Издаване на документи по реда на Закона за чужденците в Република България
 

Правила за издаване на удостоверения по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 25в и чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) от Министерство на икономиката

Образец на Заявление за издаване на удостоверение по чл. 24, ал. 1, т. 20 / чл. 25, ал. 1, т. 16 от ЗЧРБ

Образец на Заявление за издаване на удостоверение по чл. 25, ал. 1, т. 13 от ЗЧРБ

Образец на Справка за дълготрайни материални и нематериални активи и тяхната стойност

Образец на Декларация за произход на средствата

1. Министерство на икономиката (МИ) издава удостоверения за обстоятелства по чл. 24, ал. 1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 и чл. 25, ал.1, т. 16 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), свързани с извършени инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи и създадени работни места в българско търговско дружество от чужденци (граждани на трети страни).

Удостоверението ще послужи пред Министерство на външните работи (МВнР) за получаване на виза, предназначена за лица, които искат да се установят продължително или постоянно в страната и пред Министерство на вътрешните работи (МВР) за издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване.

Удостоверението се издава на чужденец, който:

- е извършил инвестиция чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 250 хил. лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, в резултат на което са придобити дълготрайни материални и нематериални активи на стойност 250 хил. лв. и са разкрити 5 работни места в необлагодетелствани райони по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите (общини с безработица над средната за страната) - за получаване на разрешение за продължително пребиваване по чл. 24, ал. 1, т. 20 ЗЧРБ;

- е извършил инвестиция чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 хил. лв., като чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции и притежава не по-малко от 50 на сто от капитала на дружеството, в резултат на което са придобити дълготрайни материални и нематериални активи от 500 хил. лв. и са разкрити 10 работни места за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 13 ЗЧРБ;

- извършва дейност по изпълнение/поддържане на инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиция клас А, клас Б или приоритетен проект по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за получаване на разрешение за постоянно пребиваване по чл. 25, ал. 1, т. 13, във връзка с чл. 25в ЗЧРБ. В българското търговско дружество с инвестиция, получила сертификат по ЗНИ, чужденецът следва де е съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ 50 на сто от капитала, представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския регистър, нает по трудов договор за изпълнението на ключова и/или контролна функция.

Основните необходими документи за издаване на удостоверенията са посочени в чл.25, ал.4 ЗЧРБ: годишни финансови отчети и доклади за дейността на предприятието, заверени от одитор, регистриран по Закона за независимия финансов одит, справки от Националната агенция за приходите, общините, и/или други относими документи, представени от инвеститора или чужденеца, или събрани служебно.

Със Заповед на министъра на икономиката № РД-16-1224/12.09.2017 г. са одобрени Правила, с които се уреждат редът и условията за издаване на удостоверенията по ЗЧРБ, в т.ч.:

- редът за кандидатстване преo МИ за издаване на удостоверение;

- образци на документите за кандидатстване, които чужденците могат да ползват и изисквания към документите, които следва да бъдат представени (за превод, за легализация, за нотариална заверка);

- необходимите документи, които лицето представя за доказване изпълнението на изискванията на ЗЧРБ (чужденецът може да представя и други документи, съобразно извършваната от него дейност). Всички вписани обстоятелства, обявени актове и документи, налични в Търговския регистър не се представят от чужденеца, а се събират служебно от МИ. Документи, които вече са представяни в МИ по друга процедура могат да се ползват отново, ако няма промяна в обстоятелствата, които те доказват.

- законовите основания (съгл. чл. 25в, ал. 5 ЗЧРБ), при които не се разглеждат подадените заявления;

- редът за издаване и предоставяне на удостоверенията;

- редът за упражняване на последващ контрол от страна на МИ за установяване на промени в обстоятелствата по издадените удостоверения.

Срокът за издаване на удостоверението е 30 дни, като този срок се удължава при необходимост за отстраняване на установени несъответствия и представяне на допълнителни документи.

Оригиналът на удостоверението се изпраща по служебен път до МВнР и МВР, а на чужденеца се предоставя копие от документа.

Срокът на валидност на удостоверението е 6 месеца, в рамките на които лицето ще може да задейства съответната процедура пред МВнР и МВР.

Забележка: Останалите необходими документи (освен удостоверението от МИ), които се представят пред МВР (за издаване на разрешение за пребиваване) или пред МВнР (за издаване на виза) са определени съответно с Правилника за прилагане на ЗЧРБ и с Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

 

Забележка: Със Заповед на министъра на икономиката № РД-16-1224/12.09.2017 г. са отменениха действащите до този момент Заповед на министъра на икономиката №-РД-482/20.05.2016 г. и Заповед на министъра на икономиката и енергетиката № РД-16-1579/12.11.2013 г. и утвърдените с нея Правила за издаване на удостоверения по чл. 24, ал.1, т. 20, чл. 25, ал. 1, т. 13 във връзка с чл 25в и чл. 25, ал. 1, т. 16 от Закона за чужденците в Република българия (ЗЧРБ) от Министерството на икономиката и енергетиката и примерни образци към тях.

 

2. В чл. 25а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) е предвидена възможност чужденци (граждани на трети страни) да получат право на пребиваване в страната, без да са налице изискванията по ЗЧРБ, в случаите, когато имат заслуги към Република България в икономическата сфера.

Това обстоятелство се удостоверява пред компетентните органи с документ за заслуги в икономическата сфера по чл. 45, т. 4 от Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ), който се издава от министъра на икономиката.

Документът за заслуги по чл. 45, т. 4 от ППЗЧРБ ще послужи пред Министерство на външните работи за получаване на виза, предназначена за чужденци, които искат да се установят продължително или постоянно у нас и пред Министерство на вътрешните работи за издаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване в страната.

Със Заповед на министъра на икономиката № РД-16-483/20.05.2016 г. са одобрени Указания, с които се уреждат основните изисквания към заявленията в рамките на процедурата по издаване на документ по чл. 45, т. 4 от ППЗЧРБ във връзка с чл. 25а ЗЧРБ за заслуги в икономическата сфера, в т.ч.:

  • изискването чужденецът да представя цялостната си дейност в страната (търговска, инвестиционна, като работодател, друга, която има количествено измерим ефект) и да посочва конкретните документи, с които се установяват тези обстоятелства;
  • случаи, при които заявленията не се разглеждат (основно свързани с съдимостта на лицето, с налични процедури по несъстоятелност/ликвидация на съответните търговски дружества, наличие на задължения на лицето/дружеството към НАП, общини, служители и работници);
  • примерни документи, които лицето представя за доказване наличието на заслуги към Република България в икономическата сфера (чужденецът може да представя и други документи, съобразно извършваната от него дейност).

В случаите на токущо извършени инвестиции и създадени работни места основните възможности за придобиване на право на пребиваване са посочени в разпоредбите на чл. 24 и 25 от ЗЧРБ.

Указания за изискванията към заявленията за издаване на документ за заслуги по смисъла на чл. 45, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България за целите на получаване на право на пребиваване на основание чл. 25а от Закона за чужденците в Република България за заслуги в икономическата сфера.

Образец на заявление за издаване на документ по чл. 45, т. 4 от ППЗЧРБ за заслуги в икономическата сфера.

Забележка: Останалите необходими документи (освен документа за заслуги в икономическата сфера от МИ), които се представят пред МВР (за издаване на разрешение за пребиваване) или пред МВнР (за издаване на виза) са определени съответно с Правилника за прилагане на ЗЧРБ и с Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

Забележка: Със Заповед на министъра на икономиката № РД-16-483/20.05.2016 г. са отменени действащите до този момент Заповед № Рд-16-1580/12.11.2013 г. на министъра на икономиката и енергетиката и утвърдените с нея Указания за изискванията към заявленията за издаване на документ по смисъла на чл. 45, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България (ППРЧРБ) за целите на получаване на право на пребиваване на основание чл. 25а от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) за заслуги в икономическата сфера и приложенията към тях.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК предстои
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg