Китай
 

Служба по търговско-икономическите въпроси, гр. Пекин
Стоян Николов
Съветник по търговско-икономическите въпроси
към СТИВ Пекин
4, Xiushui Beijie, Jianguo Menwai, Beijing 100600, China
gsm: +86 13 801322054
Тел/факс (0086 10) 6532 7966
e-mail: s.nikolov@mi.government.bg; stynnikolov@yahoo.com.sg

Костадин Джатев
Ръководител СТИВ-Шанхай

Адрес: Unit 1416, 14th Floor, Building B

Far East International Plaza317 Xianxia Road
Shanghai 200051, PRC
Tel: + 86-21-6237-6183; +86-21-6237-6187
Fax: + 86-21-6237-6189 k.djatev@mi.government.bg kocetodjatev@gmail.com

Началник отдел "Азия, Африка, Америка и Австралия"
Аделина Кьосева
ул. "Княз Александър І" 12
тел:+359 2 940 7688; факс: +359 2 987 4008
a.kioseva@mi.government.bg

Референт за Китай
Екатерина Топтанова ул. "Княз Александър І" 12,
тел.: +359 2 940 7798; факс: +359 2 987 4008
e.toptanova@mi.government.bg

I. Търговско-икономически отношения между Република България и Китай

II. Бизнес компас

III. Предстоящи събития, изложения и търгове:

- Обща информация за панаирите и изложенията в Китай

IV. Други:

- Списък на китайските компании, занимаващи се с търговия на селскостопански и хранителни продукти

- Списък на дистрибуторите на парфюмерия и козметика в Китай

- Информация за изисквания на китайското законодателство за вноса на козметични продукти

- Анализ – достъп до китайския пазар

 

I. Търговско-икономически отношения между България и Китайската Народна Република

1. Стокообмен (в млн. щ.д.)

 

Износ

Внос

Салдо

Стокообмен

2006

78.0

961.0

- 883.0

1039.0

2007

101.7

832.6

-730.9

934.3

2008

157.3

1110.5

-953.2

1267.8

2009

136.8

628.4

-491.6

765.2

2010

250.0

653.8

-403.8

903.8

2011

404.7

942.8

-538.1

1347.5

2012

761.5

977.0

-215.5

1738.5

2013

868.1

1020.2

-152.1

1888.3

2014

714.5

1159.5

-445.0

1874.0

2015

597.0

1078.8

-481.8

1675.8

2016

516.0

1153.8

-637.8

1669.8

2017

763.0

1243.5

-480.5

2006.5

2018

900.6

1559.7

-659.1 2460.3

2019

924.2

1707.2

-783.0

2631.4

2020 1054.8 1751.4 -696.6 2806.2

През 2020 г. двустранната търговия достига 2806.2 млн. щ.д., като нараства с 6.6% на годишна база. Българският износ за Китай възлиза на 1054.8 млн. щ.д. (+14.1%), а вносът се равнява на 1751.4 млн. щ.д. (+2.6%).

През 2019 г. двустранната търговия достига 2631.4 млн. щ.д (увеличение от близо 7.0% спрямо 2018 г.), от които български износ в размер на 924.2 млн. щ.д. (+2.6%) и внос от Китай на стойност 1707.2 млн. щ.д. (+9.5%).

2. Водещи стоки по износ-внос

Водещи стокови групи в стокообмена с Китай през 2020 г

Износ от България

% от износа

Внос от Китай

% от вноса

Рафинирана мед и медни сплави

64.8

Осветителни тела

4.2

Медни руди и техните концентрати

9.4

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

2.8

Царевица

2.5

Електрически апарати за жична телефония, вкл. кабелните  телефонни апарати с безжична слушалка и апаратите за  телекомуникация чрез носещ ток или за цифрова телекомуникация; видеофони

2.4

Семена от слънчоглед

2.2

Столове и седалки

2.3

Интегрални схеми и електронни микрокомплекти

1.9

Електрически бойлери и бързовари; ел. апарати за затопляне на помещения; други електронагревателни апарати

2.2

Гъстомери, ареометри и други подобни плуващи инструменти, термометри, пирометри, барометри, влагомери и психрометри, със или без устройства за регистриране, дори комбинирани помежду си

1.5

Въздушни помпи или вакуум помпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори;  аспирационни  чадъри  за изсмукване  или  рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи

2.0

Водещи стокови групи в стокообмена с Китай, 2019 г.

Износ от България

% от износа

Внос от Китай

% от вноса

Рафинирана мед и медни сплави

64.2

Осветителни тела

4.9

Медни руди и техните концентрати

7.7

Машини и апарати за кондициониране на въздуха

2.6

Незагряващи ел. съпротивления (вкл. реостатите и потенциометрите)

2.4

Антибиотици

2.5

Царевица

2.2

Електрически бойлери и бързовари; ел. апарати за затопляне на помещения; други електронагревателни апарати

2.3

Отпадъци и отломки от мед

2.2

Столове и седалки

2.2

Оловни руди и техните концентрати

1.8

Арматурни артикули и подобни устройства за тръбопроводи, котли, резервоари, вани или подобни съдове

2.0

Идентифициран потенциал и интерес за разширяване на българския износ за Китай със селскостопански продукти и храни, вино, минерална вода, етерични масла и козметични продукти от тях, както и високотехнологични продукти с висока добавена стойност (продукти на химическата и фармацевтичната промишленост, продукти на електрониката, машини и части за машини, и др.).

3. Инвестиции от Китай в България:

ИНВЕСТИЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПРОЕКТИ

В сътрудничеството си с Китай българската страна се стреми към привличане на сериозни китайски инвестиции в сектори, в които страната ни има традиционни предимства и такива, които осигуряват висока добавена стойност и повишена конкурентоспособност на икономиката – машиностроене, автомобилостроене, електроника и електротехника, информационни и комуникационни технологии, селско стопанство и хранително-вкусова промишленост.

Преки чуждестранни инвестиции от Китай в България (нетни трансакции по години):

Година

Млн. евро

1996

0.0

1997

0.0

1998

0.0

1999

0.0

2000

0.0

2001

-0.3

2002

0.2

2003

0.4

2004

5.7

2005

0.6

2006

0.6

2007

1.2

2008

1.9

2009

1.7

2010

5.3

2011

49.2

2012

40.6

2013

26.2

2014

2.4

2015

2.5

2016

-20.9

2017 1.8
2018 3.0
2019 11.1
2020 -8.8

Източник: БНБ

4. Договорно-правна база:

Междуправителствени споразумения:

 • Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и Правителството на Китайската народна република, подписано на 20 ноември 2006 г. в Пекин, в сила от 9 октомври 2007 г.;
 • Допълнителен протокол между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република към Договора за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Народна Република България и правителството на Китайската народна република, подписан на 26 юни 2007 г., в сила от 10.11.2007 г.;
 • Договор за взаимно насърчаване и защита на инвестициите между правителството на Народна Република България и правителството на Китайската народна република, подписан на в София на 27 юни 1989 г., в сила от 24 август 1995 г.
 • Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото между правителството на Народна Република България и правителството на Китайската народна република, подписана на 6 ноември 1989 г в Пекин, в сила от 24.05.1990 г.
 • Протокол за изменение и допълнение на Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане, подписан в София на 15 юли 2002 г., в сила от 2 януари 2003 г.

Междуведомствени споразумения:

 • Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Алиансът за икономически и търговски съветници в Китай, подписан на 17.01.2020 г. в Пекин;
 • Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на малките и средните предприятия между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република, подписан на 6 юли 2018 г. в София
 • Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Общинското народно правителство на Нинбо, подписан в гр. Нинбо на 8 юни 2019 г.
 • Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Търговския департамент на провинция Хънан, Китайска народна република, подписан в София на 19 октомври 2018 г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕ и Комисията за развитие и реформи на китайската провинция Анхуей, подписан в София на 23 юли 2014 г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Комисията по търговия на Шанхай, Китайска народна република, подписан в Шанхай на 20 ноември 2012 г., в сила от 20.11.2012 г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по външна търговия и икономическо сътрудничество на китайската провинция Гуандун, подписан в София на 24 август 2012 г., в сила от 24 август 2012г.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по търговия на китайската провинция  Дзянсу, подписан на 10 март 2011 г. в София, в сила от 10 март 2011 г.
 • Меморандум за насърчаване на търговското и икономическо сътрудничество между МИЕТ и Департамента по търговия на китайската провинция Джъдзян, подписан в Ханджоу на 15.06.2010 г., в сила от 15.06.2010.
 • Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Министерството на търговията на Китай, подписан на 14 октомври 2009 г. в София, в сила от 14.10.2009г.;
 • Меморандум за разбирателство между ИАНМСП и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия, подписан на 7 юли 2018 г. в София.
 • Меморандум между НКИЗ и Крайбрежната зона за икономическо развитие на Цъси, Джъдзян (Zhejiang Cixi Coastal Economic Development Zone), подписан в Нинбо на 8 юни 2019 г.
 • Меморандум за разбирателство между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Зоната за икономическо и технологично развитие на град Мънгдзъ, префектура Хонгхъ, провинция Юнан (2016)
 • Меморандум за разбирателство за сътрудничество между ИАНМСП и Търговската палата на Шанхай за внос и износ, подписан в София на 27 юли 2015 г.
 • Меморандум за сътрудничество между „Национална компания индустриални зони” ЕАД и високотехнологичния парк Джунгуанцун, гр. Пекин (2014)
 • Меморандум за сътрудничество между Българската агенция за инвестиции и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия – Шанхай, подписан на 30 април 2014 г. в гр. Шанхай;
 • Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на насърчаването на инвестициите между Българската агенция за инвестиции и Агенцията за насърчаване на инвестициите към Министерството на търговията на Китайската народна република, подписан в Пекин на 19 ноември 2012 г.
 • Меморандум за разбирателство между БАИ и Шанхайския борд за развитие на чуждестранните инвестиции, подписан на 22 ноември 2006 г. в Шанхай;
 • Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и дирекция „Развитие на търговията” към Министерството на търговията на Китай – 2006 г.;
 • Споразумение за сътрудничество между Българската агенция за експортно застраховане и китайската партньорска организация SINOSURE – 2006 г.

5. Междуправителствена комисия

Сесиите на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество представляват важен механизъм за развитие на търговско-икономическите връзки между двете страни. Последната, 17-а сесия на Смесената комисия се проведе в Пекин на 16 януари 2020 г. Българската делегация бе ръководена от г-жа Марияна Николова, заместник-министър председател по икономическата и демографската политика. Китайската делегация бе ръководена от г-н Ю Дзянхуа, заместник-министър на търговията на Китай и представител на Китай по въпросите на международната търговия.

По време на сесията бяха обсъдени важни въпроси от дневния ред на българо-китайските отношения в областта на инвестициите, търговията, инфраструктурата и транспорта, земеделието, туризма, информационните технологии.

Проведен бе двустранен бизнес форум с участието на 20 български компании и над 80 фирми от Китай.

Подписани бяха следните документи:

‒      Протокол от Седемнадесетата сесия на българо-китайската Междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество.

‒      Меморандум за разбирателство между Българската агенция за инвестиции, „Алфа Бус“ и „Ей Си Ен Уърлдуайд“ относно предложеното установяване на производствена мощност на „Алфа Бус“ от Китайската народна република за производство на електрически автобуси в Република България.

‒      Меморандум за сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Алиансът за икономически и търговски съветници в Китай.

6. Китай - Централна и Източна Европа:

В периода 5-8 юли 2018 г. председателят на Държавния съвет на Китай г-н Ли Къцян осъществи посещение в България, съчетано с провеждането в София на Седмата среща на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай (Среща на върха „16+1“). Посещението на китайския премиер допринесе за активизиране на връзките с Китай, в т.ч. за договаряне на редица важни споразумения. Подписани бяха редица двустранни споразумения, в т.ч.: за сътрудничество в областта на МСП; за сътрудничество в областта на науката и технологиите; за финансово сътрудничество между банките за развитие; за съвместно изграждане и управление на индустриални зони; за ползване на разплащателните карти на „Юнион Пей“ в България; за износ на българско вино; за износ на розово масло и козметика; за изграждане на нова централа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия; и др. МИ и ИАНМСП организираха мащабен бизнес форум с участието на над 1000 представители на бизнеса от България, Китай и ЦИЕ.

Министерска конференция и Експо за търговия и инвестиции „16+1“

Министърът на икономиката взе участие в Експо Китай – ЦИЕ, което се проведе на 8-12 юни 2019 г. в гр. Нинбо, Китай. За шеста поредна година ИАНМСП организира българско национално участие в панаира. 17 фирми-производители на храни и селскостопански продукти, вино, минерална вода, козметика представиха своите продукти. Министър Караниколов проведе среща с г-н Джън Шанджие, партиен секретар на град Нинбо, участва в среща на ръководителите на делегации от държавите от ЦИЕ с китайския вицепремиер г-н Ху Чунхуа, и откри изложба на български и китайски художници, организирана от Китайския културен център в София и Комисията по култура, радио, телевизия и туризъм на Нинбо. Подписани бяха следните два документа: Меморандум за сътрудничество между Министерството на икономиката на България и Общинското народно правителство на Нинбо, и Меморандум за разбирателство между „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и Крайбрежната зона за икономическо развитие на Цъси, Джъдзян (Zhejiang Cixi Coastal Economic Development Zone). В Шанхай министър Караниколов се срещна с г-н Сун Синхуа, президент на Шанхайския борд за развитие на чуждестранните инвестиции.

Министърът на икономиката г-н Емил Караниколов взе участие в Третата министерска конференция за насърчаване на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и държавите от Централна и Източна Европа на 7 юни 2018 г. в гр. Нинбо. Обсъдено бе състоянието на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и 16-те държави от ЦИЕ, както и мерки за неговото по-нататъшно развитие. Потвърден бе ангажимента на китайската страна за улесняване на пазарния достъп за чуждите стоки. 16 български компании в сферата на производството на храни и напитки, етерични масла и козметични продукти от тях представиха своите продукти в рамките на изложбата на стоки за страните от ЦИЕ, която се проведе успоредно с министерската конференция. Министерството на икономиката чрез ИАНМСП организира за 5-та поредна година български национален павилион в рамките на изложбата в Нинбо. В рамките на своето посещение в Китай министър Караниколов проведе срещи с министъра на търговията на Китай г-н Джон Шан, с министъра на индустрията и информационните технологии г-н Мяо Вей, с председателя на Комисията по търговия на Шанхай г-жа Шан Юин, както и с потенциални китайски инвеститори – китайски компании, производители на автомобили и електроавтомобили, с водещ производител на фибростъкло, с водещи компании в областта на туризма.

Главният секретар на Министерството на икономиката г-н Владимир Туджаров взе участие във Втория форум за сътрудничество и развитие между Китай и страните от Централна и Източна Европа, който се проведе на 9 юни 2017 г. в гр. Нинбо, Китай. В рамките на посещението в Китай главният секретар на МИ г-н Владимир Туджаров проведе срещи в гр. Нинбо със заместник-министъра на търговията на Китай г-н Фу Дзъин и със заместник-кмета на гр. Джоушан г-н Сю Сяоюе. В Шанхай се срещна с представители на китайската компания JAC Motors – производител на леки и тежки автомобили. Двадесет български компании, производители на храни, селскостопански продукти, вина, минерална вода, козметични продукти, представиха своите продукти в рамките на Изложбата на стоки за страните от ЦИЕ в рамките на Третото експо за търговия и инвестиции Китай-ЦИЕ в Нинбо. Организатор от българска страна бе Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Официална делегация от Министерството на икономиката, ръководена от главния секретар г-н Владимир Туджаров, взе участие във Втората министерска конференция за насърчаване на търговско-икономическото сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ, която се проведе на 8-10 юни 2016 г. в гр. Нинбо. В рамките на конференцията г-н Туджаров проведе среща с г-н Джон Шан, заместник-министър на търговията на Китай, на която бяха обсъдени перспективите пред развитието на двустранното икономическо сътрудничество. Над двадесет български компании в сферата на производството на храни и напитки (вино, минерална вода), етерични продукти, представиха своите продукти в рамките на Изложбата на стоки за страните от ЦИЕ в рамките на Втория форум за търговия и инвестиции Китай-ЦИЕ, който се проведе успоредно с министерската конференция във формат 16+1. България бе представена и в Инвестиционния семинар за страните от ЦИЕ и Китай в Нинбо, и в Контактния механизъм на агенциите за насърчаване на инвестициите във формат 16+1.

Заместник-министърът на икономиката г-н Любен Петров посети Китай в периода 7-10 юни 2015 г. за участие във Форума за търговия и инвестиции между Китай и страните от Централна и Източна Европа в гр. Нинбо. В рамките на посещението в гр. Нинбо заместник-министър Любен Петров проведе срещи с помощник-министъра на търговията г-н Ван Бингнан, с г-н Ян Дзиечъ, държавен съветник в правителството на Китай, с г-н Юан Дзядзун, вицегубернатор на провинция Джъдзян. Г-н Петров взе участие във Форума за развитие и сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. БАИ участва в Симпозиума за инвестиционно сътрудничество между Китай и страните от ЦИЕ. В рамките на Семинара за насърчаване развитието на индустриални паркове бе представена дейността на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД и зоните, които компанията оперира и развива, както и Евро-китайската зона за икономическо развитие (част от Тракия икономическа зона, гр. Пловдив). В рамките на форума, за втора поредна година, бе организирана Изложба на стоки на страните от ЦИЕ. 17 български фирми в сферата на производството на храни и напитки, билкови продукти, селскостопански стоки, етерични масла и продукти от тях, медицински туризъм, организирани от ИАНМСП, представиха своите продукти на безплатна изложбена площ, предоставена от организаторите. В допълнение към българските фирми-изложители, още 13 български компании (бизнес делегация) посетиха изложбата и отделните прояви в рамките на Форума за търговия и инвестиции между Китай и страните от ЦИЕ.

Министърът на икономиката и енергетиката г-н Драгомир Стойнев участва в Министерската конференция по въпросите на икономическото и търговско сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, която се проведе в гр. Нинбо, провинция Джъдзян на 7-8 юни 2014 г. Конференцията бе организирана от Министерството на търговията на Китай в изпълнение на „Насоките за развитие на сътрудничеството между Китай и Централна и Източна Европа”, приети на Срещата на правителствените ръководители на Китай и страните от ЦИЕ на 26 ноември 2013 г. в гр. Букурещ. Министерската конференция бе съпътствана от Изложба на стоки от страните от ЦИЕ, организирана от Бюрото за развитие на търговията към Министерството на търговията на Китай в рамките на ежегодния Международен панаир за потребителски стоки в гр. Нинбо. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира българско национално участие в Изложбата – 15 български фирми, производители на храни, вино, минерална вода, етерични масла и козметични продукти, електротехника, представиха своите продукти на предоставената от организаторите безплатна изложбена площ. В рамките на посещението в гр. Нинбо за участие в министерската конференция, министър Драгомир Стойнев проведе двустранна среща с г-н Гао Хучън, министър на търговията на Китай и участва в среща на ръководителите на делегации от ЦИЕ с г-н Ян Дзиечъ, държавен съветник в правителството на Китай (с ранг непосредствено след вицепремиер), на която бе поканен да води разговорите от името държавите от Централна и Източна Европа.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Свързани документи
 
 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 176789453
тел. централа: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. центр.: +359 2 9407001 e-docs@mi.government.bg
Последвайте ни: Фейсбук Профил на Министерство на икономиката YouTube Министерство на икономиката