Издаване на документи по реда на Закона за българското гражданство
 

Правила за издаване на удостоверения по чл. 14а, ал. 1, т. 2 от Закона за българското гражданство (ЗБГ), във връзка с получено разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) от Министерство на икономиката

 

Образец на Заявление за издаване на удостоверение по чл. 14а, ал. 1, т. 2 от ЗБГ

 

 

Образец на Доклад за фактически констатации

 

Министерство на икономиката (МИ) издава удостоверения по чл. 14а, ал. 1, т. 2 от ЗБГ, във връзка с получено разрешение за постоянно пребиваване на основание чл. 25, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ, свързано с изпълнението/поддържането на инвестиционен проект с издаден сертификат по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ).

Удостоверението ще послужи пред Министерство на правосъдието в процедура за получаване на българско гражданство.

Удостоверението се издава на лице, което преди не по-малко от една година е получило разрешение за постоянно пребиваване в Република България, във връзка с изпълнението/поддържането на сертифициран инвестиционен проект по реда на ЗНИ, през която извършените и въведени в експлоатация инвестиции са поддържани над минималния праг за издаване на сертификат за инвестиция клас А по реда на Закона за насърчаване на инвестициите.

 

Основните необходими документи за издаване на удостоверенията са: заверен от одитор Годишен финансов отчет по реда на Закона за счетоводството за последната приключена финансова година, Доклад за фактически констатации от независим одитор; справки от Националната агенция за приходите, общините, и/или други относими документи, представени от инвеститора, или събрани служебно.

 

Със Заповед на министъра на икономиката № РД-16-274/22.02.2021 г. са одобрени Правила, с които се уреждат редът и условията за издаване на удостоверенията по ЗБГ, в т.ч.:

- редът за кандидатстване пред МИ за издаване на удостоверение;

- образци на документите за кандидатстване, които лицата могат да ползват и изисквания към документите, които следва да бъдат представени (за превод, за легализация, за нотариална заверка);

- необходимите документи, които лицето представя за доказване изпълнението на изискванията на ЗБГ (чужденецът може да представя и други документи, съобразно извършваната от него дейност). Всички вписани обстоятелства, обявени актове и документи, налични в Търговския регистър не се представят, а се събират служебно от МИ. Документи, които вече са представяни в МИ по друга процедура могат да се ползват отново, ако няма промяна в обстоятелствата, които те доказват.

- редът за издаване и предоставяне на удостоверенията;

Срокът за издаване на удостоверението е 30 дни, като този срок се удължава при необходимост за отстраняване на установени несъответствия и представяне на допълнителни документи.

Оригиналът на удостоверението се изпраща по служебен път до Министерството на правосъдието, а на чужденеца се предоставя копие от документа.

Забележка: Останалите необходими документи (освен удостоверението от МИ), които се представят пред Министерство на правосъдието са определени съответно със Закона за българското гражданство и Наредба № 1 от 19.02.1999г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg