла, конзоли, инструменти и апарати, чугунен скрап, и др.

Вносът от Индия за 2019 г. възлиза на 188,4 млн. щ.д. - основно хетероциклени съединения, необработен алуминий, медикаменти, суров тютюн полимери, полиацетали и др.

Стокообменът през 2018 г. възлиза на 346.6 млн щ.д., с ръст от 25.5% спрямо същия период на 2017г., от които:

Износ за Индия  – 116.3 млн. щ.д. - минерални или химични азотни торове; инструменти и апарати за физични или химични анализи; табла, пана, конзоли,  пултове; отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); медикаменти; автоматични машини за обработка на информация; електрически апарати за жична телефония или телеграфия; електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели; помпи за течности; машини и апарати  за  обработка на каучук или  пластмаси; отпадъци и отломки от алуминий и др.

Внос от Индия 230.3 млн. щ.д. – необработен алуминий; хетероциклени съединения; медикаменти за терапевтични или  профилактични цели, за продажба на дребно; плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани; памучни прежди; сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн; пневматични гуми от каучук; полимери на пропилена; органични тиосъединения; пръти  и  профили  от неръждаеми стомани и др.

Реално българският износ за Индия е по-голям, но част от износа за Индия минава през Сингапур и оттам се реекспортира за Индия, което статистиката отчита като български износ за Сингапур. Между Индия и Сингапур има сключено Всеобхватно споразумение за икономическо сътрудничество, в сила от 2005 г., което предвижда либерализация на търговията между двете страни.

В официалната статистиката не се включва българския износ на специална продукция за Индия, която е един от основните пазари за продукцията на българската отбранителна индустрия. В статистиката за двустранния стокообмен не се включва и търговията със софтуерни продукти. Индийски софтуерни компании изнасят софтуерни програми за България и работят успешно с редица български банки, като внедряват и поддържат банковия софтуер

Инвестиции

Политиката на България към Индия в търговско-икономическата сфера е насочена основно към привличане на индийски инвестиции в България, предвид потенциала на индийската икономика. По данни на БНБ, инвестициите от Индия са с отрицателен знак, т.е. има евентуално връщане на вътрешнофирмени кредити. Следва да се има предвид, че индийските инвестиции в България почти изцяло минават през трети страни (ОАЕ, Сингапур, Тайланд, Хонконг) предвид факта, че индийското правителство поставя ограничения в износа на финанси от Индия.

По данни на БНБ за периода 2010 - 2021 г. нетният поток на преките инвестиции от Индия в България възлиза е както следва:

2010

-25,2

2011

-3,4

2012

-1,6

2013

0,6

2014

0,6

2015

-9,6

2016

7,3

2017

-4,2

2018

-0.4

2019

2,2

2020

1,3

2021

11,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данни на БНБ нетната позиция в  края на 2021 г. (общата сума на индийските инвестиции в България в края на периода) е 47.3 млн. евро.

През последните години се забелязва сериозен интерес от индийски компании за инвестиции в България в областта на информационните технологии, земеделието, фармацевтичната индустрия, машиностроенето, клиничните проучвания, туризма и хотелиерството.

Посещения, срещи, форуми

-      На 12 октомври 2021 г. се проведе уебинар за представяне пред българските компании от военнопромишления сектор на възможностите за бизнес и инвестиции в Индия. Уебинарът беше проведен по инициатива на Посолството на България в Делхи и беше организиран съвместно с индийската държавна агенция Invest India и със Сдружение „Българска отбранителна индустрия – акад. Стефан Воденичаров“, чрез което бяха поканени български компании от военнопромишления сектор за участие в уебинара. В събитието от България се включиха и 18 представители на български компании от военнопромишления сектор със сериозни бизнес интереси на индийския пазар като „Кинтекс“, „ВМЗ“, „ТЕРЕМ“, „Арсенал-2000“, „ЕМКО“, „Оптикс“, „Дунарит“, „Армако“, „Оптикоелектрон Груп“ и „ТБС“.

-      Участие на заместник-министър на икономиката с изказване във виртуален Българо-индийски бизнес форум, 3 декември 2020 г. Форумът бе организиран съвместно от Конфедерацията на индийската индустрия (CII), Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и посолството на България в Делхи.

-      Балканско-индийската бизнес асоциация организира българска бизнес делегация от 7 бизнесмени (представители на 7 български компании), която взе участие в международното изложение „GES-2018” (Global Exhibition on Services-2018), на 15-18 май 2018 г. в Мумбай. Беше осигурено пълно финансиране от индийска страна за българското участие в изложението, като на българските  бизнесмени бяха предоставени безплатни самолетни билети София-Мумбай-София и безплатно настаняване в хотел в Мумбай, както и организирани в рамките на изложението множество В2В срещи.

-      Българска бизнес делегация взе участие в десетото издание на международното изложение и съпътстваща конференция в сферата на земеделието и животновъдството „Agri&Livestock Expo“ на 1-2 декември 2017 г. в гр. Патиала, както и бяха организирани в гр. Чандигарх допълнителни бизнес срещи за българските бизнесмени в индийските търговски палати „Confederation of Indian Industry”” (CII) и ASSOCHAM. В изложението за първи път участва българска бизнес делегация, а именно: г-н Красимир Ангелов, председател на “Балканско-индийската бизнес асоциацията” (БИБА - регистрирана в София); г-н Иван Канелов, собственик на „АСТРА 2000“ ООД и на млекопреработвателно предприятие; г-жа Нели Иванова, консултант; г-н Нитин Панготра, директор БИБА-Индия. Начело на българската делегация беше ръководител СТИВ-Делхи.

-      Българска бизнес делегация – представители на  компании, препоръчани от българските търговски палати и търгуващи с текстилни изделия и облекла, а именно: „Хармония“ ЕООД; „Брезина 2000“; „Дом Хармония” ООД; „Йонел“ ЕООД взеха участие в 6-то издание на международното текстилно изложение „VASTRA 2017”, в периода 21-24 септември 2017 г. в гр. Джайпур, Индия. Проявата бе организирана от Федерацията на индийските търговско-промишлени палати “FICCI” и държавната корпорация за индустриално развитие и инвестиции на щата Раджастан – „RIICO“. Български компании бяха одобрени от организаторите за финансирано от индийска страна участие в изложението, в качеството им на компании-вносители на текстил и облекла (двупосочен самолетен билет София-Джайпур, както и настаняване за 3 нощувки в хотел в Джайпур). В рамките на форума бяха организирани B2B срещи за българските компании.

-      В периода 19-21 април 2017 г. в гр. Мумбай бе реализирано успешно участие на 7 български фирми, търгуващи със стомана и метали, в международното изложение India Steel Expo 2017. И седемте български фирми бяха одобрени за пълно финансиране от организаторите – бяха им платени двупосочните самолетни билети София-Мумбай и им беше осигурен безплатен хотел в Мумбай. За всяка българска компания бяха организирани около 20 бизнес срещи (Б2Б) с индийски компании в рамките на изложението.

-      Българска бизнес делегация, организирана от Българо-индийската бизнес камара в София посети Делхи и взе успешно участие в третото издание на „Бизнес форума Индия – Европа 29”, 7–9 декември 2016 г. в Делхи. На среща с ръководството на Федерацията на индийските търговско-промишлени палати (FICCI) бе подписан Меморандум за сътрудничество между FICCI и Българо-индийската бизнес камара (БИБК).

-      Българска ИТ делегация, начело с г-н Петър Нейчев, председател на СД на Холдинг „Корпорация за технологии и иновации“ АД и г-н Димитър Гишин, член на НС на АИКБ посетиха Индия на 12-18 юни 2016 г. Договорено бе дългосрочно сътрудничество и откриване (реализирано  през септември 2016 г.) в Пловдив на българо-индийски Учебен център по информационни технологии, където ще се провежда обучение и ще се разработват съвместни българо-индийски софтуерни и мрежови продукти. Последва визита на тричленна индийска ИТ делегация, водена от изпълнителните директори на  индийските ИТ компании “IIHT Technologies” и „Agile Labs“ на 27-30 септември 2016 г. за участие в Международния технически панаир 2016 в Пловдив, както и в съпътстваща ИТ конференция. В рамките на визитата е уредено и сдружение „Българо-индийски технологичен форум“, с по-четен председател г-н Стефан Воденичаров, председател на БАН.

-      На 4 юни 2015 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира в гр. София българо-индийски бизнес форум, който беше открит от заместник-министъра на икономиката г-н Любен Петров. Форумът се проведе в рамките на посещението у нас на индийска бизнес делегация, организирана от Съвета на европейските търговски палати в Индия. В индийската бизнес делегацията бяха включени представители на  индийски компании от различни сектори на индийската икономика (автомобилостроене, инженеринг, електротехника, алтернативна енергия, информационни технологии, транспорт и логистика, други).

-      15-представители на български софтуерни компании взеха участие в софтуерното изложение "Индия Софт 2015" на 12-13 февруари 2015 г. в Делхи. Изложението бе организирано от Съвета за насърчаване износа на електроника и компютърен софтуер към Министерството на търговията и индустрията на Индия. Българската делегация бе водена от г-жа Гергана Паси, основател и президент на НПО „Дигитална Национална Коалиция“ („ДНК“) и г-н Соломон Паси, лидер на български софтуерен екип „iSOSu”. СТИВ-Делхи в партньорство с Федерацията на индийските търговско-промишлени палати (FICCI) организира паралелен Б2Б бизнес форум за българските ИТ компании. Бизнес форумът, в който взеха участие около 35 индийски ИТ компании, бе открит от г-н Соломон Паси с лекция на тема „The Digital Citizen of IT Global Nation”, фокусирана към стимулирането на интерес у индийските компании за навлизане на пазара на ИТ продукти и услуги чрез инвестиции в България. Проведен бе и втори бизнес форум съвместно с индийската търговско-промишлена палата „BRICS Chambers of Commerce and Industry”.

-      На 27-28 март 2014 г. в Делхи се проведе бизнес форум “Индия – Централна Европа”, организиран от Федерацията на индийските търговско-промишлени палати (FICCI) съвместно с МВнР на Индия. Целта на форума бе да се обсъдят възможностите за разширяване на икономическите връзки между Индия и страните от Централна Европа, със специален фокус върху новите технологии, иновациите, услугите, инфраструктурните проекти, чистите и зелени технологии, хуманитарните науки, образованието, банковите и финансовите услуги, фармацията, земеделието, хранителната промишленост, научноизследователската дейност и др. В рамките на форума ръководителят на българската делегация г-н Владимир Туджаров, главен секретар на МИЕ, взе участие в инвестиционна сесия на тема “Възможности за инвестиции в Централна Европа: нововъзникващи перспективи”.

-      15 български фирми взеха участие в третото международно инженерно изложение India Engineering Sourcing Show през м. януари 2014 г. в гр. Мумбай. Българската делегация бе ръководена от заместник-министър Анна Янева.Панаирът бе организиран на площ от 11 000 кв.м., като в него участваха над 500 индийски и международни компании, които изложиха своите най-нови технологични постижения в областите автомобилни компоненти и системи, индустриални и електрически машини, технологични изследвания, развитие и др. Панаирът бе организиран от Съвета за насърчаване на износа на инженерингови продукти (Engineering Export Promotion Council – EEPC), спонсориран от Министерството на търговията и индустрията на Индия. Българският щанд бе посетен от значителен брой представители на индийски компании с интерес към установяване на бизнес контакти и делово сътрудничество.  СТИВ-Делхи и посолството на България в Делхи организираха в Световния търговски център – Мумбай, в сътрудничество с Общоиндийската асоциация на индустриите, Европейския съвет на търговските камари в Индия, Европейския бизнес и технологичен център в Индия, двустранен бизнес форум, в който участваха българската бизнес делегация и представители на индийския бизнес, на търговски асоциации и камари, журналисти. По време на бизнес форума ИАНМСП подписа меморандуми за разбирателство с Европейския съвет на търговските камари в Индия, с Общоиндийската асоциация на индустриите Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Световния търговски център – Мумбай.

-      19 индийски компании, организирани от Индийския съвет за насърчаване износа на инженерни стоки (EEPC) взеха участие в 69-ия Международен технически панаир в Пловдив (30 септември – 5 октомври 2013 г.).


Междуправителствена комисия

18-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество се проведе в Делхи на 6 март 2018 г. Българската делегация за сесията бе ръководена от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката. Индийската делегация бе ръководена от г-жа Рита Теаотия, заместник-министър на търговията и индустрията.

 

По време на сесията бяха подписани следните документи:

‒      Протокол от Осемнадесетата сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество;

‒      Меморандум за разбирателство между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Федерацията на индийските търговско-промишлени палати - Съгласувано с двете страни и потвърдено от тях, автоматично удължаване на срока на действие на Меморандума за сътрудничество между FICCI и НКИЗ с 2 години - до април 2023 г.

‒      Меморандум за разбирателство между Сдружение „Национално представителство на българската старт-ъп предприемаческа общност“ и Индийската стартъп асоциация (Startup India Association).

На индийската страна бе връчен български проект на Меморандум за разбирателство между Българската агенция за инвестиции и индийската агенция InvestIndia.

На сесията бяха обсъдени важни въпроси от дневния ред на българо-индийските отношения, представляващи интерес за България, в областите: търговия и инвестиции, иновации, стартиращи компании, малки и средни предприятия, финансово сътрудничество, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, туризъм и други области от взаимен интерес.

В рамките на Осемнадесетата сесия на Смесената комисия заместник-министър Александър Манолев проведе срещи с министъра на търговията и индустрията на Индия г-н Суреш Прабху, с държавния министър на външните работи на Индия г-н М. Дж. Акбар, със заместник-министъра на външните на външните работи г-жа Ручи Гханашям, със заместник-министъра на отбраната г-н Аджай Кумар, със заместник-министъра на електрониката и информационните технологии г-н Аджай Пракаш.

Между двете страни успешно функционират също Смесен комитет за сътрудничество в областта на отбраната; Форум по информационни и комуникационни технологии; Смесен комитет за научно и технологично сътрудничество.

 


отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg