Индустриално сътрудничество в сферата на отбраната и сигурността в рамките на ЕС
 

С 203 милиарда евро, изразходвани за отбрана през 2015 г., държавите-членки на ЕС са вторият по големина военен износител в света след САЩ. Въпреки това бюджетните средства за отбрана често се използват неефективно поради фрагментиране на европейския отбранителен пазар, дублиране на способностите, недостатъчно индустриално сътрудничество и липса на оперативна съвместимост.

За да отговори на тези предизвикателства в края на 2016 г. Европейската комисия представи Европейски план за действие в областта на отбраната, който има за цел да повиши ефективността на разходите за отбрана, да засили сътрудничеството между държавите членки на ЕС и между техните индустрии в сферата на отбраната и да допринесе за изграждане на единна, силна и конкурентоспособна европейска отбранително-технологична и индустриална база.

Европейският план за действие в областта на отбраната определя следните три приоритета:

- създаване на Европейски фонд за отбрана

- насърчаване на инвестициите в отбранителната промишленост

- укрепване на единния пазар за отбрана.

Европейски фонд за отбрана

Предложението на ЕК за създаване на Европейски фонд за отбрана е представено на 7 юни 2017 г. Фондът включва два прозореца – „Изследвания“ и „Способности“, които се допълват взаимно, но се различават по правна структура и източници на средствата за финансиране.

•  Прозорец „Изследвания“ предоставя за първи път безвъзмездни средства за съвместни изследвания в областта на иновативните технологии и продукти в сферата на отбраната, изцяло и директно финансирани от бюджета на ЕС. Прозорец „Изследвания“ разполага с бюджет в размер на 90 млн. евро до края на 2019 г. и 585.7 млн. евро годишно след 2020 г.

•  Прозорец „Способности“ има за цел да създаде стимули за държавите членки да се кооперират с цел съвместно разработване и придобиване на отбранителни способности (предварително определени от държавите членки чрез Плана за развитие на способностите) чрез съфинансиране от бюджета на ЕС и практическа подкрепа от страна на Европейската комисия. Финансирането от ЕС се предоставя под формата на безвъзмездни средства чрез специална, двугодишна Европейска програма за отбранително индустриално развитие.

Инициативата на ЕК за стартиране на Европейски фонд за отбрана се състои от съобщение и предложение за приемане на Регламент за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната. Регламентът за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната беше приет по време на мандата на Българското председателство на Съвета на ЕС след продължили близо пет месеца преговори с Европейския парламент. В преговарящия екип участие взеха представители на Министерството на икономиката и Министерството на отбраната.

 

Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната промишленост на ЕС (EDIDP)

Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) е част от Европейския фонд за отбрана в раздел „Способности“. EDIDP е двугодишна пилотна програма с бюджет от 500 млн. евро за периода 2019 – 2020 г. Програмата се управлява пряко от Eвропейската комисия. В нея се поставя фокус върху създаването на условия за засилване на международното сътрудничество между предприятия от държави членки на ЕС при разработването на иновативни продукти и технологии в сферата на отбраната. Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната съдържа допълнителни стимули за малките и средните предприятия и компаниите със средна пазарна капитализация, като създава благоприятни условия за включването им в трансграничните вериги на доставки на стоки и услуги в областта на отбраната.

Цели

 • Насърчаване на конкурентоспособността и иновационния капацитет на отбранителната индустрия на ЕС при разработването на отбранителни продукти и технологии в подкрепа на изграждането на желаните способности за сигурност и отбрана на съюза.
 • Стимулиране на иновационния потенциал на малките и средните предприятия и на предприятията със средна пазарна капитализация, работещи в сферата на отбраната и сигурността, и създаване на благоприятни условия за включването им в трансграничните вериги на доставки.
 • Насърчаване на инвестициите, увеличаване на производствения капацитет и заетостта в предприятията в сектора на отбранителната промишленост.

Кой може да кандидатства

 • Консорциуми, които включват най-малко 3 предприятия, основани в най-малко 3 държави членки на ЕС.
 • Допустими за финансиране по принцип са само субекти, установени в ЕС, които не са контролирани от трета държава или от субект от трета държава. При определени обстоятелства се допуска изключение и предприятия, които се намират в Съюза, и които са контролирани от трета държава, могат да бъдат допустими за финансиране, ако са изпълнени определени условия, свързани с интересите на ЕС и неговите държави членки в областта на сигурността и отбраната.

Какво се финансира

Програмата предоставя финансова подкрепа за действия, свързани с разработването или модернизирането на отбранителни продукти или технологии като:

 • проучвания, например проучвания за осъществимост;
 • проектиране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;
 • прототип на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;
 • изпитване на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;
 • атестация на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;
 • сертифициране на отбранителен продукт, материален или нематериален компонент или технология;
 • разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии.

Размер на финансиране

Финансирането се предоставя под формата на безвъзмездна финансова помощ (грант), като базовият размер на гранта за различните видове действия е както следва:

 • разработване на прототип - до 20% от всички допустими разходи;
 • проучвания за осъществимост – до 90% от всички допустими разходи;
 • проектиране, изпитване, атестация, сертифициране, разработване на технологии или активи, които увеличават ефикасността през целия жизнен цикъл на отбранителните продукти и технологии - до 65% от всички допустими разходи.

Непреките допустими разходи се възстановяват при плоска ставка от 25 % от преките допустими разходи.

Програмата предвижда система от допълнителни бонуси за насърчаване на трансграничното сътрудничество между МСП и включването на предприятия със средна пазарна капитализация във веригите за доставки на продукти и технологии, свързани с отбраната. Действия, попадащи в обхвата на Постоянното структурирано сътрудничество (PESCO) също се ползват с допълнителен бонус. Работната програма съдържа и специална категория проекти, предназначена за консорциуми, съставени само от МСП.

Работна програма по EDIDP.

Отворени процедури за кандидатстване през 2019

Допълнителна информация относно условията за кандидатстване можете да намерите тук

 

През следващия програмен период (2021 – 2027 г.) EDIDP ще бъде наследена от Европейския фонд за отбрана (EDF). Европейският фонд за отбрана ще обединява двата прозореца – „Изследвания“ и „Способности“ и ще разполага с бюджет от 13 млрд. евро за периода 2021-2027 г., от които 4,1 милиарда евро са предназначени за финансиране на съвместни научно-изследователски проекти в областта на отбраната и 8,9 млрд. евро ще допълнят инвестициите на държавите-членки, като съфинансират разходите за разработване на прототипи и произтичащите от тях дейности по сертифициране и изпитване.

Регламентът за създаване на Европейски фонд за отбрана предстои да бъде приет.

 

Лице за контакт:

Диляна Карагеоргиева
Представител на Министерството на икономиката
в Програмния комитет по изпълнение на EDIDP

държавен експерт, отдел "НАТО и икономически аспекти на сигурността",
дирекция "Международно контролирана търговия и сигурност"
Министерство на икономиката
тел.: 02 940 73 98

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката