Компетенции и правомощия на инспектората
 

Основната цел на Инспектората, като звено за вътрешен административен контрол, съгласно чл. 46 от Закона за администрацията е да подпомага министъра на икономиката в осъществяване на контролните му функции, по отношение дейността на министерството и второстепенните разпоредители с бюджет към него, като по този начин да допринесе за постигане на заложените цели пред съответните звена и ведомства. Той извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и по сигнали на граждани.

Дейността на инспектората е насочена към обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване с цел предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията и превенция и ограничаване на корупцията като:

 1. подпомага министъра по отношение на изпълнението на мерките, произтичащи от годишните програми за изпълнение на Стратегията за превенция и противодействие на корупцията;
 2. осъществява контрол, съгласно разпоредбите по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и предлага на министъра конкретни действия;
 3. осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на измами и нередности в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
 4. разглежда и извършва проверки по постъпили сигнали за корупционни прояви, и други нарушения, незаконни или неправилни действия или бездействия на служители в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджет и изготвя доклад за резултатите; анализира причините и условията за констатираните нарушения и предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите на сигналите;
 5. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни за извършено престъпление;
 6. проверява спазването на вътрешните правила за организация на работата на администрацията;
 7. може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и вътрешните актове в министерството;
 8. контролира спазването на препоръките на външни одитни и контролни органи по техни доклади, които са насочени към него;
 9. при извършвани проверки анализира ефективността на проверяваните обекти, като предлага и оценка на ефективността на дейността на проверявания обект;
 10. прави оценка на корупционния риск;
 11. осъществява и други дейности във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от министъра.

отпечатай тази страница
 
 


Публикувай коментар

In nisl nibh, tempus eget adipiscing at, venenatis vel ligula! Aenean mattis elit ut est congue sagittis. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

 
 
Пишете ни
Министерство на икономиката и индустрията
ул. "Славянска" № 8
ЕИК 177549105
Тел.: +359 2 940 7001

факс: +359 2 9872190; 02 9819970
 
Оперативна програма Заявяване на услуги по електронен път
Контакти: София 1052 ул. "Славянска" 8 тел. 02 940 7001   e-docs@mi.government.bg