Канада
 


Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел.:+359 02 940 7688; факс:+359 02 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Канада
Васил Христов
ул."Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7645; факс: +359 2 987 4008
vasil.hristov@mi.government.bg

Бойко Годев
ул."Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7705; факс: +359 2 987 4008
b.godev@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Канада

II. Бизнес компас

III. Секторни анализи:

- Производство на захарни и сладкарски изделия

- Производство и търговия с вина в Канада

- Информация за временно прилагане на СЕТА от 21 септември 2017 г.

IV. Други:

- Практическо ръководство за пазара на европейски земеделски продукти в Канада


I. ДВУСТРАНЕН СТОКООБМЕН

След 2005 г. се наблюдава значително активизиране на двустранната търговия между България и Канада. Върхова за първото десетилетие на нашия век е 2008 г., когато е отчетен стокообмен от 124 млн. щ.д. (български износ за 60.2 млн. щ.д. и внос от Канада за 63.8 млн. щ.д.). През 2009 г. стокообменът с Канада спадна до 113.9 млн. щ.д., от които български износ за 44.2 млн. щ.д. и внос от Канада за 69.7 млн. щ.д. Последвалото през 2010 г. свиване на взаимната търговия бе много по-съществено - до 76.8 млн. щ.д. - при реализиран български износ за 36.4 млн. щ.д. и внос от Канада за 40.4 млн. щ.д. През 2011 г. обаче негативната тенденция бе пречупена, като това се дължи почти изцяло на резкия скок в българския износ, нараснал повече от три пъти спрямо предходната година макар и за сметка основно на една стокова позиция. Данните за 2012 г. показват по-нататъшно увеличаване на двустранната търговия в резултат на устойчивия ръст на българския износ, но през 2013 г. настъпва спад, обусловен от свиване както на експорта ни за Канада, така и на вноса от тази страна.

В началото на настоящото десетилетие българският износ за Канада се характеризираше с относително стабилна стокова структура, в която водещи бяха следните позиции: руди на благородни метали; ламарини, листове и ленти от мед; хлебарски и сладкарски продукти; препарати, използвани за храна на животни; двигатели и електрически акумулатори. В структурата на вноса от Канада господстващо място обикновено заемат медните руди и техните концентрати, чийто относителен дял доскоро надхвърляше 50%, следвани от зеленчуците със сухи бобови чушки и електрическите апарати за сигнализация.

Стокообмен между България и Канада (млн. щ.д.)

Година

Стокообмен

Износ

Внос

Салдо

2005

119.9

56.7

63.2

-6.5

2006

120.6

45.8

74.9

-29.1

2007

107.1

75.0

32.1

43.0

2008

124.0

60.2

63.8

-3.6

2009

113.9

44.2

69.7

-25.5

2010

76.8

36.4

40.4

- 4.8

2011

165.1

120.9

44.2

76.7

2012

180.5

136.1

44.4

91.7

2013

122.7

100.8

21.9

78.9

2014

94.2

53.2

41.0

12.2

2015

76.7

45.9

30.8

15.1

2016

108.0

54.5

53.5

1.0

2017 132.5 58.5 74.0 -15.5
2018 171.2 93.6 77.6 16.0
2019 207.1 124.3 82.8 41.5
2020 302.8 132.7 170.1 -37.4

Непосредствено след спада от 2009-2010 г. взаимната търговия между България и Канада се активизира значително, като наред с това 2011 г. приключи с положително търговско салдо за българската страна за първи път от 2007 г. насам. Данните за 2012 г. показват по-нататъшно нарастване на стокообмена с Канада, който надхвърли 180 млн. щ.д. в резултат на регистриран ръст от около 9% спрямо предходната година. Износът на България за тази страна се повиши с 12.6%, докато вносът от Канада на практика запази стойностния си обем от 2011 г. на ниво малко над 44 млн. щ.д. През 2013 г. обаче е налице свиване с 32.1% на двустранната ни търговия, което е породено главно от спада на вноса от Канада, свил се почти наполовина, докато българският износ сe понижава с около 26%.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2014 г.

Износ

%

Внос

%

Ламарини, листове и ленти от мед

10.7

Медни руди и техните концентрати

23.5

Антибиотици

9.3

Зеленчуци със сухи бобови чушки

19.8

Семена от слънчоглед

7.8

Пластмасови самозалепващи се плочи, листа, ленти и фолио

7.0

Хлебарски и сладкарски продукти

6.8

Електрически апарати за сигнализация

5.8

Препарати, използвани за храна на животни

6.7

Съоръжения и артикули за панаири, пътуващи циркове и театри

4.5

Данните за 2014 г. показват спад с около 23% в търговията с Канада, което отразява понижение от 47% при българския износ за тази страна. Значителното свиване на износа се дължи основно на липсата на продажби на руди и концентрати на благородни метали, водеща доскоро стокова позиция в експортната ни листа с относителен дял от над 50%. Същевременно с 54% е понижението през миналата година на стойностния обем при препаратите за храна на животни, а с 6% - при ламарините от мед. Реализирани са обаче съществени продажби на слънчогледови семена (осемкратно увеличение спрямо предходната година), антибиотици (увеличение от над четири пъти), спортни артикули (ръст от два и половина пъти) и медицински инструменти (удвояване на продажбите). От своя страна, вносът от Канада нараства с 87% през 2014 г., което се дължи преди всичко на извършените към края на годината значителни доставки на меден концентрат при нулева база за сравнение. Наред с това е налице увеличение с 67% при зеленчуците със сухи бобови чушки, както и осъществени покупки на пластмасови самозалепващи се листа и на артикули и съоръжения за циркове, панаири и театри при незначителни или на практика нулеви обеми за 2013 г. Съществен ръст има и при апаратите за сигнализация (+18%), докато при химичната дървесна маса почти се запазва равнището от предходната година.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2015 г.

Износ

%

Внос

%

Електрически акумулатори

10.8

Ракообразни

12.8

Семена от слънчоглед

7.6

Зеленчуци със сухи бобови чушки

9.1

Ламарини, листове и ленти от мед

7.2

Други печатни произведения

9.1

Оптични влакна

6.1

Електрически апарати за сигнализация

7.6

Хлебарски и сладкарски продукти

4.9

Части за радио-телевизионни апарати

6.1

През 2015 г. двустранният стокообмен се свива с 18.6% спрямо предходната година до ниво от 76.7 млн. щ.д., което в по-голяма степен се дължи на регистрирания спад в стойностния обем на вноса. Българският експорт за тази държава също се понижава с 13.5%, изчислен в щатски долари. Това намаление се свързва преди всичко с отчетения 42%-ен спад в стойността на доставките на ламарини и листове от мед в условията на настъпилото понижение на международните цени. Освен това износът на хлебарски и сладкарски изделия и на семена от слънчоглед отбелязва спад от съответно 38% и 16%, а този на антибиотици се свива с 56%. Същевременно обаче са реализирани значителни продажби на медикаменти и на оптични влакна, като и двете стокови позиции отбелязват близо трикратен ръст спрямо 2014 г. Значително нарастване има и при друга водеща стокова позиция в експортната ни листа – електрическите акумулатори (+72%). Вносът от Канада намалява с около 25% до 30.8 млн. щ.д. при отсъствието на доставки на меден концентрат. Сред водещите стоки настъпват и други съществени промени под влияние най-вече на голям ръст при ракообразните животни (около четири пъти), както и на регистрирани значителни доставки на части за радио-телевизионни апарати и печатни произведения, които отчитат символични обеми или въобще не присъстват в данните за 2014 г. Вносът на апарати за сигнализация почти запазва равнището си от предходната година, но при зеленчуците със сухи бобови чушки е налице 65%-ен спад.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2016 г.

Износ

%

Внос

%

Медикаменти

8.1

Меден камък

26.1

Ламарини, листове и ленти от мед

7.7

Апарати и устройства за въздухоплаването

11.9

Антибиотици

6.7

Ракообразни

10.2

Семена от слънчоглед

6.2

Други печатни произведения

9.7

Хлебарски и сладкарски продукти

5.3

Електрически апарати за сигнализация

4.8

Ревизираните данни показват нарастване на стокообмена с близо 41% през 2016 г. Този ръст отразява увеличение със 73% на вноса от Канада в съчетание с нарастване от 18.5% на българския износ за тази страна. Въпреки че е сравнително по-скромно, увеличението на износа е доста широко базирано, като изключение сред водещите в последно време стокови позиции правят единствено оптичните влакна, чиито продажби се свиват с 27%, докато доставките на слънчогледови семена почти задържат стойностния си обем от предходната година. За сметка на това износът на етерични масла бележи ръст от близо 5 пъти, а този на медикаменти и на интегрални схеми – над 2 пъти. Продажбите на временно консервирани плодове нарастват почти два пъти в стойностно изражение, на антибиотици – с 69% в съчетание с 27%-ен ръст при ламарините от мед и при хлебарските изделия. От своя страна значителният ръст на вноса от Канада се дължи главно на регистрираните покупки на меден камък и на апарати и устройства за въздухоплаването, които отсъстват от данните за 2015 г. Увеличение има и при останалите традиционно водещи стокови позиции в импортната листа от тази страна с изключение на зеленчуците със сухи бобови чушки, при които има спад от 45% за 2017.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2017 г.

Износ

%

Внос

%

Ламарини, листове и ленти от мед

11.5

Меден камък

48.3

Антибиотици

7.3

Други печатни произведения

7.0

Семена от слънчоглед

6.7

Ракообразни

6.5

Хлебарски и сладкарски продукти

5.6

Електрически апарати за сигнализация

3.6

Медикаменти

4.9

Зеленчуци със сухи бобови чушки

3.4

Двустранната търговия с Канада достига 132.5 млн. щ.д. през 2017 г., което представлява увеличение от близо 23% спрямо 2016 г. Износът ни нараства със 7.4% в резултат основно на повишение от 60% при ламарините и листовете от мед, съпроводено от почти идентичен 16%-ен ръст на стойностния обем на реализираните продажби на антибиотици, семена от слънчоглед и оптични влакна. Сред основните позиции в експортната ни листа спад се наблюдава при медикаментите (-36%), временно консервираните плодове (-27%) и интегралните схеми (-13%). Вносът от Канада се увеличава с 38% през 2017 г. под влияние главно на ръст около 2.5 пъти при доставките на меден камък, утвърждавайки водещото положение на тази стокова позиция в импортната листа.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2018 г.

Износ

%

Внос

%

Медни руди и концентрати

20.2

Руди на благородни метали и техните концентрати

34.5

Ламарини, листове и ленти от мед

9.4

Меден камък

17.1

Антибиотици

6.4

Ракообразни

9.6

Семена от слънчоглед

4.7

Други печатни произведения

3.2

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

3.6

Пътнически автомобили

3.0

Според ревизираните данни на митническата статистика стокообменът с Канада за 2018 г. се увеличава с 29% в резултат основно на значителен ръст на експорта. Българският износ нараства с 60% под влияние главно на реализирани значителни продажби на медни руди и концентрати и на електрически акумулатори на фона на нулеви стойности за 2017 г. Отчетеното общо увеличение е подкрепено също така от съществен ръст при интегралните схеми (+51%), антибиотиците (+41%), ламарините от мед (+31%), оптичните влакна (+23%) и слънчогледовите семена (+12%). По-значителен спад сред основните позиции в експортната листа се наблюдава при етеричните масла (-66%) и хлебарските изделия (-38%). Вносът от Канада бележи ръст от 5% за 2018 г., като това увеличение се дължи преди всичко на осъществени крупни доставки на руди на благородни метали при доста по-малки количества през предходната година. Сред традиционно водещите напоследък позиции в импортната листа значително нарастване отбелязва вносът на ракообразни (+54%), докато при медния камък има съществен спад (-63%).

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2019 г.

Износ

%

Внос

%

Руди на благородни метали и техните концентрати

47.5

Медни руди и техните концентрати

34.3

Антибиотици

5.1

Меден камък

16.6

Ламарини, листове и ленти от мед

3.8

Ракообразни

8.2

Семена от слънчоглед

3.4

Пътнически автомобили

5.1

Дамски костюми, сака, рокли, панталони

3.1

Отпадъци и отломки от мед

3.2

Според ревизираните данни двустранният стокообмен с Канада нараства с 21% през 2019 г. под влияние основно на значително увеличение на износа в съчетание с по-нататъшно ускоряване и при вноса. Българският износ се повишава съществено с близо 33% спрямо 2018 г. Това се дължи главно на осъществения значителен износ на руди от благородни метали, отсъстващи от данните за предходната година. Сред основните позиции в експортната ни листа за страната чувствително увеличение се наблюдава при медицинските инструменти (над 2 пъти), дамските костюми (+61%), сирената (+58%) и консервираните плодове (+19%). Отчетният ръст от 6.7% на вноса от Канада е обусловен най-вече от възобновени доставки на медни руди и концентрати, както и на повишение от 77% при покупките на пътнически автомобили.

Водещи стоки в стокообмена с Канада за 2020 г.

Износ

%

Внос

%

Руди на благородни метали и техните концентрати

51.7

Медни руди и техните концентрати

68.3

Семена от слънчоглед

5.0

Меден камък

11.5

Дамски трикотажни облекла

3.3

Ракообразни

4.1

Ламарини, листове и ленти от мед

3.3

Пътнически автомобили

3.0

Медикаменти

2.3

Хранителни продукти

1.8

Предварителните данни за 2020 г. показват 46%-ен ръст на двустранния стокообмен спрямо 2019 г. Това съществено нарастване отразява значително увеличение на вноса (+105%), подкрепено от устойчиво повишение на износа (+6.8%). Отчетеното нарастване на българския износ се дължи основно на реализираните по-високи в стойностно отношение доставки на руди на благородни метали (+16%), на семена от слънчоглед (+56%), на медикаменти (+26%) и на дамски трикотажни облекла (+12%). От своя страна вносът нараства главно поради съществени покупки на медни руди и концентрати (+310%), меден камък (+42%), пътнически  автомобили (+23%) и хранителни продукти (+43%).

II. ИНВЕСТИЦИИ

Преките канадски инвестиции в България са сравнително скромни, като след достигнатия пик от 26.7 млн. евро през 2004 г. нетният годишен поток на капиталовложенията се характeризира с едноцифрени стойности. Регистрираният спад в нетните стойности се свързва основно с водещия началото си от кризата през 2008-2009 г. процес на пресъхване на международните инвестиционни потоци, а така също с протичащото изплащане на вътрешнофирмени кредити в съответствие с погасителните планове. За 2012, 2013 и 2014 г. нетните трансакции са в размер съответно на 1.4 млн., -0.7 млн. и 3.0 млн. евро. Според данните на БНБ нетният поток на ПЧИ от Канада през 2015 г. възлиза на 2.6 млн. евро, а през 2016 г. нетните трансакции са с отрицателен знак в размер на -7.8 млн. евро. За  2017 г. централната ни банка отчита нетни трансакции с Канада в размер на 1.6 млн. евро, през 2018 г. нетният поток се оценява на 14.8 млн. евро, а през 2019 г. - на 6.2 млн. евро. Понастоящем данните за 2020 г. показват приток в размер на 3.3 млн. евро. По изчисления на БАИ сумата на всички капиталовложения, реализирани от канадски компании в България за периода 1996-2016 г., е 61 млн. евро, като по този начин страната се нарежда на 47-мо място в класацията по географски признак на инвеститорите у нас.

Скромният размер на инвестициите от Канада може да се обясни основно с географската отдалеченост и непознаването на българската икономика и региона като цяло, а така също с недооформената нормативна рамка на двустранните отношения в тази област. Осъществените до момента у нас преки капиталовложения от Канада са съсредоточени главно в добивната промишленост и аутсорсинга на бизнес процеси, като България се стреми да насърчи развитието на инвестиционното сътрудничество в сферата на енергетиката, високите технологии и инфраструктурата.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката