Издаване на сертификат за противопожарна безопасност
 

Обща информация

Процедурата по издаване на сертификат за противопожарна безопасност се регулира от НАРЕДБА № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол обн., ДВ, бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г.

 

Важно е да знаете
Важно е да знаете

Сертификатът за съответствие на даден обект с изискванията за пожарна безопасност не е задължителен по закон, възможно е да се нуждаете от него, когато обектът Ви е изграден за определена специализирана дейност (като детски градини, училища и др.). За целта е необходимо задължително проучване от Ваша страна.

 

В случаите, когато този сертификат Ви е нужен, трябва да подадете заявление към компетентния орган, който извършва преценка за съответствието на обекта Ви с противопожарните изисквания и следователно издава или отказва издаването на сертификата.

 

Къде се подава искането?

В зависимост от адреса на обекта, трябва да подадете искането до директора на съответната районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН), а за обекти в гр. София към Столична дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (СДПБЗН).

 

Какво съдържа искането?

Писменото искане съдържа най-малко: данни за име/наименование на заинтересованото физическо или юридическо лице, единен идентификационен код, седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция, трите имена на представляващия го, дата и подпис, телефон, факс или адрес за електронна поща, ако разполага с такива.

Образец на заявлението към Столична дирекция може да видите тук.

Допълнителна информация за образци към останалите дирекции можете да откриете на конкретните им интернет страници.

 

Какви документи се прилагат към искането?

Документите, които се прикрепят към искането, включват:

  • копие на разрешение за ползване, удостоверение за въвеждане в експлоатация или удостоверение за търпимост1 ;
  • пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато искането се подава от упълномощено лице;
  • документ за внесена държавна такса.

Копията на документите се подават заверени с подпис и печат за вярност („Вярно с оригинала“). Моля имайте предвид, че сроковете и нужните документи към процедурата по издаване на сертификат за противопожарна безопасност могат да се различават в отделните областни дирекции на МВР.

 

Къде се подава искането?

Искането се подава до съответната областна дирекция на МВР. Списък с електронните адреси на отделните областни дирекции на МВР, можете да намерите на страницата на Министерството.

 

Каква е процедурата по издаване на сертификат?

За издаване на сертификата органите за противопожарна безопасност и защита на населението, осъществяващи държавен противопожарен контрол (ДПК), извършват сертификационна проверка и съставят протокол.

Въз основа на резултатите от проверката с протокола се оценява съответствието или несъответствието на обекта с изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Ако при проверката се установят нередности, Вие ще бъдете уведомени за отстраняването им в тридневен срок от съобщението за това с указание, че неотстраняването им ще предизвика прекратяване на производството по издаване на сертификат.

Когато обектът съответства на изискванията се издава сертификат, а в останалите случаи- решение за отказ.

 

Такса Цената на държавната такса варира спрямо предназначението на обекта Ви и се определя спрямо ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

 

Срок

Срокът на валидност на сертификата е пет години.

 

Повече информация
Повече информация

Допълнителна информация можете да намерите на страницата на МВР.

 

1 Строежи, изградени до 7 април 1987 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката