Разработване на Иновационна стратегия за интелигентна специализация
 

Европа е изправена срещу безмилостна световна конкуренция за таланти, идеи и капитал. Същевременно фискалните ограничения налагат на правителствата да съсредоточат оскъдните ресурси в малко на брой приоритетни области и мерки, които имат истински потенциал да създадат устойчиви работни места и растеж.
Разработването на Иновационна стратегия за интелигентната специализация е от съществено значение за реализирането на ефективни мерки за стимулиране конкурентоспособността на индустрията на базата на ново знание и идеи. Съветът на ЕС подчертава понятието "интелигентна специализация", при която всеки регион надгражда над собствените си достижения, като определи приоритетите в национални и/или регионални иновационни стратегии.

В предложението на Европейската комисия за политика на сближаване в периода 2014-2020 г. разработването на Иновационна стратегия за интелигентна специализация е задължително предварително условие за следващия програмен период (2014-2020 г.) по оперативните програми. Това е залегнало като изискване в проекта на Регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР, ЕФМДР, обхванати от общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ и за отмяна на Регламент (ЕО) №1083/2006.

Новата стратегия трябва да представлява интегриран документ разглеждащ въпросите на иновационната и научната политики, политиката в областта на цифровия растеж, ресурсоефективността и др.

Европейската комисия предостави конкретни насоки за регионите и държавите членки за начините на разработване и прилагане на стратегиите за научни изследвания и иновации за интелигентна специализация под формата на методическо и практическо ръководство РИС3 на бълг. език и на англ. език, публикувано през м. май 2012 г. Ръководството е разработено с подкрепата на Платформата за интелигентно специализиране, която се управлява от екип на Съвместния изследователски център (JRC-IPTS) в Севиля, Испания. През ноември 2012 г. Европейската комисия публикува следващо ръководство от серията ръководства, изготвени в рамките на Платформата за интелигентна специализация: "Съчетаване на интелигентен и устойчив растеж чрез интелигентна специализация".

В Решение на Министерския съвет №668/06.08.2012 г.,допълнено и изм. с РМС №№ 102 и 597 от 2013г. Министерството на икономиката и, енергетиката е определено за водеща институция при разработването на нова Иновационна стратегия за интелигентна специализация. За тази цел е създадена организационна структура с:

  • председател - министъра на икономиката и енергетиката;
  • управителен съвет с членове - Националния съвет по иновации към МИЕТ, в който членове са заместник министри от заинтересованите министерства, представители на бизнес организации, неправителствения сектор, представители на БАН, на Съвета на ректорите на ВУ, СА и др.;
  • работна група - експерти от съответните министерства и представителите на Съветите за развитие от страната.

За реализацията на тази отговорна задача на 26 юли 2012 г. бе сключено споразумение за партньорство със Световната банка, експертите на която да подготвят обстоен аналитичен доклад с препоръки, които да бъдат част от бъдещия стратегически документ.

Световната банка изготви и предостави за обсъждане и коментари Доклада (на англ. език), Резюме на доклада (на бълг. език) и Доклада (на бълг.език) за подготовка на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.
Създаването на показатели за мониторинг и оценка на провежданата политика са важен елемент от процеса на планиране и реализация на определени мерки в съответствие с провежданата политика. В тази връзка е предложената методология на ЕК за въвеждането на иновационен индикатор.

През месец април Министерство на икономиката, енергетиката и туризма изготви първи вариант на стратегията. Този вариант бе изпратен до разширения състав на работната група. Обобщени и отразени бяха направените коментари и предложения. Към 28.05.2013 на Вашето внимание бе предложен проект на Иновационна стратегия за интелигентна специализация (с приложения).

В процеса на подготовка и разработване на Стратегията членовете на работната група предоставиха и следните материали, които бяха взети под внимание:

На 27 юли 2013 г. се проведе разширено заседание на Националния съвет по иновации, на което освен членовете на Съвета бяха поканени и други представители на бизнеса, бизнес организациите, представители на научните среди, неправителствения сектор. Обсъден бе актуалния към този момент вариант на проекта на Стратегия.

За нуждите на стратегическия документ и с цел допълване на аналитичните материали, изготвени от Световна банка, експерти от дирекция "Инвестиции, иновации и предприемачество" са изготвили следните анализи с изводи и препоръки:

Коментарите, предложенията, забележките от заседанието и тези получени след това са разгледани внимателно и отразени в проекта на документа.

Окончателният доклад на Световната банка (на бълг. език) и (на англ. език) бе предоставен през м. септември 2013 г. заедно с допълнително изготвен доклад "Принос по програмата за услуги за комерсиализация на иновациите в България".

След консултации със заинтересованите страни, екипът на Световна банка предостави нова концепция за управление на националната система за научни изследвания и иновации: Управленско и институционално развитие на публичната система на иновациите - Резюме на предложението (на български език) и (на английски език).

На следващо разширено заседание на Националния съвет за иновации ще бъде разгледан актуалния към момента вариант на проекта на Стратегията допълнен и обогатен с предложенията, коментарите и препоръките получени до момента в министерството, както и предложените от членовете на работната група мерки.

На 11 декември 2013 г. проектът на Стратегия е изпратен на Европейската Комисия за предварителна консултация.

Приключи изпълнението на поетите от Световна банка ангажименти по Споразумението за предоставяне на консултантски услуги. Предоставяме на вашето внимание изготвените по споразумението материали:

Принос към Стратегията за интелигентна специализация в областта на научните изследвания и иновациите на България (на бълг. език) и (на англ. език);
План за действие за услуги, свързани с комерсиализацията на иновациите (на бълг. език) и (на англ. език);
Управление и институционално развитие на системата за иновации на България в контекста на Стратегията за интелигентна специализация (на бълг. език) и (на англ. език);
Доклад за водещи проекти за иновативна инфраструктура (на бълг. език) и (на англ. език).

Разработен е нов вариант на Иновационната стратегия за интелигентна специализация под ръководството на консултанти, посочени от ЕК, в който са отразени препоръките на Комисията от януари т.г. : нов текст на Стратегията.

Предлагаме на Вашето внимание актуален вариант на Стратегията към дата 9 септември 2014 г.

Очакваме Вашите конкретни предложения по така предложения текст на е-мейл адрес: innopolicy@mee.government.bg.

Процесът по разработване на Иновационната стратегия за интелигентна специализация е отворен. Вашите коментари и предложения можете да изпращате на следния е-мейл: innopolicy@mee.government.bg.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg