Индия
 

Търговско представителство – Индия , Делхи +3,30 часа (зима); +2,30 часа (лято)
Илия Деков, ръководител СТИВ-Делхи

Iliya Dekov,

Minister Plenipotentiary
Head of Trade and Economic Affairs
Embassy of the Republic of Bulgaria to India
16/17 Chandragupta Marg., Chanakyapuri, New Delhi 110021
Tel: +91 11 26115549 / 26115551; Tel/Fax: +91 11 26871677
E-mail: idekov74@hotmail.com; i.dekov@mi.government.bg;

facebook.com/BGEconOfficeIN; twitter.com/BGEconOfficeIN


https://www.facebook.com/BGEconOfficeIN

https://twitter.com/BGEconOfficeIN

https://www.linkedin.com/in/


Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.:+359 2 940 7688; факс:+359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референти за Индия
Юлия Филчева
ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 77 84, факс: +359 2 987 4 008
u.filcheva@mi.government.bg

I.    Търговско-икономически отношения между Република България и Индия

II.   Бизнес компас

III.  Секторен анализ

- Промени в индийската данъчната система, касаещи данъка върху стоките и услугите (GST); Приложение

- Въвеждането на единен данък върху стоките и услугите в Индия (Goods and Service Tax - GST) – предимства и недостатъци

- Развитието на индийската бижутерийна индустрия и възможностите за бизнес пред българските компании в тази сфера

- Статия за България в индийското икономическо списание "Business Digest"

- Развитие на индийската индустрия за производство на автомобилни компоненти и реализирани инвестиции в Европа

- Списък на търговците, внасящи винени алкохолни напитки в Индия

- Списък на задължителните декларации за марката

- Списък на вносителите на хранителни продукти в Индия

- Развитието на стоманодобивната индустрия в Индия

I. Търговско-икономически отношения между България и Индия

Развитието на търговско-икономическите отношения между България и Индия следва да се разглежда в контекста на пълноправното членство на България в ЕС и факта, че Индия е стратегически партньор за ЕС. Налице е засилен интерес от държавите-членки на ЕС за развитие на търговско-икономическите отношения с Индия, в т.ч. размяна на множество визити на високо и най-високо ниво, двустранни бизнес-форуми, срещи на върха ЕС-Индия, приемане на „План за действие ЕС-Индия” /Action Plan/, стартиране на преговори за сключване на всеобхватно Споразумение за свободна търговия между ЕС и Индия.

Индийската икономика е една от най-големите в развиващия се свят. Страната заема седмо място в света по номинален БВП и трето място по паритет на покупателната способност. Индия е 19-тия по големина износител и 10-ия най-голям вносител в света. Индийското правителство си поставя и много амбициозна задача до 10 години възобновяемите източници да станат основен източник на енергия в Индия, предвид големите проблеми със замърсяването на въздуха в страната. Поставена е цел  до 5 години индийската икономика да достигне 5 трилиона щатски долара, а до 8 години (до 2026 г.) да достигне съответно 10 трилиона щатски долара. Дефицитът по текущата сметка на Индия за 2019-20 г. се предвижда да е 2.5% от БВП. Очакваният ръст на БВП на Индия за финансовата 2018-19 г. (април 2018 - март 2019 г.) е 7.2% и съответно +7.7% за финансовата 2019-20 г. Овладяна е инфлацията в страната, като от 10.1% средно годишна през периода 2009-2014 г., е достигнала до нива от 2.1% през 2018 г., а фискалният дефицит е 3.4%. Набелязаните от индийското правителство основни три приоритета в дългосрочното развитие на Индия до 2030 г. са: бързо развитие на икономиката и откриването на достатъчно нови работни места (населението на Индия нараства с около 20 млн. души годишно); изграждане на модерна инфраструктура; решаване на проблемите със замърсяването на въздуха и почистване на реките.

ЕС има големи интереси и перспективи на индийския пазар, но е факт, че Индия все още прилага силно протекционистична политика в някои сектори на икономиката и като цяло налага множество тарифни и нетарифни бариери, ограничаващи достъпа до индийския пазар. ЕС е най-големият търговски партньор на Индия.

През финансовата 2018-19 г. (април 2018 - март 2019 г.) търговията между ЕС и Индия със земеделски стоки, по данни от Министерството на търговията и индустрията на Индия, възлиза на 322 млрд. инд. рупии (около 4 млрд. евро, при среден курс 1 евро =80 инд. рупии), от които износ от Индия за ЕС за 261 млрд. инд. рупии (3.26 млрд. евро) и внос в Индия от 61 млрд. инд. рупии (762 млн. евро).

Данни за търговията между ЕС и Индия със земеделски стоки и напитки

в млрд. индийски рупии (среден курс 1 евро = 80 инд. рупии)

Инд. финансова година

Износ от ЕС

за Индия

Внос в ЕС от Индия

Общо

2014-15

42

239

281

2015-16

50

240

290

2016-17

65

249

314

2017-18

55

273

328

2018-19

61

261

322

Източник: Министерство на търговията и индустрията на Индия, СТИВ Делхи

През финансовата 2018-19 г. (април 2018-март 2019 г.) общият износ от Индия към ЕС на горепосочените продукти се формира основно от: морски продукти и дарове (износ за 60 млрд.и.р.); кафе, чай и подправки (износ за над 45 млрд.и.р.). Вносът в Индия от ЕС се формира основно от: безалкохолни и алкохолни напитки (основно уиски и по-малки количества вина) и оцет (общо за 21 млрд.и.р.), както и олио (9.6 млрд.и.р.), предимно соево олио, получено чрез обработка на зърна от соя.

Същевременно от земеделските култури България традиционно изнася за индийския пазар кориандър и периодично по-големи количества пшеница. По данни от “PHD Research Bureau”, през финансовата 2018-19 г. добивите на пшеница в Индия достигат рекордни 100 млн. тона, а добивите на кориандър в страната са едва 468 хил. тона при произведени 710 хил. тона през предходната година.

През индийската финансова 2019-20 г. (април 2019 - март 2020 г.) чуждестранните инвестиции в Индия достигнаха 74 млрд. щат. долара срещу 62 млрд. щат. долара през предходната година или регистриран ръст от 20% на годишна база.

През последните 20 години (април 2000 – юни 2020 г.) привлечените чуждестранни инвестиции в Индия са постъпили основно от:  Мавриций (143.6 млрд.щ.д.); Сингапур (99.5 млрд.щ.д.); Нидерландия (34.9 млрд.щ.д.); Япония (33.9 млрд.щ.д.); САЩ (30.4 млрд.щ.д.); Великобритания (28.4 млрд.щ.д.); Германия (12.3 млрд.щ.д.); Кипър (10.8 млрд.щ.д.); Франция (8.7 млрд.щ.д.); Каймановите острови (7.6 млрд.щ.д.) и т.н.

Привлечените чуждестранни инвестиции в Индия през последните 20 година в Индия са основно в следните сектори: услуги (вкл. финансови, банкови, застрахователни, аутсорсинг и куриерски услуги) – чуждестранни инвестиции за 83 млрд.щ.д.; компютърен софтуер и хардуер - 46 млрд.щ.д.; телекомуникации – 37 млрд.щ.д.; строителство – 25,7 млрд.щ.д.; автомобилна индустрия – 24.5 млрд.щ.д.; химическа индустрия – 17.8 млрд.щ.д.;  фармацевтика – 16.5 млрд.щ.д.; хотелиерство – 15.4 млрд.щ.д.

1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

Година

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Износ

76.8

78.3

25.4

57.6

88.3

43.8

43.5

64.9

62.4

114.1

119.3

116.3

112.7

Внос

84.0

85.5

69.6

64.2

85.3

96.4

163.9

153.4

156.8

135.1

156.9

230.3

167.7

Общо

160.8

163.8

95.0

121.8

173.6

140.2

207.4

218.3

219.2

249.2

276.2

346.6

280.4

Салдо

-7.2

-7.2

-44.2

-6.6

3.0

-52.6

-120.4

-88.5

-94.4

-21.0

-37.6

-114.0

-55.0

Стокообмен 2020 г.

Стокообменът ни с Индия в периода януари – юни 2020г. възлиза на 132,5 млн. щ.д.,

от които български износ – 52,2 млн. щ.д../със спад от 20% спрямо същия период на 2019 г./ Износът ни за Индия през периода се състои основно от: карбонати; пероксикарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат: Инструменти и апарати за физични или химични анализи (например поляриметри, рефрактометри, спектрометри, анализатори на газове или на дим); инструменти и апарати за  изпитване на вискозитета, порьозността,  разширяването; табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други подобни, оборудвани с  два  или повече  уреда; минерални или химични азотни торове; отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап); отпадъци, отляти на блокове, от желязо или стомана;препарати от видовете, използвани за храна на животни; незагряващи електрически съпротивления; антибиотици; електрически апарати за жична телефония или телеграфия; медикаменти; отпадъци и отломки от алуминий; електрически трансформатори;

помпи за течности, дори с устройства за измерване; елеватори за течности и др.

Внос от Индия /януари-юни21020г./ -  80,3 млн. щ.д. /отбелязвайки спад от 20.7% спрямо същия период на 2019 г.

Вносът през периода се състои основно от: хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми; медикаменти; полимери на пропилена; пневматични гуми от каучук, нови; съединения с карбоксиламидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група; Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми; сурови или необработени тютюни; тръби и кухи профили от желязо или от стомана; амбалажни чували и торбички; медикаменти; спално бельо, покривки и  кърпи за маса, за тоалет или за кухня; полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми; поликарбонати, алкидни смоли, алилни полиестери и други  полиестери  в първични форми;ортопедични апарати и артикули, шини, корита и  други артикули и апарати за фрактури, за протези, слухови апарати;  маслодайни семена и плодове; памучни прежди; инсектициди, отрови  за  гризачи, фунгициди, хербициди, инхибитори, дезинфекционни средства; нуклеинови киселини и техните соли; плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани; огнеупорни тухли, плочи, плочки и аналогични  керамични изделия за строителството, различни  от тези  от  инфузорна   силикатна пръст; плосковалцувани продукти от желязо или от нелегирани стомани; екстракти, есенции и концентрати от кафе, чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на базата на кафе; хранителни продукти; синтетични  прежди и др.

Стокообмен 2019 г.

Износът ни за Индия в периода възлиза на 112,7 млн. щ.д. - основно химически и минерални торове, табла, конзоли,   инструменти и апарати, чугунен скрап, и др.

Вносът от Индия за 2019 г. възлиза на 167,7 млн. щ.д., основно хетероциклени съединения, необработен алуминий, медикаменти, суров тютюн полимери, полиацетали и др.

Забелязва се спад в износа ни за Индия с 3,2 % спрямо 2018 г. и спад във вноса с 37,3%. Общо през 2019 г. стокообменът ни  с Индия спада с 23.6% спрямо 2018 г. поради намаления внос.

Стокообменът през 12-те месеца на 2018 г. възлиза на 346.6 млн щ.д., с ръст от 25.3% спрямо същия период на 2017г., от които:

Износ за Индия  – 116.3 млн. щ.д. /минерални или химични азотни торове-17,1млн. щ.д.;инструменти и апарати за физични или химични анализи-11,7млн. щ.д.;табла, пана, конзоли,  пултове-11 млн.щ.д.; отпадъци и отломки от чугун, желязо или стомана (скрап)- 6,7млн.щ.д.; медикаменти-5,5 млн.щ.д.; автоматични машини за обработка на информация-4,2 млн.щ.д.; електрически апарати за жична телефония или телеграфия-3,6млн.щ.д.; електрически трансформатори, статични електрически  преобразуватели-3,6 млн.щ.д.; помпи за течности-3,5 млн.щ.д.; машини и апарати  за  обработка на каучук или  пластмаси-3,5 млн.щ.д.; отпадъци и отломки от алуминий- 3,4 млн. щ.д. и др.

Внос от Индия–230.3млн. щ. – /необработен алуминий-53млн.щ.д.;хетероциклени съединения-35,8 млн.щ.д.; медикаменти за терапевтични или  профилактични цели, за продажба на дребно -18,8млн.щ.д.; плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани-7,7 млн.щ.д;.памучни прежди-5,7 млн.щ.д.;  сурови или необработени тютюни; отпадъци от тютюн; пневматични гуми от каучук; полимери на пропилена;

органични тиосъединения; пръти  и  профили  от неръждаеми стомани и др.

Стокообменът между двете страни за същия период на 2017 г. възлиза на 276,3 млн. щ.д.

– български износ 119.3 млн. щ.д /главно зърнени храни и инструменти и апаратура за анализ, чугунен скрап, медикаменти и др.

- внос от Индия – 156.9 млн. щ.д. /главно хетероциклични съединения, медикаменти, плосковалцувана стомана и др./.

2. Водещи стоки по износ-внос

Водещи стокови групи в стокообмена с Индия, 2017 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Индия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

23.6

Хетероциклени съединения, съдържащи азотни хетероатоми

19.4

Инструменти и апарати за химични и физични анализи

14.2

Медикаменти за продажба на дребно (под формата на дози; пригодени за продажба на дребно)

9.3

Предавателни апарати за радиотелефония, радиотелеграфия, радиоразпръскване и телевизия

6.1

Необработен алуминий

7.9

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други уреди за управление и ел. разпределение

5.6

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани

4.8

Отпадъци и отломки от чугун, желязо и стомана

5.5

 

Хетероциклени съединения, съдържащи кислородни хетероатоми

2.4

Машини и апарати  за  обработка на каучук или  пластмаси

3.5

Полиацетали, поликарбонати  и други  полиестери  в първични форми

2.8

Автоматични машини за обработка на информация

3.0

Полимери на пропилена

2.3

Водещи стокови групи в стокообмена с Индия през 2016 г.

Износ от България

% от общия износ

Внос от Индия

% от общия внос

Пшеница и смес от пшеница и ръж

22.8

Хетероциклени съединения, съдържащи азотни хетероатоми

16.2

Инструменти и апарати за химични и физични анализи

10.5

Необработен алуминий

 

7.6

Предавателни апарати за радиотелефония

10.1

Полимери на пропилена

7.2

Табла, пана, конзоли,  пултове, шкафове  и други уреди за управление и ел. разпределение

7.9

Медикаменти за продажба на дребно (под формата на дози; пригодени за продажба на дребно)

7.1

Машини и апарати  за обработка на каучук и  пластмаси

 

4.0

 

Полиацетали, поликарбонати  и други  полиестери  в първични форми

4.4

Сухи бобови зеленчуци

3.9

Хетероциклени съединения, съдържащи кислородни хетероатоми

3.4

Отпадъци и отломки от чугун, желязо и стомана

3.4

Плосковалцувани продукти от неръждаеми стомани

1.7

Реално българският износ за Индия е по-голям, но част от износа за Индия минава през Сингапур и оттам се реекспортира за Индия, което статистиката отчита като български износ за Сингапур. Между Индия и Сингапур има сключено Всеобхватно споразумение за икономическо сътрудничество, в сила от 2005 г., което предвижда либерализация на търговията между двете страни.

В официалната статистиката не се включва българския износ на специална продукция за Индия, която е един от основните пазари за продукцията на българската отбранителна индустрия. В статистиката за двустранния стокообмен не се включва и търговията със софтуерни продукти. Индийски софтуерни компании изнасят софтуерни програми за България и работят успешно с редица български банки, като внедряват и поддържат банковия софтуер.

На база анализ на спецификата на индийския пазар, считаме, че успешен износ в Индия се очертава пред няколко типа български износители:

Български стоки за износ за Индия без необходимост от налагане на пазара и разходи по скъпа маркетингова стратегия и активности, но при подходящи конкурентни ценови равнища:

-      зърнени храни (пшеница, царевица)

-      бобови култури (леща, боб, нахут)

-      фуражни смески

-      скрап (железен, меден, алуминиев)

-      слънчогледово олио

-      изкуствени торове

-      химически съединения (суровини за химичната промишленост – сода, киселини, др.)

-      отпадъчна хартия

-      хидрогенератори, специализирани машини (измервателни уреди)

-      дървен материал

-      етерични масла (розово масло).

Български стоки за износ за Индия с необходимост от налагане на пазара и разходи по достатъчна маркетингова стратегия и активности:

-      вино и алкохолни напитки

-      машини за хранителната промишленост (следпродажбено сервизиране на място)

-      хранителни продукти (захарни изделия).

Български фирми, развиващи съвместно с индийски партньори производствени, маркетингови и сервизни активности:

-      съвместно коопериране в производството на вино (доставка на българско вино в контейнери (bulk condition) и опаковане от индийски партньор), но с необходимост от маркетингов план;

-      съвместно коопериране в производството на храни (доставка на ноу-хау, трансфер на технологии), производство на захарни изделия, плодови сокове;

-      съвместно коопериране на български компании-износители с индийски компании-дистрибутори на стоки, като последните са отговорни за дистрибуцията на стоките в Индия;

-      привличане на местни индийски представители за реализиране на маркетинг активностите на българските компании/сервизната следпродажбена поддръжка на доставени в Индия машини и съоръжения.

3. Инвестиции

Индийски инвестиции в България (в млн. евро):

2006

1,3

2007

1,1

2008

2,9

2009

2,5

2010

-25,2

2011

-3,4

2012

-1,6

2013

0,6

2014

0,7

2015

-9,5

2016

12,9

2017

0,6

2018

-0.4

2019 17,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: БНБ

Индийските инвестиции в България почти изцяло минават през трети страни. През последните години бяха реализирани успешни индийски инвестиции в България в областта на информационните технологии, земеделието, фармацевтичната индустрия, туризма и хотелиерството, клиничните проучвания и др.

4. Договорно-правна база

Между двете страни е изградена съвременна договорно-правна база в търговско-икономическата област:

Междуправителствени споразумения:

 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Индия, подписано в Делхи на 12 септември 2007 г., в сила от 17 април 2008 г.
 • Протокол между правителството на Република България и правителството на Република Индия за изменение и допълнение на Договора за насърчаване и защита на инвестициите, подписан в Делхи на 12 септември 2007 г., в сила от 12 май 2008 г.
 • Договор за насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Република България и правителството на Република Индия, подписан в Делхи на 26 октомври 1998 г., в сила от 23.09.1999 г.
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото, подписана в София на 26 май 1994, в сила от 23.06.1995 г.
 • Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителствата на двете страни, подписан в София на 26.05.1994 г., в сила от 26.05.1994 г.

Междуведомствени споразумения:

 • Меморандум за разбирателство между НКИЗ и Федерацията на индийските търговско-промишлени палати FICCI (2018);
 • Меморандум за разбирателство между българската и индийската стартъп асоциации (2018);
 • Меморандум за разбирателство между Индийско-азиатско-българска търговска палата и регистрираната в София Балканско-индийската бизнес асоциация (2017)
 • Меморандум за разбирателство между Балканско-индийската бизнес асоциация и индийската търговска палата PHD Chamber of Commerce and Industry (2017)
 • Меморандум за сътрудничество между а Балканско-индийската бизнес асоциация и Индийския съвет за насърчаване износа на електроника и компютърен софтуер (2017)
 • Меморандум за сътрудничество между Федерацията на индийските търговско-промишлени палати (FICCI) и Индийско-българската бизнес камара (2016)
 • Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Европейския съвет на търговските камари в Индия (януари 2014 г.)
 • Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Общоиндийската асоциация на индустриите (януари 2014 г.)
 • Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Световния търговски център - Мумбай (януари 2014 г.)
 • Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Националната корпорация за малките предприятия на Индия (2012 г.)
 • Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане и Индийската корпорация за експортно кредитиране (2002 г.)

5. Междуправителствена комисия

18-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество се проведе в Делхи на 6 март 2018 г. Българската делегация за сесията бе ръководена от г-н Александър Манолев, заместник-министър на икономиката. Индийската делегация бе ръководена от г-жа Рита Теаотия, заместник-министър на търговията и индустрията.

По време на сесията бяха подписани следните документи:

‒      Протокол от Осемнадесетата сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество;

‒      Меморандум за разбирателство между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Федерацията на индийските търговско-промишлени палати;

‒      Меморандум за разбирателство между Сдружение „Национално представителство на българската старт-ъп предприемаческа общност“ и Индийската стартъп асоциация (Startup India Association).

На индийската страна бе връчен български проект на Меморандум за разбирателство между Българската агенция за инвестиции и индийската агенция InvestIndia.

На сесията бяха обсъдени важни въпроси от дневния ред на българо-индийските отношения, представляващи интерес за България, в областите: търговия и инвестиции, иновации, стартиращи компании, малки и средни предприятия, финансово сътрудничество, селско стопанство, транспорт, информационни технологии и съобщения, енергетика, туризъм и други области от взаимен интерес.

В рамките на Осемнадесетата сесия на Смесената комисия заместник-министър Александър Манолев проведе срещи с министъра на търговията и индустрията на Индия г-н Суреш Прабху, с държавния министър на външните работи на Индия г-н М. Дж. Акбар, със заместник-министъра на външните на външните работи г-жа Ручи Гханашям, със заместник-министъра на отбраната г-н Аджай Кумар, със заместник-министъра на електрониката и информационните технологии г-н Аджай Пракаш.

Между двете страни успешно функционират също Смесен комитет за сътрудничество в областта на отбраната; Форум по информационни и комуникационни технологии; Смесен комитет за научно и технологично сътрудничество.

17-та сесия на българо-индийската междуправителствена Смесена комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество се проведе в Делхи на 15-16 октомври 2012 г.

Председател на българската част на Смесената комисия бе г-н Делян Добрев, министър на икономиката, енергетиката и туризма. Индийската делегация за сесията бе ръководена от държавния министър на търговията и индустрията г-н Джотирадитя Синдия.

По време на сесията бяха обсъдени възможностите за развитие на двустранното сътрудничество в области от взаимен интерес: търговия и икономика, земеделие, транспорт, информационни технологии и съобщения, наука и технологии.

Идентифицирани бяха следните перспективни сектори за двустранно партньорство: износ за Индия на машини за хранително-вкусовата промишленост (Индия е най-големият производител на мляко в света, вторият по големина производител на плодове и на трето място по производство на зърнени храни, но поради липсата на развита преработвателна промишленост голяма част от добивите биват загубвани); износ на

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката