Кипър
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Никозия

Димитър Сълов

13, Konstantinou Paleologou
2406, Engomi, Nicosia
тел.:  + 357 22672740; + 357 22672486
факс: + 357 22676598
e-mail:d.salov@mi.government.bg

https://www.facebook.com/BG-Econ-Office-Cyprus-1347952401909656/about/
https://twitter.com/BGEconOfficeCY
https://www.linkedin.com/in/стив-никозия-53919813b

Министерство на икономиката

Началник отдел "Европа"
Весела Байрактарова
ул."Княз Александър І" 12
тел. +359 2 940 7886;
v.bairaktarova@mi.government.bg

Референт за Кипър
Мария Бояджиева-Гунели
ул. "Княз Александър І" 12
тел.: +359 2 940 7689
m.boyadzhieva@mi.government.bg

 

I. Икономически отношения между България и Кипър

II. Бизнес компас


Икономически отношения между България и Кипър

1. Стокообмен (в млн. евро)

Година

Стокообмен

ръст,%

износ

ръст%

внос

ръст,%

салдо

2011

140.9

91.6

61.2

33.6

79.7

187.5

-18.4

2012

162.6

15.4

83.6

36.5

79.0

-0.8

4.6

2013

117.4

-27.8

74.3

-11.1

43.2

-45.4

31.1

2014

134.6

14.6

99.2

33.6

35.4

-18.0

63.8

2015

193.9

44.0

153.1

54.4

40.7

15.1

112.4

2016

111.6

-42.4

82.0

-46.5

29.6

-27.2

52.4

2017

204.8

83.5

80.4

-2.0

124.4

320.3

-44.0

2018

228.4

11.5

102.4

27.4

126.0

1.3

-23.6

2019

254.9

11.6

110.7

8.1

144.3

14.4

-33.6

2020

163.0

-36.1

116.4

5.2

46.6

-67.7

69.8

I-VI.2020

64.5

 

54.5

 

10.0

 

44.5

I-VI.2021

86.1

33.5

65.0

19.3

21.1

110.7

43.9

През 2020 г. стокообменът между България и Кипър е намалял с 36% в сравнение с предходната 2019 г. и е в размер на 163 млн. евро. Износът към Кипър се е увеличил с 5.2% и е в размер на 116.4 млн. евро. Вносът спада драстично с почти 68% и е в размер на 46.5 млн. евро. Салдото е положително за България в размер почти на 70 млн. евро, като рязкото му нарастване се дължи основно на спада в импорта. Кипър заема 32-ро място в листата на търговските партньори на България по отношение на износа и 53-то  място по отношение на вноса.

През първото полугодие на 2021 г. се наблюдава нарастване на стокообмена, в по-голяма степен на вноса, спрямо същия период на миналата година, като салдото в двустранната търговия се запазва положително за страната ни.

2. Водещи стоки

Водещи стоки в износа на България за Кипър през 2020 г.

Код MT

Описание

EUR'000

%

Общ износ през 2020 г.

27 968 662.2

100,0

в т.ч. Кипър

116 444.7

0,4

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени:

12 186.1

10.5

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

11 621.7

10.0

1005

Царевица:

9 483.4

8.1

1905

Хлебарски, тестени  сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули  от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

5 383.8

4.6

3002

Човешка кръв; животинска кръв, приготвена за терапевтични, профилактични или диагностични цели; антисеруми и други кръвни съставки, модифицирани имунологични продукти,

5 110.6

4.4

2716

Електрическа енергия

5 037.6

4.3

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде:

3 767.8

3.2

9504

Артикули за  колективни  игри, включително игрите с  двигател или с механизъм, билярди, специални маси за  хазартни  игри и  игри с автоматични  кегли (например боулинг):

3 599.6

3.1

9405

Осветителни тела  (включително прожекторите) и техните  части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни  указателни табели и подобни артикули, притежаващи

3 074.6

2.6

4410

Плочи от дървесни частици и подобни плочи от дърво или от други дървесни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични  свързващи вещества:

2 832.1

2.4

Водещи стоки във вноса на България за Кипър през 2020 г.

Код MT

Описание

EUR'000

%

Общ внос през 2020 г.

30 729 996.9

100,0

в т.ч. Кипър

46 549.9

0,2

2709

Сурови нефтени масла и сурови масла от битуминозни минерали

21 504.6

46.2

3004

Медикаменти (с изключение на продуктите от NN 3002,  3005 или  3006), съставени от смесени или  несмесени продукти, приготвени за терапевтични или  профилактични цели, представени под формата на дози или пригодени за продажба на дребно:

6 698.3

14.4

8471

Автоматични машини за обработка на информация и техните единици; магнитни или оптични четци, машини за записване на информация върху носители в кодова форма и машини за обработка на тази  информация, неупоменати, нито включени другаде:

3 867.9

8.3

7404

Отпадъци и отломки от мед

3 230.0

6.9

8517

Електрически апарати за жична телефония или телеграфия, включително кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони:

2 804.1

6.0

0203

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или  замразени:

1 073.5

2.3

8434

Доилни машини и млекопреработващи машини и апарати:

966.6

2.1

8518

Микрофони и техните стойки; високоговорители, дори монтирани в кутиите им; слушалки, дори комбинирани с микрофон; аудиочестотни електрически  усилватели; електрически апарати за усилване на звука:

653.3

1.4

3917

Пластмасови тръби и маркучи и техните  принадлежности  (например свръзки, колена, муфи):

476.4

1.0

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти  от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или  съдържащи тегловно по-малко от 40 % какао, изчислено на базата на напълно обезмаслената маса,

353.2

0.8

3. Инвестиции

Приток на ПЧИ в България

година

млн. евро

1996

2.1

1997

32.1

1998

150.7

1999

172.1

2000

81.7

2001

19.8

2002

-8.4

2003

104.9

2004

90.1

2005

36.9

2006

200.8

2007

552.3

2008

333.5

2009

288.7

2010

105.8

2011

97.1

2012

-167.2

2013

-16.2

2014

74.3

2015

-132.0

2016

63.1

2017

51.4

2018

-67.7

2019

76.8

2020

114.5

I-III.2021

-196.8

IV-VI.2021

70.5

Източник: БНБ

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Кипър в България към 30.06.2021 г. са в размер на 2,5 млрд. евро.

По данни на Българска агенция за инвестиции Кипър е сред водещите страни по преки инвестиции в секторите преработваща промишленост, строителство, недвижимо имущество, търговия. Голяма част от инвестициите от Кипър са от офшорни компании, чиито действителни седалища са в Гърция, САЩ, Русия и други страни.

Интересът на кипърските инвеститори би могъл да бъде насочен към директни сделки, участия в търгове, проекти, концесии, учредяване на смесени фирми за производство, за трансфер на ноу-хау или авторски права, за излизане на пазари в трети страни. От взаимен интерес са най-вече такива в леката промишленост, обувна, текстилна, електродомакински уреди, изделия от кристал, порцелан, мебели, хотелско и канцеларско оборудване и в хранителната промишленост - производство на сокове и концентрати от цитрусови плодове, доматен концентрат, винарска промишленост и др.

4. Туризъм

Година

Кипърски туристи в България

%

Български туристи в Кипър

%

2011

16 665

-7.2

12 896

-7.2

2012

15 212

-8.7

5 861

-54.6

2013

13 935

-8.4

10 084

72.1

2014

13 049

-6.4

5 524

-45.2

2015

14 166

8.6

6 485

17.4

2016

18 957

33.8

8 352

28.8

2017

22 346

+17.9

13 834

+65.6

2018

23199

+3.8

13722

-0.8

2019

26822

+15.6

12564

-8.4

2020

4542

-83.1

 

I-VI.2021

1215

-66.2

 

Източник: Министерство на туризма

Забележка: Поддържането на статистика за броя на българските туристи по дестинации е преустановено от МТ

През 2020 г. е налице драстичен спад в броя на кипърските граждани, посетили България, вследствие на глобалния спад в туристопотока поради пандемията от Ковид 19. През първото полугодие на 2021 г. тенденцията на спад се запазва, като броя на туристите намалява с 66% спрямо същия период на предходната година.

Подписаният през юни 1995 г. и одобрен през май 1998 г. от МС на Р България Договор за сътрудничество в областта на туризма между двете страни създава предпоставки за разширяване на специализирания туризъм и активизиране на индивидуалния, реализация на инвестиции в туристически обекти. В документа се предвижда и възможност за участие на кипърски дружества в управлението, реновацията и експлоатацията на български туристически обекти и съвместна подготовка на кадри в областта на туризма.

5. Договорно-правна база

 • Договор за сътрудничество в областта на туризма (подписан на  29.06.1995 г. в Никозия);
 • Спогодба за икономическо и научно-техническо сътрудничество (юли  1976 г.); Подлежи на денонсиране след приемането на България в ЕС;
 • Спогодба за международни автомобилни превози (подписана на 16.05.1978 г.);
 • Спогодба за въздушни съобщения (подписана на 8.05.1965 г.);
 • Междуправителствена здравна Спогодба (1984 г.);
 • Спогодба за морско търговско корабоплаване (подписана на  19.12.1985 г.);
 • Спогодба за разширяване на сътрудничеството в областта на селското  стопанство, хранителната промишленост и хидромелиорациите (юни 1978 г.);
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и  имуществото – (подписана в Никозия на 30.10.2000 г. Одобрена с РМС №745 от  13 ХІ 2000 г.);
 • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите (подписан на 12.11.1987 г., в сила от 27.12.1988 г.);
 • Споразумение между правителството на Република България и  правителството на Република Кипър за сътрудничество в областта на  далекосъобщенията и пощенските услуги (подписано на 10.04.1997 г. в  Никозия, в сила от 10.02.1998 г.);
 • Протокол за сътрудничество между  Министерствата на външните работи на двете страни (октомври 1996 г.);
 • Протокол за създаване на българо-кипърска банка за развитие (по  време на X сесия на Смесената българо-кипърска междуправителствена  комисия, 19-20.06.1996 г., София);
 • Споразумение между правителството на Република България и правителството на Република Кипър за сътрудничество в борбата срещу  организираната престъпност, тероризма, нелегалната миграция, търговията с  хора и незаконния трафик на наркотични средства. (2002 г.);
 • Спогодба за социално осигуряване (подписана на 6 юни 2006 г. в  Никозия);
 • Програмата за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата за периода 2009 - 2011 г. (подписана на 10 октомври 2009 г. в Никозия);
 • Съвместната декларация за политическите отношения между Република  България и Република Кипър (подписана на 10 октомври 2009 г. в Никозия).

 

 

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката