Испания
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Мадрид

Мария Янчева

Embajada de Bulgaria en Espana
Travesia de Santa Maria Magdalena 15, 28016 Madrid, Espana
тел.: +34 682 392 575
факс: +34 91 359 12 01
e-mail: maria.yancheva@mi.government.bgoficinacomercialbulgaria@gmail.com

https://www.facebook.com/BGEconOfficeES
https://twitter.com/BGEconOfficeES
https://www.linkedin.com/in/stiv-spain-57036313b

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7886
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Испания
Антоанета Христова
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7693
a.hristova@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между Република България и Испания

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

- Тенденции в развитието на пазара на продукти с органичен произход в Испания, 2018-2020 г.

 

I. Икономическите отношения между България и Испания

1. Стокообмен (в млн. €)

Година

Стокообмен

ръст %

Износ

ръст %

Внос

ръст %

Салдо

2011

1782.0

128.9

543.6

30.7

1238.4

241.5

-694.8

2012

1666.9

-6.5

539.5

-0.8

1127.4

-9.0

-587.9

2013

1859.8

11.6

514.7

-4.6

1345.1

19.3

-830.4

2014

1719.8

-7.5

462.3

-10.2

1257.5

-6.5

-795.2

2015

1739.0

1.1

530.9

14.8

1208.1

-3.9

-677.3

2016

1701.0

-2.2

662.5

24.8

1038.5

-14.0

-376.0

2017

2378.3

39.8

784.2

18.4

1594.1

53.5

-809.8

2018

2196.9

-7.6

698.5

-10.9

1498.3

-6.0

-799.7

2019

2081.2

-5.3

812.7

16.4

1268.5

-15.4

-455.7

2020

1254.1

-39.7

669.0

-17.7

585.1

-53.9

83.9

1-6,2020

560,8

295,3

265,5

29,7

1-6,2021

799,4

42,5

436,6

47,9

362,7

36,6

73,8

* по данни на МИ

В периода януари-юни 2021 г. стокообменът между България и Испания е в размер на 799,4 млн. евро, отбелязва ръст от 42,5%. Износът за Испания се е увеличил с 47,9% и е в размер на 436,6 млн. евро, като заема дял от 2,7% от общия износ на България. Вносът се е увеличил с 36,6% и е в размер на 362,7 млн. евро с дял от 2%. Салдото е положително (73 млн. евро). Испания заема 9 място по отношение на износа и 15 място по отношение на вноса.

В периода януари-декември 2020 г. стокообменът между България и Испания е в размер на 1.254 млрд. евро, отбелязва спад от 39.7%. Износът за Испания е намалял с 17.7% и е в размер на 669 млн. евро, като заема дял от 2.4% от общия износ на България. Вносът е намалял с 53.9% и е в размер на 585.1 млн. евро с дял от 1.9%. Салдото е положително (83 млн. евро). Испания заема 11-то място по отношение на износа и 15-то място по отношение на вноса.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в стокообмена на България с Испания през 2020 г.

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ износ през: 01-12/2020 г.

27 968 662.2

100.0

в т.ч. Испания

669 051.4

2.4

1001

Пшеница и смес от пшеница и ръж

115 272.8

17.2

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

52 266.9

7.8

1005

Царевица

30 359.1

4.5

8538

Части, изключително или главно предназначени за уредите от позиции NN 8535, 8536 или 8537

29 974.9

4.5

4009

Маркучи от вулканизиран каучук, дори с принадлежности (свръзки, колена, муфи):

28 517.0

4.3

8536

Апаратура за прекъсване, разединяване, защита, разклоняване, включване или свързване на електрически вериги

17 554.3

2.6

3004

Медикаменти

15 783.3

2.4

8537

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, оборудвани с два или повече уреда от позиции NN 8535 или 8536 за управление или електрическо разпределение

15 097.6

2.3

2710

Нефтени масла и масла от битуминозни минерали, различни от суровите; неупоменати, нито включени другаде продукти, съдържащи теглонво 70% или повече нефтени масла или масла от битуминозни минерали, чийто основен компонент са тези продукти

13 137.9

2.0

1206

Семена от слънчоглед, дори натрошени

12 948.8

1.9

 

КодMT

Описание

EUR'000

%

Общ внос през: 01-12/2020 г.

30 729 996.9

100.0

в т.ч. Испания

585 121.1

1.9

3826

Биодизел и смеси от биодизел, които не съдържат нефтени масла или масла от битуминозни материали, или ги съдържат, но под 70 % тегловно

76 260.3

13.0

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени

70 218.1

12.0

3004

Медикаменти

17 359.1

3.0

6907

Плочки и плочи за настилане или облицоване, от керамика, нелакирани, нито емайлирани

10 043.2

1.7

3207

Готови пигменти, готови препарати за матиране и оцветяване, остъкляващи смеси, глазури

9 677.8

1.7

9950

Служебен код (SL)

8 295.5

1.4

3907

Полиацетали, други полиетери и епоксидни смоли в първични форми;

8 144.8

1.4

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

7 666.5

1.3

8400

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати

7 626.8

1.3

3909

Аминосмоли, фенолни смоли и полиуретани в първични форм

7 420.0

1.3

 

3. Инвестиции

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Испания в България към 01.07.2021 г. са в размер на 1,0375 млрд. евро.

През 2020 г. потокът на преките чуждестранни инвестиции от Испания в България е 21,8 млн. евро.

През първото тримесечие на 2021 г. потокът на преките чуждестранни инвестиции от Испания в България е отрицателен -3,4 млн. евро, а през второ тримесечие е 19,1 млн. евро.

 

Година

млн. евро

1996

0.0

1997

59.9

1998

47.1

1999

3.8

2000

1.1

2001

5.7

2002

0.1

2003

4.0

2004

8.2

2005

46.6

2006

208.0

2007

417.6

2008

172.6

2009

33.5

2010

13.0

2011

-26.5

2012

-89.9

2013

-66.5

2014

103.7

2015

-0.4

2016

-36.0

2017

0.0

2018

8.2

2019

53.8

2020

21,8

1-3,2021

-3,4

4-6,2021

19,1

*данни на БНБ

Между водещите испански фирми, инвестирали в България, са:

Риофиса, недвижими имоти

Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс ЕООД, недвижими имоти

Херчеса България ООД, недвижими имоти

Еолика България, ВЕИ;

Улбреа България ЕООД, строителство

Керос България АД, производство и търговия с керамични изделия

Рока България – производство на санитарна керамика

Берг Монтана Фитинг – производител на металургични изделия

4. Туризъм

Сътрудничеството на България с Кралство Испания в областта на туризма е от особено значение поради факта, че туризмът е един от най-важните отрасли в испанската икономика и има огромен дял във формирането на БВП на страната.

България участва активно във всички по-значителни международни и национални инициативи, които се организират в Испания. Ежегодно българската страна участва в туристическото изложение ФИТУР в Мадрид.

Съществуват добри перспективи за осъществяване на съвместни туристически проекти между българските и испанските съвети по туризъм, както и за използване натрупания опит на испанската страна за развитието на вътрешния, селския и градския туризъм.

година

в България

промяна %

в Испания

промяна %

2011

51774

+1.0

77496

+1.7

2012

51519

-0.5

100527

+29.7

2013

49045

-4.8

89352

-11.1

2014

58341

+19.0

102417

+14.6

2015

56209

-3.7

114016

+11.3

2016

59287

+5.5

139418

+22.3

2017

79977

+34.9

170944

+22.6

2018

89 834

+12.3

181 412

+6.1

2019

89 054

-0.9

193 700

+6.8

2020

14220

-84,0

n/a*

1-6,2021

5587

-26,3

n/a**

В периода януари-декември 2020 г. България е била посетена от 14220 испански граждани, наблюдава се спад от 84% в сравнение с 2019 г.

В периода януари-юни 2021 г. България е била посетена от 5587 испански граждани, наблюдава се спад от 26,3% в сравнение със същия период на 2020 г.

В периода януари-юли 2021 г. България е била посетена от 8924 испански граждани, наблюдава се ръст от 1,1% в сравнение със същия период на 2020 г.

* За периода януари - декември 2020 г. българските граждани са реализирали общо 3 973 009 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

** За периода януари - юни 2021 г. българските граждани са реализирали общо 1 832 275 пътувания в чужбина, но изследването по дестинации е прекратено.

5. Договорно-правна база

 • Дългосрочна  търговска спогодба от 24.01.1979 г. с РМС 196/07.04.2006 в процедура на  прекратяване, изпратена Нота на МВнР №54-00-17/11.05.06 до посолство на  Испания
 • Дългосрочна  спогодба за икономическо, промишлено и техническо сътрудничество (1979 г.)
 • Договор  за избягване на двойното данъчно облагане (1990 г.)
 • Спогодба  за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (1995 г.)
 • Двустранно  споразумение между правителството на Република България и Испанската  държавна компания за застраховане на експортните кредити, представляваща  правителството на Испания, за разсрочване на външния дълг на България към  Испания в рамките на Парижкия клуб (1993 г.)
 • Спогодба  за културно, просветно и научно сътрудничество между правителството на НРБ  и правителството на Кралство Испания (март 1980 г.)
 • Спогодба  между Република България и Кралство Испания за сътрудничество в областта  на туризма (1998 г.), подписана на 21 юли 1998 г., утвърдена с Решение на  МС 712/28.12.1998 г., в сила от 09.07.1999 г.
 • Рамково  споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане дълга  на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в  приватизацията на българските държавни предприятия (1998 г.)
 • Спогодба  между Република България и Кралство Испания за регулиране на трудовата  миграция между двете държави (2003 г.)
 • Сключен  договор между правителството на Република България и правителството на  Кралство Испания за насърчаване и взаимна защита на инвестициите  ратифициран със закон, приет от 38-о Народно събрание на 16.01.1997 г. -  ДВ, бр. 9 от 1997 г. Издаден от Министерството на финансите. обн., ДВ, бр.  69 от 17.06.1998 г.
 • Протокол  за намерения между ДАИТС на Република България и правителството на  Екстремадура, подписано на 09.06.2009 г.
 • Меморандум  за разбирателство в областта на туризма между МИЕТ на Република България и  държавния секретариат за туризъм на министерство на индустрията, туризма и  търговията на Кралство Испания, подписано на 08.07.2010 г.

6. Събития

През м. януари 2016 г. България участва в туристическото изложение Фитур в Мадрид с информационен щанд от 79 кв. м, на който заедно с Министерството на туризма, още девет туристически представители и организации промотираха възможностите за целогодишен туризъм в България.

На 12.05.2015 г. се състоя и отмененото през 2014 г. от испанска страна посещение на министъра на външните работи и сътрудничеството г-н Хосе Мануел Гарсия Маргайо, по време на което се проведе и икономически форум България-Испания.

Посещение в Испания и участие на заместник-министър Даниела Везиева в Трета конференция на министрите на индустрията на ЕС „Приятели на индустрията”, Мадрид, 17.02.2015 г.

В периода 3-4 март 2011 г. българска делегация, водена от премиера Б. Борисов, посети Кралство Испания. В делегацията бяха включени министъра на икономиката, енергетиката и туризма Т. Трайков и министъра на земеделието и храните М. Найденов. В рамките на посещението в Испания се състояха среща с министър-председателя на Кралство Испания г-н Хосе Луис Родригес Сапатеро, откриване на Испано-българска индустриално-търговска камара в Мадрид и се проведе Икономическо-инвестиционен форум, организиран от Конфедерацията на испанските предприемачи (СЕОЕ). На икономическо-инвестиционния форум бяха представени предимствата на нашата страна като инвестиционна дестинация, основните мерки на правителството за насърчаване на инвестициите, опростяване на административната тежест и регулаторните режими, облекчаване на бизнес средата.

В периода 7-9 юли 2010 г. на официално посещение в България бе държавния секретар по туризма на Испания г-н Жоан Мескида. По време на визитата бе подписан Меморандум за разбирателство в областта на туризма между МИЕТ и Министерството на Индустрията, търговията и туризма на Испания.

През м. юни 2009 г. на посещение в България бе испанска делегация от областта Екстремадура. Целта на посещението бе участие в двустранна среща в областта на информационните и комуникационните технологии, проведена на 9-10 юни 2009 г. в Гранд хотел София. По време на посещението са подписани два документа за сътрудничество в сферата на информационно-комуникационните технологии: Протокол за намерения за сътрудничество между ДАИТС и правителството на Екстремадура и Протокол за сътрудничество между браншовите организации от ИКТ секторите на двете страни (БАИТ, ИКТ клъстер и БАСКОМ и Асоциация на ИКТ работодателите и ИКТ клъстер на Екстремадура)

В периода 14.06–14.09.2008 г. в гр. Сарагоса, Испания се проведе световно изложение ЕКСПО на тема  „Вода и устойчиво развитие”. Националният ден на България по време на ЕКСПО Сарагоса 2008 се състоя на 21.06.2008 г.

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката