"Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020 г."
 

С Решение №РД-16-1077/07.06.2019 г. бе открита процедура за обществена поръчка с предмет:"Извършване на междинна оценка на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 - 2020 г." (ИСИС), в резултат на която бе избран изпълнителят Глобал Метрикс ЕООД, по сключен договор№104/11.10.2019 г.

Междинната оценка на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. включва следните основни дейности:

1.Анализ и оценка на постигнатите резултати в изпълнението на оперативните цели на ИСИС и на степента на напредъка по стратегическата цел за периода от 03.11.2015 г. до 31.12.2018 г. при отчитане на приноса на инструментите за изпълнение на ИСИС. (Виж доклад по дейност №1)

2.Съответствие на обявените процедури с целите на ИСИС, анализ и оценка на ефективността от финансовата помощ по региони, по тематични области и по инструменти (Виж доклад по дейност №2).

3.Анализ и оценка на системата за управление и мониторинг на ИСИС (Виж доклад по дейност №3).

4.Анализ и оценка на развитието и на промените в нуждите. Препоръки във връзка с програмирането на слезващия програмен период (Виж доклад по дейност №4).

5.Изготвяне на обобщен доклад от извършената междинна оценка на изпълнението на ИСИС. Изводи и препоръки от "научените уроци"(Виж доклад по дейност №5).

Виж Резюме от извършената междинна оценка на изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 - 2020 г.

При изпълнението на междинната оценка на прилагането на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 г. е използвана комбинация от количествени и качествени методи, в т.ч:

1.Изследвания и анализи

Основните източници бяха доклади, презентации и други документи за изпълнението на оперативните програми, ИСУН2020, Европейското иновационно табло, Глобалния индекс за иновации, Глобалния доклад за конкурентоспособност, Класацията по ресурсна ефективност, Евростат и др. Те бяха използвани за оценка на постигнатите резултати при изпълнението на оперативните цели на ИСИС и напредъка в постигането на стратегическата й цел. Използвайки показателите за мониторинг и оценка на ниво оперативни цели, бе изчислен приноса на отделните индикатори за развитието/напредъка на всяка от тематичните области.

2.Задълбочени интервюта

По време на изпълнението на междинната оценка бяха проведени задълбочени интервюта с представители на дирекция "Икономическа политика" в Министерство на икономиката, с Управляващите органи на оперативните програми, със Заместник-председателят на Съвета за интелигентен растеж и неговият екип, с  Централното координационно звено към Министерски съвет, с администраторите на Националния иновационен фонд и Фонд научни изследвания, със звеното за мониторинг в ИАНМСП, както и на бенефициенти по оперативна цел 1 и оперативна цел 2 на ИСИС.

3.Фокус групи

По време на изпълнението на оценката бяха проведени фокус групи с участници в партньорства, финансирани от Фонд Научни изследвания, от Националната пътна карта за научноизследователска инфраструктура, Университетски изследователски комплекси, както и с бенефициенти по оперативна цел 1 и оперативна цел 2 на ИСИС.

 

С Протоколно решение №4 от 18.12.2018 г. от заседание на Съвета за интелигентен растеж бе одобрена първата актуализация на тематичните подобласти на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020 г.

С направената актуализация на ИСИС 2014 - 2020 г. са добавени и изменени следните подобласти:

- тематична област "Информатика и ИКТ" - добавено ново направление "Телемедицина и телегрижа" и „Производства, включително Fabless, особено на създадени в България продукти, устройства и системи“;

- тематична област "Мехатроника и чисти технологии" - добавени с изменения направление "Роботизирани системи и автоматизация на процеси, в т.ч. вграждане на ВЕИ, 3-D моделиране, системи за инструментална екипировка" и направление "Синя икономика - технологии за развитие";

- тематична област "Индустрия за здравословен живот и биотехнологии" - добавено с изменение направление "Приложение на нови методи и технологии в устойчиво ползване на речни и морски ресурси";

- тематична област "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии" - няма предложения за промяна.

Направената актуализация на подобластите е в резултат на получените предложения на заинтересованите страни (представители на бизнеса, научни и академични среди, местни структури и НПО организации) през 2018 г. Тя отразява усилията на Министерство на икономиката в реализацията на т.н."предприемаческо откритие" и непрекъснатия диалог по региони със заинтересованите страни относно развитието на интелигентната специализация и нуждата от промяна на Стратегията, когато е необходимо.

 

С Решение на МС № 384 от 13.07.2017 г. бе одобрена актуализираната "Иновационна стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 - 2020 г.", като основа за изпълнение на тематично предварително условие 1 по Приложение XI към Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета.

Промените отразяват положените усилия за изпълнение на дейностите, предвидени в одобрения от Европейската комисия План за действие.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg