Канада
 


Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Отава
Десислава Драгнева
325, Stewart Str., Ottawa, Ontario K1N 6K5
тел.: +1 613 897 73 33
факс: +1 613 789 35 24
e-mail: d.dragneva@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BGEconOfficeCA/

https://twitter.com/erADX1oVKZ8z3gp

https://www.linkedin.com/in/desislava-dragneva-44604673/


Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.:+359 02 940 7688; факс:+359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Канада
Васил Христов
ул."Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7645; факс: +359 2 987 4008
vasil.hristov@mi.government.bg

 

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Канада

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

- Производство на захарни и сладкарски изделия

- Производство и търговия с вина в Канада

- Информационни и телекомуникационни технологии

- Финанси и застраховане

- Здравеопазване и социално подпомагане

- Електротехника, техника и производство на компоненти

- Дърводобив и дървообработка

- Химическа промишленост

- Мебелна промишленост

- Хранителна промишленост - производство на месни продукти

- Хранителна промишленост - риба и морски продукти

- Производство на електроника

- Комунални услуги

- Машиностроене

- Производство на фармацевтични и медицински продукти

- Информация за временно прилагане на СЕТА от 21 септември 2017 г.

IV. Други:

- Внос на млечни продукти

- Внос на земеделски култури

- Практическо ръководство за пазара на европейски земеделски продукти в Канада

 

I. ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН

След 2005 г. се наблюдава значително активизиране на двустранната търговия между България и Канада. Върхова за първото десетилетие на нашия век е 2008 г., когато е отчетен стокообмен от 124 млн. щ.д. (български износ за 60.2 млн. щ.д. и внос от Канада за 63.8 млн. щ.д.). През 2009 г. стокообменът с Канада спадна до 113.9 млн. щ.д., от които български износ за 44.2 млн. щ.д. и внос от Канада за 69.7 млн. щ.д. Последвалото през 2010 г. свиване на взаимната търговия бе много по-съществено - до 76.8 млн. щ.д. - при реализиран български износ за 36.4 млн. щ.д. и внос от Канада за 40.4 млн. щ.д. През 2011 г. обаче негативната тенденция бе пречупена, като това се дължи почти изцяло на резкия скок в българския износ, нараснал повече от три пъти спрямо предходната година макар и за сметка основно на една стокова позиция. Данните за 2012 г. показват по-нататъшно увеличаване на двустранната търговия в резултат на устойчивия ръст на българския износ, но през 2013 г. настъпва спад, обусловен от свиване както на експорта ни за Канада, така и на вноса от тази страна.

В началото на настоящото десетилетие българският износ за Канада се характеризираше с относително стабилна стокова структура, в която водещи бяха следните позиции: руди на благородни метали; ламарини, листове и ленти от мед; хлебарски и сладкарски продукти; препарати, използвани за храна на животни; двигатели и електрически акумулатори. В структурата на вноса от Канада господстващо място обикновено заемат медните руди и техните концентрати, чийто относителен дял доскоро надхвърляше 50%, следвани от зеленчуците със сухи бобови чушки и електрическите апарати за сигнализация.

 

Стокообмен между България и Канада (млн. щ.д.)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2005

119.9

56.7

63.2

-6.5

2006

120.6

45.8

74.9

-29.1

2007

107.1

75.0

32.1

43.0

2008

124.0

60.2

63.8

-3.6

2009

113.9

44.2

69.7

-25.5

2010

76.8

36.4

40.4

- 4.8

2011

165.1

120.9

44.2

76.7

2012

180.5

136.1

44.4

91.7

2013

122.7

100.8

21.9

78.9

2014

94.2

53.2

41.0

12.2

2015

76.7

45.9

30.8

15.1

2016

108.0

54.5

53.5

1.0

2017 115.6 44.8 70.8 -26.0

Непосредствено след спада от 2009-2010 г. взаимната търговия между България и Канада се активизира значително, като наред с това 2011 г. приключи с положително търговско салдо за българската страна за първи път от 2007 г. насам. Данните за 2012 г. показват по-нататъшно нарастване на стокообмена с Канада, който надхвърли 180 млн. щ.д. в резултат на регистриран ръст от около 9% спрямо предходната година. Износът на България за тази страна се повиши с 12.6%, докато вносът от Канада на практика запази стойностния си обем от 2011 г. на ниво малко над 44 млн. щ.д.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2013 г.

Износ

%

Внос

%

Руди на благородни метали и техните концентрати

51.7

Зеленчуци със сухи бобови чушки

22.1

Препарати, използвани за храна на животни

7.7

Електрически апарати за сигнализация

9.2

Ламарини, листове и ленти от мед

6.0

Апарати за разпръскване на течни или прахообразни материали

8.0

Табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни

3.5

Химична дървесна маса

7.5

Хлебарски и сладкарски продукти

3.5

Автоматични машини за обработка на информация

5.9

През 2013 г. обаче е налице свиване на двустранната ни търговия, което възлиза на 32.1%. Българският износ e по-нисък с около 26% в сравнение с 2012 г. в резултат основно на реализирания по-слаб експорт на руди на благородни метали (-40% в стойностно изражение спрямо предходната година) и на ламарини и листове от мед (-13%), а така също на липсата на продажби на кондиционери. Това не може да бъде компенсирано от отчетения ръст при хлебарските изделия (близо 19% спрямо 2012 г.), на препарати за храна на животни, както и от осъществените продажби на табла, пана, конзоли, пултове, шкафове и други подобни, на сурови тютюни и на части за машини. Много по-осезателен обаче е спадът на вноса от Канада, свил се почти наполовина през 2013 г. Това намаление отразява отсъствието на доставки на меден концентрат – доминиращата доскоро стокова позиция във вноса ни от тази страна, – докато покупките на компютърна техника, на зеленчуци със сухи бобови чушки, на химична дървесна маса и на апарати за сигнализация регистрират осезателно нарастване.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2014 г.

Износ

%

Внос

%

Ламарини, листове и ленти от мед

10.7

Медни руди и техните концентрати

23.5

Антибиотици

9.3

Зеленчуци със сухи бобови чушки

19.8

Семена от слънчоглед

7.8

Пластмасови самозалепващи се плочи, листа, ленти и фолио

7.0

Хлебарски и сладкарски продукти

6.8

Електрически апарати за сигнализация

5.8

Препарати, използвани за храна на животни

6.7

Съоръжения и артикули за панаири, пътуващи циркове и театри

4.5

Данните за 2014 г. показват спад с около 23% в търговията с Канада, което отразява понижение от 47% при българския износ за тази страна. Значителното свиване на износа се дължи основно на липсата на продажби на руди и концентрати на благородни метали, водеща доскоро стокова позиция в експортната ни листа с относителен дял от над 50%. Същевременно с 54% е понижението през миналата година на стойностния обем при препаратите за храна на животни, а с 6% - при ламарините от мед. Реализирани са обаче съществени продажби на слънчогледови семена (осемкратно увеличение спрямо предходната година), антибиотици (увеличение от над четири пъти), спортни артикули (ръст от два и половина пъти) и медицински инструменти (удвояване на продажбите). От своя страна, вносът от Канада нараства с 87% през 2014 г., което се дължи преди всичко на извършените към края на годината значителни доставки на меден концентрат при нулева база за сравнение. Наред с това е налице увеличение с 67% при зеленчуците със сухи бобови чушки, както и осъществени покупки на пластмасови самозалепващи се листа и на артикули и съоръжения за циркове, панаири и театри при незначителни или на практика нулеви обеми за 2013 г. Съществен ръст има и при апаратите за сигнализация (+18%), докато при химичната дървесна маса почти се запазва равнището от предходната година.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2015 г.

Износ

%

Внос

%

Електрически акумулатори

10.8

Ракообразни

12.8

Семена от слънчоглед

7.6

Зеленчуци със сухи бобови чушки

9.1

Ламарини, листове и ленти от мед

7.2

Други печатни произведения

9.1

Оптични влакна

6.1

Електрически апарати за сигнализация

7.6

Хлебарски и сладкарски продукти

4.9

Части за радио-телевизионни апарати

6.1

През 2015 г. двустранният стокообмен се свива с 18.6% спрямо предходната година до ниво от 76.7 млн. щ.д., което в по-голяма степен се дължи на регистрирания спад в стойностния обем на вноса. Българският експорт за тази държава също се понижава с 13.5%, изчислен в щатски долари. Това намаление се свързва преди всичко с отчетения 42%-ен спад в стойността на доставките на ламарини и листове от мед в условията на настъпилото понижение на международните цени. Освен това износът на хлебарски и сладкарски изделия и на семена от слънчоглед отбелязва спад от съответно 38% и 16%, а този на антибиотици се свива с 56%. Същевременно обаче са реализирани значителни продажби на медикаменти и на оптични влакна, като и двете стокови позиции отбелязват близо трикратен ръст спрямо 2014 г. Значително нарастване има и при друга водеща стокова позиция в експортната ни листа – електрическите акумулатори (+72%). Вносът от Канада намалява с около 25% до 30.8 млн. щ.д. при отсъствието на доставки на меден концентрат. Сред водещите стоки настъпват и други съществени промени под влияние най-вече на голям ръст при ракообразните животни (около четири пъти), както и на регистрирани значителни доставки на части за радио-телевизионни апарати и печатни произведения, които отчитат символични обеми или въобще не присъстват в данните за 2014 г. Вносът на апарати за сигнализация почти запазва равнището си от предходната година, но при зеленчуците със сухи бобови чушки е налице 65%-ен спад.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2016 г.

Износ

%

Внос

%

Медикаменти

8.1

Меден камък

26.1

Ламарини, листове и ленти от мед

7.7

Апарати и устройства за въздухоплаването

11.9

Антибиотици

6.7

Ракообразни

10.2

Семена от слънчоглед

6.2

Други печатни произведения

9.7

Хлебарски и сладкарски продукти

5.3

Електрически апарати за сигнализация

4.8

Ревизираните данни показват нарастване на стокообмена с близо 41% през 2016 г. Този ръст отразява увеличение със 73% на вноса от Канада в съчетание с нарастване от 18.5% на българския износ за тази страна. Въпреки че е сравнително по-скромно, увеличението на износа е доста широко базирано, като изключение сред водещите в последно време стокови позиции правят единствено оптичните влакна, чиито продажби се свиват с 27%, докато доставките на слънчогледови семена почти задържат стойностния си обем от предходната година. За сметка на това износът на етерични масла бележи ръст от близо 5 пъти, а този на медикаменти и на интегрални схеми – над 2 пъти. Продажбите на временно консервирани плодове нарастват почти два пъти в стойностно изражение, на антибиотици – с 69% в съчетание с 27%-ен ръст при ламарините от мед и при хлебарските изделия. От своя страна значителният ръст на вноса от Канада се дължи главно на регистрираните покупки на меден камък и на апарати и устройства за въздухоплаването, които отсъстват от данните за 2015 г. Увеличение има и при останалите традиционно водещи стокови позиции в импортната листа от тази страна с изключение на зеленчуците със сухи бобови чушки, при които има спад от 45% за 2017.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2017 г.

%

Внос

%

Семена от слънчоглед

8.7

Меден камък

46.0

Хлебарски и сладкарски продукти

6.0

Други печатни произведения

7.3

Оптични влакна

5.3

Ракообразни

6.8

Медикаменти

5.2

Електрически апарати за сигнализация

3.8

Антибиотици

5.0

Зеленчуци със сухи бобови чушки

3.6

Според предварителните данни двустранната търговия с Канада възлиза на 115.6 млн. щ.д. през 2017 г., което представлява увеличение от 7.2% спрямо 2016 г. Износът ни обаче намалява с близо 18% в резултат основно на спад от 66% при ламарините и листовете от мед, съпроводен от свиване с 47% на стойностния обем на реализираните продажби на медикаменти и с 27% на временно консервираните плодове. Семената от слънчоглед бележат ръст от 16% през 2017 г. и заемат водеща позиция в експортната ни листа, като същевременно увеличение отчита износът на оптични влакна (+17%) и на етерични масла (+6%). Вносът от Канада се увеличава с 32% през 2017 г. под влияние главно на ръст около 2.5 пъти при доставките на меден камък, утвърждавайки водещото положение на тази стокова позиция в импортната листа.

II. ИНВЕСТИЦИИ

Преките канадски инвестиции в България са сравнително скромни, като след достигнатия пик от 26.7 млн. евро през 2004 г. нетният годишен поток на капиталовложенията се характeризира с едноцифрени стойности. Регистрираният спад в нетните стойности се свързва основно с водещия началото си от кризата през 2008-2009 г. процес на пресъхване на международните инвестиционни потоци, а така също с протичащото изплащане на вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове. За 2012, 2013 и 2014 г. нетните трансакции са в размер съответно на 1.4 млн., -0.7 млн. и 1.9 млн. евро. Според предварителните данни на БНБ нетният поток на ПЧИ от Канада през 2015 г. възлиза на 2.7 млн. евро, а през 2016 г. - на -22.7 млн. евро. За  2017 г. централната ни банка отчита понастоящем нетни трансакции с Канада в размер на -0.5 млн. евро. По изчисления на БАИ сумата на всички капиталовложения, реализирани от канадски компании в България за периода 1996-2016 г., е 61 млн. евро, като по този начин страната се нарежда на 47-мо място в класацията по географски признак на инвеститорите у нас.

Скромният размер на инвестициите от Канада може да се обясни основно с географската отдалеченост и непознаването на българската икономика и региона като цяло, а така също с недооформената нормативна рамка на двустранните отношения в тази област. Осъществените до момента у нас преки капиталовложения от Канада са съсредоточени главно в добивната промишленост и аутсорсинга на бизнес процеси, като България се стреми да насърчи развитието на инвестиционното сътрудничество в сферата на енергетиката, високите технологии и инфраструктурата.

На 1 март 2013 г. в Торонто се проведе международен форум на тема „Възможности за инвестиции и бизнес в Югоизточна Европа”, организиран от канадския Атлантически съвет. Презентациите и обсъжданията на форума бяха фокусирани върху ключови сектори и актуална икономическа проблематика като енергийната ефективност и ВЕИ, минното дело, инфраструктурното развитие, ИКТ и туризма. В представянето на България на форума специално внимание бе обърнато на поддържаната макроикономическа стабилност и благоприятния инвестиционен климат у нас, а така също на конкретни инфраструктурни и бизнес проекти, разкриващи потенциални възможности за инвестиране от страна на канадски компании.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Програма COSME 2014-2020
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката Туитър Профил на Министерство на икономиката